Sölvesborgs kommun

Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten själva. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Konkurrensutsatta verksamheter enligt LOV

I Sölvesborg är hemtjänst och särskilt boende konkurrensutsatta enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privata leverantörer kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantören kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som kommunen har delats in i.

Krav och villkor

Företag, kooperativ eller ideella organisationer ansöker hos kommunen om att bli godkända som leverantörer.

De leverantörer som ansöker och uppfyller våra krav blir godkända. När kommunen och leverantören har tecknat ett avtal kan den enskilde välja att anlita leverantören. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Som leverantör ska du även över tid leva upp till de krav som ställs i ansökan och i kravspecifikationen.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta

Verksamhetschef André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
E-post: andre.jonsson@solvesborg.se

Förfrågningsunderlag hemtjänst - klicka här » , 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till förfrågningsunderlag hemtjänst: 

Bilaga 1 - Befolkningsunderlag » , 10 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 - Gemensamma Blekingerutiner för samordnad vårdplanering » , 520.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 - Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter » , 259.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 - Avvikkelsehantering » , 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 - Geografiska hemtjänstområden » , 358.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 - Överlämnande till verkställighet » , 217.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 - Frånvarolista » , 193.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 8 - Vård i livets slutskede » , 270.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 9 - Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst » , 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 10 - Lokala värdighetsgarantier » , 224 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 11 - Kontaktmannaskap » , 87.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 12 - SIP Samspel » , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 13 - Teamträffar » , 280 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 14 - Senior Alert » , 437.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 15 - Fallprevention » , 366.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 16 - Kontakt med HSL-personal » , 183 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 17 - Skydds- och frihetsinskränkande åtgärder » , 228.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 18 - Social dokumentation » , 146.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 19 - Genomförandeplaner » , 229.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 20 - Lathund användning av Lifecare mobil » , 255.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 21 - Basala hygienrutiner » , 190.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 22 - Rutiner vid dödsfall » , 222.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 23 - Förebygga och behandla undernäring » , 833.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 24 - Uppsökande tandvård » , 228.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 25 - Rutin när brukare ej är anträffbar » , 129.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 26 a - Bedömningsmall hemtjänst , 3.6 MB.
Bilaga 26 b - Insatser schablontider hemtjänst » , 11.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 27 - Ersättning LOV 2023 » , 49.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 28 - Schablontider HSL-insatser » , 332.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 29 - Rutin när trygg hemgång tar hjälp av hemtjänsten » , 85.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förfrågningsunderlag särskilt boende - klicka här » , 1 MB.

Bilagor till förfrågningsunderlag särskilt boende:

Bilaga 1 - Referenstagning » , 348.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 - Värdegrund och garantier » , 290.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 - Privata medel » , 683 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 - Kostpolicy » , 563.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 - Rutin vid erbjudande om särskilt boende » , 582.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 - Social dokumentation » , 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 - Kontaktmannaskap » , 128.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 8 - Dokumenthanteringsplan » , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 8.1 - Bevara eller gallra » , 69.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 9 - Service rengöring av hjälpmedel » , 787.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 10 - Förskrivningsanvisningar » , 625.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 11 - Hygienrutin hjälpmedel » , 695.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 12 - Palliativ vård » , 680.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 13 - Synpunkter och klagomål » , 138 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 14 - Dygnsersättning LOV 2023 » , 49.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Skicka ansökan till:

Sölvesborgs kommun
Vård- och omsorgsverksamheten
294 80 SÖLVESBORG
Märk kuverten: Ansökan extern leverantör enligt LOV

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete