Sölvesborgs kommun

Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att du ska kunna leva ditt liv som andra och delta aktivt i samhället. Du har även rätt att själv kunna bestämma över hur din vardag ska se ut och hur ditt stöd och service ska utformas. Stödet varierar beroende på ditt behov.

Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper, bland andra barn och ungdomar och människor med funktionsnedsättning. Du som har funktionsnedsättning kan få stöd i din vardag.

Vanliga former av bistånd enligt SoL:

 • Boendestöd
 • Kontaktperson
 • Ledsagning
 • Dagverksamhet

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS är en rättighetslag som ska ge dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du får möjlighet att leva som andra.

Om du vill ansöka om stöd kan du kontakta en handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under relaterade kontakter längre ner på sidan.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

 • Rådgivning och annat personligt stöd (Region Blekinge ansvarar för denna insats)
 • Biträde av personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd