Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Istaby 11:3, Västra Torsö

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 6 maj 2021. Antagandebeslutet överklagades i två skrivelser. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens antagandebeslut 2022-05-18. Kommunen har överklagat mark- och miljödomstolens dom och ärendet har därmed skickats till mark- och miljööverdomstolen.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse i Västra Torsö. Avsikten är att bebyggelsen ska harmoniera med intilliggande bostadsbebyggelse med en begränsad byggrätt på relativt stora tomter. Naturmark i den västra och södra kanten planläggs som skyddszoner mot intilliggande Natura 2000-område, naturreservat och badstrand. Värdena inom planlagd naturmark avses ökas och utvecklas genom skötsel som gynnar naturtypen ”trädklädda dyner”.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Istaby 11:3 har ansökt om planläggning av nya bostadstomter på del av fastigheten. Byggnadsnämnden beslutade 2019-11-07 § 106 om positivt planbesked och gav Stadsarkitektavdelningen i uppdrag att påbörja planarbetet. Ett planavtal upprättades i januari 2020, men planarbetet avvaktade sedan den naturvärdesinventering som togs fram i juni 2020. Planförslaget var ute på samråd under tiden 12 oktober – 2 november 2020 och granskning 15 mars - 5 april 2021.

Tidplan

En preliminär tidplan för planprojektet ser ut som följer:

Positivt planbesked (BN) - 2019-11-07
Samråd länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan - aug/sep 2020
Godkännande för samråd (BN) - okt 2020
Godkännande för granskning (BN) - mar 2021
Antagande (BN) - maj 2021

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla om beslutet inte överklagas. BN – byggnadsnämnden.

Handlingar

Relaterade kontakter

Anna Terning, Samhällsplanerare
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 51

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö