Sölvesborgs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen har flera utbildningsverksamheter i kommunen; från de allra yngsta barnen i förskolan och till de äldsta eleverna i gymnasieutbildningen. I förvaltningen finns även barn- och elevhälsan som arbetar förebyggande och hälsofrämjande med barn och elever.

Om barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att ge utbildning till barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter. Barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss och möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig. Alla barn och elever ska erbjudas ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska lärprocesser under sin utbildning. Vi vill att alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss som arbetar inom förvaltningen.

Verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen

  • Förskola och pedagogisk omsorg
  • Förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola
  • Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
  • Barn- och elevhälsa och utomhuspedagogiskt centrum
  • Barn- och utbildningskontor

Förvaltningschef

Per Theorin är t f förvaltningschef och utbildningschef.

Politiska nämnder

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Nämnden består av tretton ordinarie ledamöter och tretton ersättare. Arbetsutskottet består av åtta ordinarie ledamöter och tre ersättare. I nämnden och arbetsutskottet finns ett presidium med tre ordförandeposter; Jörgen Englin (S) är ordförande, Diana Sjöström (M) är förste vice ordförande och Benny Karlsson (SD) är andre vice ordförande.

Relaterade kontakter

Barn- och utbildningskontoret
Repslagaregatan 1
294 34 Sölvesborg
E-post: bun@solvesborg.se

Martin Åsman, förvaltningschef och utbildningschef
E-post: martin.asman@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 24

Per Theorin, skolchef och verksamhetschef
Ansvarsområden: förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskolan, den anpassade grundskolan och centrala barn- och elevhälsan (CBEH).
E-post: per.theorin@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 25

Christina Bergkvist, skolchef och verksamhetschef.
Ansvarsområden: gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, elevhälsans medicinska insats (EMI) samt modersmål och studiehandledning.
E-post: christina.bergkvist@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 71

Kristina Eriksson, samordnare.
Ansvarsområden: skolplacering, VFU-placering, samordna modersmålsundervisning och studiehandledning.
E-post: kristina.eriksson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 64 38

Jennie Andersson, barnomsorgsadministratör.
Ansvarsområden: barnomsorgsplacering, barnomsorgsfakturor, användarstödjare för verksamhetssystemet IST förskola/fritidshem.
E-post: jennie.andersson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 02

Elisabeth Björklund, skolskjutshandläggare.
Ansvarsområden: skolskjuts, elevresor, inackorderingsbidrag, användarstödjare för verksamhetssystemet Extens.
E-post: elisabeth.bjorklund@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 92

Sanna Svensson, nämndsekreterare.
Ansvarsområden: nämndadministration, registrering av allmänna handlingar (diarieföring), GDPR-frågor, e-tjänster, blanketter, webbredaktör på externa hemsidan och intranätet Insidan.
E-post: sanna.svensson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 90

Johan Olsson, IT-handläggare.
Ansvarsområden: digitala processer, e-tjänster, blanketter, webbredaktör på lednings- och utvecklingsstödet (Draftit).
E-post: johan.olsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 71

Joachim Fryklund, skol-IT-ansvarig.
Ansvarsområden: skolans IT, IKT-stöd, systemansvarig för verksamhetssystemet Extens.
E-post: joachim.fryklund@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 17

Andreas Nilsson, IKT-pedagog.
Ansvarsområden: IKT-stöd.
E-post: andreas.nilsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 26

Håkan Thelander, IKT-pedagog.
Ansvarsområden: IKT-stöd, skoldatateket.
E-post: hakan.thelander@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 67 56

Pernilla Fagerberg, kvalitetsutvecklare.
Ansvarsområden: utvecklingsarbete, statsbidrag.
E-post: pernilla.fagerberg@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 27

Pernilla Wantzin, kvalitetspedagog.
Ansvarsområden: utvecklingsarbete, handledning.
E-post: pernilla.wantzin@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 28

Erik Bååth, utredningshandläggare.
Ansvarsområden: utredningar, analys och utveckling på övergripande nivå.
E-post: erik.baath@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 22

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik