Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Sölvesborg 3:5, Havsudden

Ett förslag till detaljplan för Havsudden har tagits fram och var ute på samråd fram till den 20 januari 2023.

Vad innebär planförslaget?

Planens syfte är att stödja allmänhetens fortsatta tillträde och bruk av platsen för olika allmänna ändamål, men också i viss del stödja byggnation som för besöksnäringen kan möjliggöra säsongsmässiga evenemang och sammankomster med exempelvis handel och servering. Planens syfte är också att vara ett led i klimatanpassningsåtgärder för att skydda befintliga funktioner som järnväg och bostäder.

Planförslaget innebär att det blir möjligt att uppföra en restaurang-, café- och utställningsbyggnad centralt på Havsudden. Omkringliggande ytor planläggs som park och torg för allmänheten att fritt besöka och vistas på. Med tanke på framtida havsnivåhöjningar och närhet till järnvägen kommer det bland annat behövas höjning av marknivåer för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet på Havsudden, men även utgöra skydd för bakomliggande järnväg och bostadsbebyggelse.

Bakgrund

Havsudden är en viktig plats i Sölvesborg med sitt centrala läge invid havet, småbåtshamn, fyra årstiders park, slottsparken samt Sölvesborgsbron. Området har varit föremål för diverse utvecklingstankar genom åren, där syftet har varit att utveckla platsen.

På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde kommunikationsavdelningen 2020 en medborgarundersökning för att se vad allmänheten önskar för användning av Havsudden i framtiden. Brett stöd finns för att platsen även fortsättningsvis ska kunna stödja tillfälliga kulturevenemang, handel och restaurangverksamhet. Samtidigt önskas publikt utrymme för stadigvarande arrangemang som stöder rekreation, lek och motion.

På uppdrag av kommunstyrelsen, 2021-01-26 § 7, har byggnadsnämnden i sin tur 2021-03-04 § 18 gett stadsarkitektavdelningen uppdraget att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för Havsudden.

Byggnadsnämnden beslutade 2022-10-27 att skicka ut planförslaget på samråd.

Frågor besvaras av Karoline Lindén Bengtsson, telefon 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Handlingar

Relaterade kontakter

Karoline Lindén Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö