Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Norje 77:3, 80:3, 15:5 m.fl. (Norje Monsunen)

Stadsarkitektavdelningen har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att göra en översyn av byggnadsplanen för fritidshusområde i Norje från 1964 (D9).

Området är redan planlagt för bostadsändamål (fritidshus) i gällande byggnadsplan. Däremot har utbyggnad inte skett helt i enighet med denna, utan vissa bostäder/tomter sträcker sig ut på allmän platsmark för både väg och park vilket försvårar bygglovshandläggningen.

Planarbetet har initierats av stadsarkitektavdelningen som sett ett behov av att se över gällande byggnadsplan och ta fram en ny detaljplan som bättre stämmer överens med dagens situation.

Stadsarkitektavdelningen har påbörjat arbetet med planöversynen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information om planarbete.pdf , 204.2 kB, öppnas i nytt fönster. 204.2 kB 2021-03-18 16.41
Gällande byggnadsplan D9.pdf , 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. 3.7 MB 2024-03-25 13.24

Relaterade kontakter

Karoline Linden Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö