Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Sölve 3:10, Ljungaviken etapp 2B

Ett förslag till detaljplan för Ljungaviken etapp 2B har nu fått laga kraft.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att förändra byggrätten i gällande detaljplan för att möta efterfrågan på villatomter i närheten av Sölvesborgs tätort. Planförslaget möjliggör uppförande av en- och tvåbostadshus samt övrig bostadsbebyggelse så som radhus/parhus/kedjehus och mindre flerfamiljshus i 1-2 våningar.

Gällande detaljplan medger 4-5-vånings bostadsbebyggelse i södra delen. Området är inte utbyggt men har genomgått arkeologiska utgrävningar som förberedelse inför utbyggnad. Genomförandetiden i den gällande planen går ut 2027-07-05. Om detaljplanen ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats.

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen, 2021-03-09 § 20, gav byggnadsnämnden i sin tur 2021-04-01 § 32 stadsarkitektavdelningen uppdraget att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området.

Planförslaget var ute på samråd den 13 december 2021 – 24 januari 2022. Synpunkterna som inkom har sammanställts och planförslaget har uppdaterats.

Byggnadsnämnden beslutade 2022-09-29 att skicka ut planförslaget på granskning.

Planen fick laga kraft 2023-03-16.

Frågor besvaras av Karoline Lindén Bengtsson, telefon 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Relaterade kontakter

Karoline Linden Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö