Sölvesborgs kommun

Omställning särskilda boenden

Sölvesborgs kommun beslutade 2016 att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, vilket innebär att kommuninvånare kan välja plats på boende i kommunal eller privat regi om ett biståndsbeslut finns för särskilt boende. Här har vi samlat information, frågor och svar för berörda och anhöriga.

Vad innebär LOV?

Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att kommuninvånare får möjlighet att välja vem som utför det stöd de har rätt till. LOV infördes i Sölvesborgs kommun 2016 och omfattar både hemtjänst och särskilda boenden. I dagsläget är det ingen privat aktör som utför hemtjänst.

Varför ska kommunen ta bort platser för att en privat aktör etablerar sig?

Omsorgsnämnden har beslutat att det ska vara samma antal boendeplatser i kommunen som idag och därför behöver en omställning göras när Frösunda Omsorg startat sin verksamhet.

Vilka befintliga kunder blir berörda av beslutet?

Omsorgsnämnden beslutade 23 maj 2019 att en omställning och stängning av följande boendeplatser ska göras:

  • 6 demensboende på Ängsgården
  • 6 demensboende på Svalan, 13 särskilda boende på Svalan
  • 31 demensboende på Falkalyckan

Underlaget till beslutet går att hitta här.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Välj diarieenhet Omsorgsnämnd och sök boendeutredning)

Blir det mindre personal på de kommunala boenden när det blir färre särskilda boenden i kommunens regi?

Nej, det blir det inte. Personaltätheten förändras inte.

När kommer omställningen av demensboenden och särskilda boenden att ske?

Omställningen kommer att ske successivt. Tidplan kommer att arbetas fram för respektive boende som berörs. Omsorgsförvaltningen eftersträvar att göra övergången så bra som möjligt och med stor respekt och hänsyn för de berörda.

Hur ska berörda kommuninvånarna göra ett val?

En blankett skickades ut till alla berörda under hösten 2019. Då kunde man välja:

  • Kommunalt boende
  • Frösunda Omsorgs boende
  • Avvakta med sitt beslut till Frösunda Timansstenar kan visa en lägenhet
  • Icke-val, vilket innebär att inget val görs och den enskilde blir erbjuden där det finns ett ledigt boende oavsett om det är ett kommunalt eller privat boende.

Alla som är berörda har svarat på blanketten. Om du är berörd och vill ändra ditt val kontaktar du en biståndshandläggare

Boende som behöver flytta på Svalan, har förtur till de boendeplatser som skall finnas kvar efter omställningen på Svalan.

Boende på Ängsgården har fått erbjudande om att de kan flytta till Pilen på Gerbogården om de önskar det.

Vad händer om de som är berörda inte vill flytta från sina respektive boendeplatser?

Det är viktigt att ett val görs om önskemål om var man vill bo eftersom hyreslagen kan tillämpas, vilket innebär tre månaders uppsägningstid. Självklart ska omsorgsförvaltningen säkerställa att alla som har biståndsbeslut erbjuds ett nytt boende.

Vad innebär icke-valsalternativet?

Om icke-val väljs innebär det att inget val görs och den enskilde blir erbjuden där det finns ett ledigt boende oavsett om det är ett kommunalt eller privat boende.

Får man som kommuninvånare flytta till ett annat boende?

Ja, redan idag kan du ställa dig i kö för plats på ett annat omsorgsboende. Kontakta biståndshandläggare om flytt önskas.

Kommer det att bli inflyttningsstopp på de boenden som berörs?

Det kan det eventuellt bli, men det är inget inflyttningsstopp idag.

Kommunens ansvar gällande att verkställa beslut för särskilt boende

Kommunen ska inom skälig tid verkställa sina beslut för särskilt boende. Om beslutet inte verkställs inom tre månader är kommunen skyldig att rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vilka krav ställs på privata aktörer som etablerar sig i kommunen?

Sölvesborgs kommun har det yttersta ansvaret för verksamheter som bedrivs inom socialtjänsten oavsett om det är en kommunal verksamhet eller en privat aktör. Det handlar bland annat om rutiner kring värdegrund, social dokumentation, kontaktmannaskap, kostpolicy, hjälpmedelshantering och palliativ vård. Vi kräver att utföraren ska följa våra rutiner men även upprätta egna rutiner gällande de krav som finns i förfrågningsunderlaget.

För mer information se förfrågningsunderlaget.

Var hittar jag information om den privata aktören Frösunda Timansstenar?

All information och kontakt till Frösunda Timansstenar går att hitta här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man tvingas att bo på Frösunda Timansstenar?

Nej, det kan man inte. Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att nya och befintliga kunder kan välja om de vill bo i ett kommunalt eller privat boende.

Kan Frösunda Timansstenar neka någon en plats?

Nej det kan dem inte. Det ingår i förfrågningsunderlaget, vilket är godkänt av Omsorgsnämnden, att ta emot de kommuninvånare som önskar att bo på deras boende.

Måste kommunen köpa det privata boendet om det inte fungerar?

Nej, kommunen har ingen skyldighet att köpa boendet. Det är ett privat företag som äger fastigheten i Ljungaviken som i sin tur hyr ut det till Frösunda Timansstenar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd