Sölvesborgs kommun

Upphävande inom detaljplan D2 för del av Norje 79:1

Ett arbete med upphävande för del av detaljplan D2 för Norje 79:1 har påbörjats.

Förslag till byggnadsplan för fritidsområde vid Norje Boke vann laga kraft 1958. Byggnadsplanen reglerar bland annat mark för fritidsstugor, bad och idrott, samt allmän plats, park och väg. Utbyggnad har däremot inte skett i enlighet med planen och ett stort antal bostäder är, helt eller delvis, placerade på allmän platsmark och/eller mark för bad och idrott, se bilaga. Det innebär att en stor del av bostäderna inte kan beviljas ytterligare bygglov.

Handlingar, gällande detaljplan för Norje 79:1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
D2.pdf , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2022-09-21 17.37

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö