Sölvesborgs kommun

Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan är ett juridiskt dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tas hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Trafik, buller och kulturhistoriska värden är exempel på saker som utreds.

Plan- och bygglagen lägger stor vikt vid att processen med att ta fram en detaljplan är demokratisk och öppen så att alla kan ta del av den. En markägare kan alltså inte helt och hållet bestämma själv vad han eller hon gör med sin mark, eftersom användningen i vissa fall påverkar andra.

Det är bara kommunen planen gäller som kan ta fram och besluta om en detaljplan. Detta kallas för kommunalt planmonopol och är en av de viktigaste förutsättningarna för det kommunala självstyret i Sverige. Syftet är att besluten ska fattas nära de människor det kommer att påverka, och att kommunerna snabbt ska kunna anpassa sig efter lokala förutsättningar.

Karta över gällande detaljplaner

Nedan hittar du en karta över gällande detaljplaner i Sölvesborg, alltså vad man kan göra med marken i kommunen idag.
Vi har för tillfället problem med länkarna i kartan. Klicka på en yta och notera planbeteckningen. Beställ sedan planhandlingarna från E-post: planochbygg@solvesborg.se

Klicka i kartan för att få fram en aktuell plankarta och planbeskrivning. Vid streckade ytor finns två länkade planer, använd pilen i dialogrutan för att välja. I sökrutan kan du söka efter plannummer. För att söka efter adresser använder du pilen i sökrutan och byter till "ESRI World Geocoder."

Planprocessen

Vägen från att vi börjar jobba med en ny detaljplan tills att den börjar gälla är ganska lång, från sex månader upp till ett eller två år. Det beror bland annat på att synpunkter från berörda ska samlas in under en viss tid och sedan bearbetas. Detta regleras i plan- och bygglagen.

Hur lång processen blir beror på planens innehåll, var planområdet ligger i kommunen och hur många som påverkas. En förutsättning för att planerna ska bli verklighet är att de även antas politiskt. Om planerna antas dröjer det ytterligare en tid innan de vinner laga kraft och kan sättas i verket.

Arbetet med en detaljplan börjar ofta med att en markägare eller exploatör ansöker om ett planbesked. Det gör de för att de vill genomföra en förändring som den gällande detaljplanen inte tillåter eller för att kunna bebygga ett område som inte är planlagt. I andra fall är det kommunen själv som vill kunna till exempel sälja byggbara tomter eller bygga ut en skola.

Planarbetets skeden

De olika skeden ett planarbete ska gå igenom är:

  1. Planbesked: när en ansökan om planläggning kommit in till strategiska avdelningen gör vi en bedömning ifall ansökan stämmer med kommunens översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden (till exempel strandskydd), gällande kommunala styrdokument m.m. Vi gör även en avvägning av påverkan på allmänna och enskilda intressen. Det är byggnadsnämnden som tar ställning till och beslutar om positivt eller negativt planbesked. Beslutet kan inte överklagas.
  2. Eventuellt program (i de fall det anses nödvändigt): I ett skriftligt dokument redovisas befintliga förutsättningar och utgångspunkter, kommunens vilja, mål och avsikter med planen. Detta skickas ut för synpunkter till myndigheter och sakägare som är berörda av planen.
  3. Samråd: innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och sänds på samråd till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Under en angiven tid är det öppet för att lämna sina synpunkter på planen.
  4. Granskning: planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter och eventuella utredningar som tagits fram efter samrådet. Efter beslut i byggnadsnämnden ges återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att ha rätt att överklaga beslutet att anta planen ska skriftliga synpunkter ha lämnats senast under granskningen.
  5. Antagande: planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter under granskningen. Nu får endast mindre justeringar göras annars måste planen skickas ut på förnyad granskning. Det slutliga planförslaget antas av kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden.
  6. Eventuellt överklagande: under en fastställd tid efter planens antagande kan de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda i planen överklaga antagandet av planen till Mark- och miljödomstolen.
  7. Laga kraft: beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller när Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva kommunens antagandebeslut.

Genomförandetid

En detaljplan har en genomförandetid på minst fem och högst 15 år. Under denna tid har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden måste berörda fastighetsägare godkänna det och de kan då, i vissa fall, få rätt till ersättning från kommunen. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan, men byggrätten är mer osäker eftersom planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan kräva ersättning för förlorade rättigheter.

Kostnader för planarbetet

Om en markägare eller exploatör ansöker om planbesked är det han eller hon som står för alla fortsatta kostnader för planarbetet. Avgiften regleras i ett planavtal enligt fastställd taxa och tas ut oavsett vad arbetet resulterar i.

I de fall kommunen tar initiativ till ett planarbete är det vi som står för kostnaden.

Så kan du påverka

När vi arbetar med en detaljplan frågar vi alltid berörda myndigheter, fastighetsägare och boende i området vad de tycker. Det gör vi genom att skicka ut planförslaget tillsammans med instruktioner för hur man lämnar sina synpunkter via brev.

Förslaget finns även på vår hemsida och på stadshusets tredje våning, öppet för alla att ta del av och att tycka till om under samråd och granskning.

Det kan handla om allt från en detalj du tycker är viktig att vi inte missar, till att du kanske inte alls vill att något nytt ska byggas. Ordet är fritt! Tänk på att försöka vara så konkret som du kan när du skriver till oss och förklara hur du menar och varför du tycker som du gör. Inkomna tankar och idéer bearbetas och sammanställs samt ligger till grund för vidare bearbetning av planförslaget.

Skicka inte in dina synpunkter via till exempel Facebook, som ett medborgarförslag eller bara muntligen, då kan vi inte ta med dem i vårt arbete. Information om hur du går tillväga för att tycka till och sista datum för att göra det hittar du i informationen för respektive plan.

Här hittar du alla pågående planarbeten.

Begär planbesked

Är du markägare och vill göra en förändring som gällande detaljplan inte tillåter, eller bebygga ett område som inte är planlagt, så hittar du vår e-tjänst för begäran om planbesked här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämnden beslutar i de här ärendena, och vi tar ut en avgift oavsett vad beslutet blir.

Hör av dig om du har frågor

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till strategiska avdelningen!

Relaterade kontakter

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Ebba Ryd, Planeringsarkitekt
E-post: ebba.ryd@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 80

Karoline Lindén Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Anna Terning, Samhällsplanerare
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 51

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö