Sölvesborgs kommun

Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att du ska kunna leva ditt liv som andra och delta aktivt i samhället. Du har även rätt att själv kunna bestämma över hur din vardag ska se ut och hur ditt stöd och service ska utformas. Stödet varierar beroende på ditt behov.

Insatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)


Insatser söks via LSS-handläggarna på myndighetsenheten Arbete och välfärd. LSS-handläggarna är uppdelade områdesvis och du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 • Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs av Landstinget)
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Individuell plan

Rådgivning och annat personligt stöd

En rätt till kvalificerat expertstöd av personal som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Denna insats handläggs av Landstinget.

Personlig assistans

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan den sökande fyller 65 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 65-årsdagen och sedan blivit beviljad. Antalet assistanstimmar får inte utökas efter att personen har fyllt 65 år. Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har rätt att få assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen.

Ledsagarservice

Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet. Det innebär att man har en person med sig som gör att man har möjlighet till att bland annat besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet.

Kontaktperson

En kontaktpersonen ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Avlösarservice i hemmet

Denna hjälpinsats gör det möjligt för anhöriga, eller annan närstående att få avlastning och uträtta sysslor i och utanför hemmet. Hjälpinsatsen kan erbjudas både som regelbunden insats eller som en lösning i akuta situationer.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidsboende, stödfamilj eller på något annat sätt t.ex. läger.  Stödet kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning i akuta situationer.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagen samt under skolloven.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Det ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma med sin familj.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad

Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och även mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.

Individuell plan

I samband med att en hjälpinsats beviljas kan den enskilde få redovisat en upprättad plan för beslutade och planerade insatser. Syftet med planen är att ge den enskilde inflytande över de åtgärder som planeras och en överblick över när de olika insatserna kan komma i fråga.

Nyttan av en individuell plan

 • du tycker att andra bestämmer för mycket och du själv för lite om det du tycker är viktigt i ditt eget eller i familjens liv.
 • du i god tid vill planera inför en liten eller stor förändring i ditt liv. Det kan till exempel vara om du vill göra något nytt på din fritid, om du är på väg att flytta hemifrån eller något annat som är viktigt för dig.
 • du kanske vill prova nya arbetsuppgifter, byta arbetsplats eller ändra på något där du bor, men inte tycker att någon lyssnar utan bara hänvisar till andra.
 • du vill att de du har kontakt med för ditt funktionshinder ska samarbeta bättre så att du får mer tid över för andra saker - till exempel ”bara” leva som andra. I alla dessa situationer kan en individuell plan ge dig möjligheter att bestämma mer - ha mer inflytande - över ditt liv och din vardag.

Vem vänder du dig till om du vill ha en plan?

Om du anser att du behöver en individuell plan vänder du dig till den myndighet i kommunen eller i landstinget som beslutar om LSS-insatser och begär muntligt eller skriftligt en plan enligt 10 § LSS.

Du kan själv bestämma:

 • Vem som ska ansvara för att upprätta planen.
 • Vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena.
 • Vilka av dina behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla ”just nu”. Hur går det till? Förberedelser Förbered det första mötet med hjälp av den som du vill ska ansvara för din individuella plan.

Tillsammans kan ni gå igenom:

 • Vad du vill använda planen till.
 • Vem eller vilka du vill ska vara med vid planeringsmötet/mötena.
 • Om du vill tala själv eller om du vill att någon annan ska hjälpa dig med det.
 • Hur inbjudan ska se ut. De som bjuds in ska veta att mötet handlar om din individuella plan och dina önskemål. De behöver veta varför du vill ha en plan. Då kan de förbereda sig och ta reda på saker före mötet som du kan ha nytta av. I inbjudan ska också tid, plats och hur länge mötet varar finnas med. Det är den person som du vill ska ansvara för din plan som skriver och skickar ut inbjudan.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd