Sölvesborgs kommun

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har den övergripande uppgiften att sköta ärendehanteringen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott, kommunalråd och kommunchef. Här finns även funktionsansvar för juridisk hjälp, sekreteraruppgifter, arkivverksamhet m m.

Kommunledningskontoret finns på våning ett i stadshuset och ansvarar bl a för diarieföring, sammanträdeshantering, förtroendemannaregister, borgerliga vigslar och mycket mer.
Kontoret har även ansvar för kommunarkivet, där arkivarien ger stöd och service till övriga förvaltningar i arkivfrågor samt tar emot handlingar från kommunens alla förvaltningar och bolag för slutarkivering. Här finns också samordning och planering för kris- och beredskapsarbete och säkerhetsskydd.

Kontoret ansvarar för att ge juridisk rådgivning till förtroendevalda och förvaltningar, vilket görs av kommunjuristen. Kommunjuristen ger också beslutsstöd när det gäller kommunalrättsliga frågor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd, överförmyndarnämnd, valnämnd och övriga kommunala förvaltningar och organ. Under valår fungerar kontoret även som valnämndens kansli och bistår nämnden vid allmänna val med praktisk planering.

Kommunledningskontoret ansvarar även, genom kommunens upphandlare, för att ge kommunens olika förvaltningar stöd vid de upphandlingar som görs. Inom kontoret finns även kommunens kopieringscentral med tillhörande servicetjänst och genom alkoholhandläggare i Karlshamns kommun ansvarar det för ansökningar gällande alkoholtillstånd.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik