Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Sölve 3:10, Ljungaviken etapp 2B

Ett förslag till detaljplan för Ljungaviken etapp 2B har tagits fram och har varit ute på granskning. Nu pågår arbete med att gå igenom inkomna synpunkter.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att förändra byggrätten i gällande detaljplan för att möta efterfrågan på villatomter i närheten av Sölvesborgs tätort. Planförslaget möjliggör uppförande av en- och tvåbostadshus samt övrig bostadsbebyggelse så som radhus/parhus/kedjehus och mindre flerfamiljshus i 1-2 våningar.

Gällande detaljplan medger 4-5-vånings bostadsbebyggelse i södra delen. Området är inte utbyggt men har genomgått arkeologiska utgrävningar som förberedelse inför utbyggnad. Genomförandetiden i den gällande planen går ut 2027-07-05. Om detaljplanen ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats.

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen, 2021-03-09 § 20, gav byggnadsnämnden i sin tur 2021-04-01 § 32 stadsarkitektavdelningen uppdraget att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området.

Planförslaget var ute på samråd den 13 december 2021 – 24 januari 2022. Synpunkterna som inkom har sammanställts och planförslaget har uppdaterats.

Byggnadsnämnden beslutade 2022-09-29 att skicka ut planförslaget på granskning.

Frågor besvaras av Karoline Lindén Bengtsson, telefon 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö