Sölvesborgs kommun

God man, förvaltare och förmyndare

I Sölvesborgs kommun har du möjlighet att få hjälp av en god man, en förvaltare eller en förmyndare. De kan hjälpa dig om du behöver stöttning att utföra ärenden i vardagen, som du inte klarar av att utföra på egen hand.

God man

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person, kan en god man utses för att hjälpa dig. En god man är beroende av huvudmannens samtycke när han/hon utför sitt uppdrag. Ibland kan huvudmannens tillstånd hindra att samtycke inhämtas.

Förvaltare

Om den hjälpbehövande saknar insikt om sin situation och riskerar att fara illa eller bli utnyttjad kan det behövas mer stöttning än vad det goda mansskapet kan erbjuda. Därför utses förvaltare istället. En förvaltare behöver inte inhämta den enskildes samtycke till rättshandlingar.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder barn under 18 år. Normalt är en eller båda föräldrarna barnets förmyndare. När barns tillgångar överstiger åtta basbelopp ska förmyndarna inom en månad lämna in en förteckning över den underåriges tillgångar till överförmyndarnämnden.

God man för ensamkommande barn

En god man för ensamkommande barn företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet (Hem för Vård och Boende).

Relaterade kontakter

 

Överförmyndarhandläggare

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00

 

Daniel Pehrsson

Telefon: 0456-81 60 45

Bengt Wessman

Telefon: 0456-81 62 37

Carina Jansson

Telefon: 0456-81 61 31

E-post: overformyndarnamnden@solvesborg.se

 

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd