Sölvesborgs kommun

Folkhälsa

Tjej springer över äng

Alla ska ha rätt till ett bra liv. Foto: Sölvesborgs kommun

Folkhälsa handlar om alla människors välmående: barn och unga, vuxna och äldre. I kommunens strävan efter social hållbarhet är målet att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare. Det handlar om att göra insatser som ska förebygga och förbättra hälsan för alla sölvesborgare.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att befolkningens hälsa är bra, men även jämlikt fördelad mellan samhällets olika grupper.

Vanliga sätt att mäta folkhälsa är:

 • Medellivslängd
 • Livskvalitet
 • Sjuklighet
 • Dödlighet

Befolkningens hälsa påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Livsvillkor i den fysiska och sociala miljön som till exempel möjligheter till delaktighet, arbete, utbildning, boende och samhällsekonomi spelar också stor roll.

Illustration av hälsans faktorer

Regnbågsmodellen med figuren ”Hälsans bestämningsfaktorer” visar på de många faktorer som samspelar och påverkar oss genom olika nivåer.

I mitten befinner sig den enskilda individen eller familjen.

Det innersta lagret består av sociala faktorer närmast individen som socialt stöd, sociala nätverk och barns vuxenkontakter.

Det andra lagret består av levnadsvalsfaktorer som tobak, alkohol, narkotika, matvanor, motion, sex och samlevnad och sömnvanor.

Det tredje lagret består av livsvillkor som arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, trafik, utbildning, jordbruk och livsmedel, fritid och kultur, socialförsäkring, socialtjänst och hälso-, sjuk- och tandvård.

Det yttersta lagret består av faktorer i vår omgivning som är grundläggande värden, miljö och samhällsekonomi.

Under regnbågen finns en horisontell linje med faktorer som till största del är opåverkbara som ålder, kön och arv.

Hur arbetar vi med folkhälsa i Sölvesborgs kommun?

Samhället kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla. I Sölvesborgs kommun finns det strategiska områden där bland annat attraktiva och hållbara livsmiljöer och trygghet genom hela livet är fokusområden.

Vi arbetar utifrån prioriteringarna:

 • Goda livsvillkor
 • Psykisk hälsa
 • Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)
 • Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor

Läs mer om kommunens ANDTS-arbete här

Regionalt arbete kring folkhälsa

Det finns ett länsgemensamt samarbete mellan de fem kommunerna, Länsstyrelsen och Region Blekinge för att utveckla, prioritera och samordna folkhälsoarbetet i länet.

Under 2022 ska en ny länsgemensam folkhälsoplan tas fram av ovanstående aktörer, med avstamp i Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018.

Den nya planen ska utgå från prioriteringarna i dokumentet Regional utvecklingsstrategi (RUS).

Läs mer om RUS på Region Blekinges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agenda 2030 och folkhälsa

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Målen handlar bland annat om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringar, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning och en hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs den 25 september 2015 och består av 17 mål för att möjliggöra en hållbar framtid för kommande generationer.

Sölvesborgs kommun arbetar för social hållbarhet. Folkhälsoarbetet är en del av det arbetet. När vi arbetar med folkhälsofrågor arbetar vi också med våra globala mål men på en lokal nivå.

De Agenda 2030 mål som interagerar folkhälsoarbetet är:

 • Mål 1 – Ingen fattigdom
 • Mål 2 – Ingen hunger
 • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
 • Mål 4 – God utbildning
 • Mål 5 – Jämställdhet
 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om respektive mål på globala målens webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd