Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Sölve 3:10, Ljungaviken etapp 2B

Ett förslag till detaljplan för Ljungaviken etapp 2B har tagits fram och var ute på samråd den 13 december 2021 – 24 januari 2022.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att förändra byggrätten i gällande detaljplan för att möta efterfrågan på villatomter i närheten av Sölvesborgs tätort. Planförslaget möjliggör uppförande av en- och tvåbostadshus samt övrig bostadsbebyggelse så som radhus/parhus/kedjehus och mindre flerfamiljshus i 1-2 våningar.

Gällande detaljplan medger 4-5-vånings bostadsbebyggelse i södra delen. Området är inte utbyggt men har genomgått arkeologiska utgrävningar som förberedelse inför utbyggnad. Genomförandetiden i den gällande planen går ut 2027-07-05. Om detaljplanen ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats.

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen, 2021-03-09 § 20, gav byggnadsnämnden i sin tur 2021-04-01 § 32 stadsarkitektavdelningen uppdraget att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området. Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-02 att skicka ut planförslaget på samråd.

Frågor besvaras av Karoline Lindén Bengtsson, telefon 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf , 547 kB, öppnas i nytt fönster. 547 kB 2021-12-10 13.55
Planbeskrivning.pdf , 933 kB, öppnas i nytt fönster. 933 kB 2021-12-10 13.55
Samrådsbrev.pdf , 185.7 kB, öppnas i nytt fönster. 185.7 kB 2021-12-10 13.55
Checklista Undersökning BMP.pdf , 898.4 kB, öppnas i nytt fönster. 898.4 kB 2021-12-10 13.55
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö