Sölvesborgs kommun

Program och utredningar

Rådhuset med en vårplantering i förgrunden. Foto: Sölvesborgs kommun.

I Sölvesborgs kommun finns till exempel ett gestaltningsprogram för stadskärnan, som är en del av riksintresset för kulturmiljövård. Foto: Sölvesborgs kommun.

Ibland krävs det av olika anledningar lite extra eftertanke när man planerar, bygger nytt eller förändrar befintliga miljöer, till exempel när ett område har stora kulturhistoriska värden.

I de fallen kan kommunens stadsarkitektavdelning, själva eller med hjälp av andra, ta fram program och utredningar som blir riktlinjer för den fortsatta utvecklingen och fungerar som ett stöd när nya detaljplaner tas fram och vid bygglovsansökan.

Programmen och utredningarna kan till exempel innehålla exempel och förslag på materialval, formspråk och färgsättning.

I Sölvesborgs kommun finns program för uteserveringar, skyltar och gestaltning i stadskärnan och en kulturmiljöutredning för ett område i norra delen av Sölvesborgs stad.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö