Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Sölve 6:31, Sölve

Ett förslag till detaljplan för Sölve 6:31 och del av Sölve s:4 har tidigare varit på samråd. Under tiden 6 maj- 31 maj 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett kraftvärmeverk med tillhörande anläggning och verksamhet i Sölve. Anläggningen syftar till att bidra till en fossilfri och tryggad energiproduktion i kommunen och ska fungera som ett komplement till ordinarie värmeförsörjning. Planområdets nuvarande markanvändning är verksamhet för slamvassbäddar och verksamheten avses kombineras med kraftvärmeanläggningen. Befintlig infart till planområdet kommer att användas. Syftet är att dagvattnet fördröjs inom fastigheten och leds ut till recipienten via befintligt dike.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget görs det skriftligen senast den 31 maj 2024 antingen via e-post: planochbygg@solvesborg.se , eller via postadress: Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg. Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Handlingar

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse, undersökningsrapport geoteknik, dagvattenutredning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning.

Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan. Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckning) finns att läsa på sidan. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Sölve 6_31.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2024-05-02 13.42
Planbeskrivning Sölve 6_31.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2024-05-02 13.42
Samrådsredogörelse Sölve 6_31.pdf , 371.2 kB. 371.2 kB 2024-05-02 13.42
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik.pdf , 18.4 MB. 18.4 MB 2024-05-02 13.42
Teknisk PM Geoteknik.pdf , 2.7 MB. 2.7 MB 2024-05-02 13.42
Dagvattenutredning.pdf , 11.8 MB. 11.8 MB 2024-05-02 13.42
Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf , 335.5 kB. 335.5 kB 2024-05-02 13.42
Underrättelse.pdf , 184.3 kB. 184.3 kB 2024-05-02 13.42

Relaterad kontakt

Ebba Ryd, Planeringsarkitekt
E-post: ebba.ryd@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 80

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö