Sölvesborgs kommun

Regler för sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters och andra organs utelämnande och hanteringar av allmänna handlingar. Lagen säkerställer att utlämnandet av allmänna handlingar sker korrekt enligt Tryckfrihetsförordningen. Det innebär att myndighetet och organ ska göra alla offentliga handlingarna tillgängliga och begripliga, genom att inte använda förkortningar eller koder.

Sölvesborgs kommun är en transparent organisation, vilket innebär att du som invånare kan ta del av offentliga handlingar. Vissa av handlingarna är dock belagda med sekretess. Det finns olika grader och styrkor av sekretess, beroende på hur stor skada eller men som handlingen kan åstadkomma.

Sekretessbestämmelserna i lagen innehåller rekvisit, som anger sekretessens styrka. Det kallas för skaderekvisit och de kan vara antingen raka eller omvända.

Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den inte antas ge uppkomst till någon skada. I lagtext formuleras det som: ”Om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs”.

Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är sekretessbelagd från början. I lagtext formuleras det som: ”Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men”.

Sekretessen på handlingarna i Sölvesborgs kommun

De allmänna handlingar som upprättas eller har upprättats i kommunens olika verksamheter har oftast rakt skaderekvisit. Handlingar som har omvänt skaderekvisit inom kommunen är exempelvis skolhälsovårdsjournaler eller sociala akter.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller även absolut sekretess, som innebär att någon skadeprövning inte ska göras. Sekretessbedömningen görs i dessa fall enbart med hänsyn till uppgiftens art. Inom kommunen är det främst vid offentlig upphandling.

Skada eller men

Uttrycket men har en mycket vid innebörd och avser i första hand olika sorters integritetskränkningar så som hälsotillstånd, personliga förhållanden och så vidare.

Med skada avses ekonomisk skada.

Sekretess för dig som vill begära ut offentliga handlingar

När du vill begära fram offentliga handlingar kräver inte kommunen att du ska tala om vem du är och varför du begär fram handlingarna. Om du däremot vill se handlingar/uppgifter som är belagda med sekretess måste kommunen däremot veta vem du är och varför du begär fram handlingar.

Vad du bör tänka på är att sekretessen även är beroende av i vilket sammanhang som uppgiften förekommer. Till exempel kan en uppgift som förekommer i en myndighets arkiv vara belagd med sekretess, så som personuppgifter i en social akt, men samma uppgift som förekommer i en annan myndighets arkiv kan vara offentlig eftersom de lyder under olika lagar och bestämmelser.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik