Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Nya föreskrifter för avfallshantering på utställning

Ett förslag till nya föreskrifter för avfallshantering har tagits fram. Under tiden 17 september-17 oktober 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Föreskrifterna för avfallshantering styr hur avfall hanteras i kommunerna Sölvesborg, Olofström och Karlshamn. Tillsammans med det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB och den gemensamma tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst arbetar kommunerna för att avfallshanteringen ska medverka till en bättre miljö. En ny avfallsplan med förutsättningar, mål och fokusområden fram till 2025 togs fram under 2018.

Samrådshandlingar finns under samrådstiden tillgängliga på medborgarkontoret, stadshuset i Sölvesborg, på Sölvesborgs bibliotek och på Sölvesborgs kommuns hemsida (nedan).


Om du har frågor om avfallsplanen, kontakta Helen Gårner, miljösamordnare, på 0456-81 63 68.

Synpunkter på förslaget till avfallsplan kan du framföra skriftligen per e-post till solvesborgs.kommun@solvesborg.se eller med brev till Sölvesborgs kommun, Kommunstyrelsen, Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg.

Senast den 17 oktober 2019 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsens registrator.

Kommunstyrelsen

Kungörelsedelgivning från Lantmäteriet

Kallelse till lantmäterisammanträde avseende ledningsrätt för VA och fiber berörande Mörby 11:1 m.fl.; Sölvesborg Energi och Vatten AB. (Lantmäteriets ärendenummer K1999).

Handlingar (följebrev) hittar du nedan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa kommunfullmäktige blir 2019-10-14 i Furulundsskolans aula, klockan 18:30.

Ärenden kommunfullmäktige 2019-10-14

1

Sammanträdets öppnande

2019/3

2

Revisionen presenterar uppföljning av IFO-handläggning och öppenvård

2019/3

3

Antagande av Biblioteksplan

2018/305

4

Uppdrag avseende arbete med ny vision och nya övergripande mål för Sölvesborgs kommun

2019/191

5

Extra kommunbidrag till SBKF´s utbildningsverksamhet 2019

2019/152

6

Utdebitering år 2020

2019/187

7

Bildande av naturreservatet Västra Torsö i Sölvesborgs kommun

2019/225

8

Detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33 och 5:64

2010/258

9

Detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33

2011/237

10

Revidering av Reglemente för Överförmyndarnämnden, FFS 2.7

2019/278

11

Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2020

2019/281

12

Fyllnadsval av representant till Hemvärnsrådet

2018/236

13

Fyllnadsval av ersättare i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, Direktionen för 2019-2022

2018/236

14

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Sölvesborg Bromölla kommunalförbund under ordinarie ledamots föräldraledighet

2018/236

15

Svar på motion om kretsloppstänk för dag- och spillvatten

2018/243

16

Svar på motion om säker skolväg i Kylinge

2019/103

17

Motion om gång- och cykelbro över Norje kanal

2019/294

18

Motion om översyn av grönytor

2019/303

19

Fråga till Fritids-och Kulturnämndens ordförande Rolf Berg angående eventuell indragning av tjänst

2019/302

20

Meddelanden

2019/2
Arne Bogren
ordförande
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunfullmäktiges anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-09-09
Anslaget publiceras: 2019-09-13
Anslaget avpubliceras: 2019-10-07

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Anslaget publiceras: 2019-10-04
Anslaget avpubliceras: 2019-10-28

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Anslaget publiceras: 2019-09-26
Anslaget avpubliceras: 2019-10-18

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Personalkontoret. Länk till Kommunstyrelsens Personalutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Anslaget publiceras: 2019-09-25
Anslaget avpubliceras: 2019-10-16

Sölvesborgs Kommunföretag

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs Kommunföretag AB's anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-06-04
Anslaget publiceras: 2019-06-13
Anslaget avpubliceras: 2019-07-05

Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-03

Datum då anslaget publicerats

2019-10-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönster


Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Datum då anslaget publicerats

2019-08-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningskontoret. Länk till Barn- och utbildningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-09-18.
Anslaget publiceras: 2019-09-19.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-11.

Sammanträdesdatum: 2019-09-18.
Anslaget publiceras: 2019-09-24.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-16.

Sammanträdesdatum: 2019-09-26.
Anslaget publiceras: 2019-09-27.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-19.

Sammanträdesdatum: 2019-10-09.
Anslaget publiceras: 2019-10-15.
Anslaget avpubliceras: 2019-11-06.

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Individ- och familjeomsorgens kontor. Länk till Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-09-16.
Anslaget publiceras: 2019-09-17.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-11.

Sammanträdesdatum: 2019-09-18.
Anslaget publiceras: 2019-09-24.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-18.

Omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens anslag/bevis.

Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Anslaget publiceras: 2019-10-01
Anslaget avpubliceras: 2019-10-23

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis.

Sammanträdesdatum: 2019-10-10
Anslaget publiceras: 2019-10-15
Anslaget avpubliceras: 2019-11-06


Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

                                                          

Organ

Fritids- och kulturnämden                                                               

Sammanträdesdatum

2019-10-03

Datum då anslaet publicerats

2019-10-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis 

Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Datum då anslaget publicerats

2019-09-17

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Revisionens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Anslaget publiceras: 2019-06-20
Anslaget avpubliceras: 2019-07-12

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till Överförmyndarnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Anslaget publiceras: 2019-09-10
Anslaget avpubliceras: 2019-10-02

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik