Sölvesborgs kommun

Våld i nära relation

En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Hjälp finns för dig, oavsett sexuell läggning, som är våldsutsatt och hotad eller som själv använder våld. Hos oss kan du få rådgivning men även praktiskt stöd och skydd i en akut situation.

Alla kan utsättas för våld, men ingen ska behöva leva med våld. En våldsam relation kan se ut på olika sätt, men våld är aldrig ett uttryck för kärlek. Det är aldrig den som blir utsatts fel, ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld. Det är förbjudet enligt lagen att hota någon eller använda fysiskt eller sexualiserat våld.

Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand så finns det hjälp att få. Du är inte ensam. Inom kommunen finns det medarbetare som enbart arbetar med våld i nära relationer. Längst ner på sidan under relaterade kontakter hittar du kontaktuppgifter till vår personal på individ- och familjeomsorgen, IFO, som kan ge dig stöd.

När det är akut

Vid akuta ärenden eller pågående brott ska du alltid ringa polisen på 112.

Stöd vi erbjuder

Vi arbetar främst med dessa områden:

 • Rådgivning och samtalsstöd
 • Praktisk stöd
 • Gruppverksamhet för kvinnor
 • Stöd och hjälp för att du ska kunna förändra din situation
 • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare
 • Skyddat boende i en akut situation
 • KIBB-behandling för familjer där barnmisshandel förekommer
 • Trappan samtal för barn som bevittnat/upplevt våld i nära relation
 • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter, exempelvis polis och sjukvård

Skyddat boende och personuppgifter

Om du har behov av akut skydd kan du få hjälp av Arbete och välfärdsförvaltningen att ordna skyddat boende och skyddade personuppgifter.

Vi gör en utredning och riskbedömning för framtida våld och utifrån den anpassar vi våra insatser efter dina behov. Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation.

Utöver arbetar vi även med:

 • Utbildning och föreläsningar om våld i nära relationer
 • Konsultation till yrkesverksamma
 • Sprida information och kunskap till allmänheten

Vår personal

Vi arbetar och vänder oss både mot dig som blir utsatt för våld och för dig som utövar våld. Vår personal har stor kompetens inom området. Det finns stöd att få för att lämna relationer där våld förekommer. Det finns också stöd att få för dig som vill bryta ditt våldsbeteende.

 • Våra medarbetare har tystnadsplikt, sekretess
 • Våra tjänster är kostnadsfria
 • Vi anlitar tolk vid behov

Våldets olika uttryck

Våld kan exempelvis ske genom att man känner sig övervakad, kontrollerad, kränkt eller att ens frihet har begränsats.

Alla kan råka ut för hot och våld oavsett om du är kvinna, man , barn eller ungdom. Våld kan förekomma överallt och ser olika ut. Hot och våld i familjer, inte minst våld mot kvinnor och flickor, är ett utbrett problem idag. Det förekommer inom alla socialgrupper, kulturer och religioner. Det drabbar såväl unga som gamla, personer med en funktionsvariant eller missbruk, infödda eller invandrade svenskar. Våld i samkönade parrelationer är inget undantag utan förekommer på sammasätt som i hetrosexuella relationer och följer liknande mönster. Våldet drabbar i ögsta grad de barn som finns i våldets närhet.

Våld i nära relation är ofta upprepat och byggs upp efter hand genom ökad dominans och kontroll över den utsatte. Våld är långt ifrån synonymt med bara fysiskt våld utan kan ta sig i uttryck på flera olika sätt:

fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld, materiellt våld och försummelse.


"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill”

Psykiskt våld

Direkta eller indirekta hot mot den utsatta och/eller mot eventuella barn. Det kan vara kränkningar och fula ord eller att man inte får bestämma vad man får göra eller träffa vem man vill. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan vara psykiskt våld mot den som värnar om husdjuret.

Fysiskt våld

Kan vara knuffar, att bli fasthållen eller inlåst mot sin vilja, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Sexualiserat våld

Kan vara våldtäkt eller andra påtvingande sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas som sexuellt våld. Även att bli nekad använda preventivmedel eller tvingas till sexuell posering mot sin vilja är sexualiserat våld.

Ekonomiskt, materiellt och tekniskt våld

Kan vara att den utsattes personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs med avsikt. Kan även innebära att den utsatta personen tvingas skriva under papper som får negativa konsekvenser för personen. Kan även innebära att man nekas insyn i sin egen ekonomi. Kan även innebära att ens partner eller annan i nära relation använder teknik för att övervaka dig, exempelvis genom GPS eller har inloggningsuppgifter till den utsattas privata konton.

Försummelse

Kan vara att någon använder den utsattes psykiska eller fysiska funktionsvariation eller tillfällig nedsättande förmåga mot dig. Det kan vara att den utsatta blir tvingad till övermedicinering eller att man inte får sin medicin i tid. Även att man gömmer larmet till hemtjänsten eller flyttar hjälpmedel långt bort så man inte kan använda dem är försummelse.

Film för uppmärksamma stöd för dig som är utsatt

Sölvesborgs kommun har tillsammans med kvinnojouren Embla tagit fram en film för att uppmärksamma det stöd som finns för dig som är eller har varit utsatt. Många som har gått på Droppen känner en styrka i att inte vara ensamma med sin upplevelse.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd