Sölvesborgs kommun

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan ofta innebära att du på grund av din sjukdom eller skada behöver extra stöttning i din vardag. Omsorgsförvaltningen i Sölvesborgs kommun kan bland annat erbjuda stöttning i form av boendestöd, kontaktperson, korttidstillsyn, personlig assistans och fritidsaktiviteter.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få det stöd och den service som behövs för att du ska kunna leva som andra och aktivt delta i samhället. Du har samtidigt rätten att själv få bestämma över din vardag och hur ditt stöd och din service ska utformas.

Den mesta av verksamheten som bedrivs inom omsorgen styrs av följande lagstiftning:

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Bostadsanpassning enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm

För den mesta av verksamhet krävs ett myndighetsbeslut som fattas av en handläggare. Myndighetsenhetens handläggare ska ge stöd och service där den sökande ges möjlighet till delaktighet och inflytande. VI utgår från den sökandes egna resurser och behov. Omsorgsnämnden har delegerat till handläggare att fatta de flesta besluten enligt ovanstående lagar.

För mer information samt för att ansöka kontaktar du din LSS-handläggare. De är uppdelade på vilken dag i månaden du är född. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

När beslutet är fattat tar verkställaren vid - det vill säga den verksamhet som ser till att du som har en funktionsnedsättning får det stöd och service som beslutet innefattar.

Även övriga förvaltningar arbetar till viss del med frågor som berör dig som har en funktionsnedsättning och kan på olika sätt tillhandahålla stöd och service till dig.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd