Sölvesborgs kommun

Klimat, miljö och hållbarhet

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Miljöarbete

Det övergripande målet för miljöarbete i kommunen är att vi gemensamt ska arbeta för ett hållbart samhälle både för oss som finns här idag och för våra framtida generationer.

Miljöarbetet i kommunen leds av miljösamordnaren. Till detta är Miljöförbundet Blekinge Väst kommunens tillsynsmyndighet inom miljöområdet. Miljöförbundet är ett fristående förbund med egen direktion. Inom Miljöförbundets organisation finns kommunens ekolog.

Miljöarbetet i kommunen består bland annat av:

  • Dispenser från strandskyddet där Byggnadsnämnden är beslutande och Länsstyrelsen i Blekinge överprövningsmyndighet.
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i planärenden.
  • Olika projekt och planer inom miljö/hållbar utveckling, vind, vatten och luftvårdsfrågor
  • Remisser som berör miljön

Kommunen har, 2012, erhållit bidrag för våtmarkerna. Detta genom statsbidrag; Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av länsstyrelsen i Blekinge, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Draggning efter spökgarn i Hanöbukten 2023

Sölvesborgs kommun har erhållit bidrag från den svenska staten genom Havs- och Vattenmyndigheten samt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom Jordbruksverket för att en grupp yrkesfiskare, med hemvist i olika fiskelägen på Listerlandet, ska genomföra draggning efter förlorade fiskeredskap och annat akvatiskt skräp. Projektet utfördes under våren och hösten 2023.

Området för sökinsatsen omfattade ett avgränsat område i Hanöbukten. Möjlighet att dragga utanför området gavs om avståndet inte var orimligt långt från hemmahamnen. Åtta yrkesfiskare hörsammade kallelsen att dragga och kontrakterades. Fiskelagen använde sig av kätting-garndraggar som släpades efter fartygen. Fiskarna arbetade var för sig från respektive fartyg. Totalt draggades 363 timmar. Förväntade redskap var baserat på vilket fiske som bedrivits i området. Draggningen gav resultat i totalt 1830 meter rev, nät, torpedtråd och övrigt skräp såsom del av trål. Störst andel uppdraggade redskap var nät.

De insamlade fiskeredskapen transporterades till Sölvesborgs renhållningsanläggning. Förekomst av fisk som satt fast i fiskeredskapen uppgick till enstaka plattfiskar.

Våtmarker

Siretorpskanalen

I området finns många fågelarter, varav en del hotade såsom brun kärrhök. Tranor och häger ses på åkrarna intill våtmarken och ett flertal mindre fågelarter uppehåller sig i vassen. Våtmarksytan är totalt 1 hektar med en vattenyta av 0,48 hektar vid normalvattennivå.

Utanför våtmarkens mynning i havet finns Sölvesborgsvikens Natura 2000 – område med inriktning som fågelhabitat.

Siretorpskanalen

Siretorpskanalen

Sölvebäcken

Våtmarken är anlagt väster om Sölve industriområde i anslutning till Sölvebäcken. Sölvebäcken rinner ut i inre Sölvesborgsviken. Avrinningsområdet för bäcken är relativt litet med sina 35 hektar. Mycket vatten från jordbruksmark avleds till bäcken. Periodvis flödar även vatten från Vesankanalen in i Sölvebäcken. Sölvebäcken är biotopskyddad som öppet dike. Våtmarken blev tyvärr inte som planerat då marken var för genomsläpplig. Eventuellt kan den med tiden hålla vatten genom förmultnad växtlighet.

Hörviksbäcken

Hörviksbäcken (Johansa bäck) är belägen i kommunens sydöstra del utanför Mjällby Ljunga samhälle och har sitt utlopp i Toseboviken. Intill Hörviksbäckens utlopp finns Spraglehall naturreservat.

Området för våtmarkerna har tidigare omfattats av tall och alsumpskog på båda sidor om bäcken. Uppströms området finns åkermark och minkfarmar. Nedströms finns en betesmark och strandmark ut mot mynningen i havet. En mindre vindsnurra förser våtmarken med vatten.

Hörviksbäcken

Hörviksbäcken

Hällevik

Våtmarkerna i Hällevik har en storlek av drygt 4 ha.

Avrinningsområdena för de båda våtmarkerna är på över 100 ha åkermark. Enligt schablonvärde förväntas våtmarkerna reducera 2 100 kg totalkväve/år och 45 kg fosfor/år.

I våtmark 1 har två små långsmala öar anlagts. De långsmala öarna möjliggör en förbättring av reduktionen av näringsämnen samt ökar möjligheten för sjöfågel och fågel att vara ostörda.

Hälleviksvåtmarker

Hälleviksvåtmarker

Siesjö våtmarksled

Våtmarksleden i Siesjö färdigställdes 2012. Det är idag ett välbesökt mål då en spång leder längs vassen till Siesjö. Två utsiktstorn finns i anslutning till leden. Naturskolan i Ynde förlägger en del av sina lektioner runt våtmarksleden.

Miljömål

Kommunens miljömål togs fram 2012. En revidering kommer att genomföras. Miljömålen är tematiskt indelade och omfattar 15 miljökvalitetsmål. Det sextonde miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö” berör inte kommunen och undantas därför. Teman är; Energi och transporter, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten, Skog och odlingslandskap, Mindre gift på drift och Biologisk mångfald.

Strandskydd

Strandskyddet sträcker sig generellt 100 meter från strandlinjen och in mot land men även ut i vattnet. På vissa delar av kuststräckan finns ett utvidgat strandskydd om 300 meter. En del områden omfattas av detaljplaner som sträcker sig ner mot vattnet. Inom dessa planer kan strandskyddet vara borttaget. Det är inte alltid så. Vid planerad åtgärd inom strandnära områden behöver kontakt tas med kommunen för att kontrollera om strandskyddet är borttaget inom planområdet eller om dispens från strandskyddet behöver sökas.

Dispens från strandskydd söks hos kommunen. Beslut tas i Byggnadsnämnden. Länsstyrelsen i Blekinge har alltid möjlighet att överpröva byggnadsnämndens beslut. Om beslut om strandskydd går den enskilda emot finns möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta görs till länsstyrelsen. Vid byggnation kan även bygglov/anmälan krävas utöver dispens från strandskydd.

Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet över strandskyddet vilket innebär att när någon har använt strandskyddat område för oriktig privatisering, tagit ner stora träd, flyttat stora stenar, grävt, lagt upplag, byggt inom strandskyddat området och liknande så är det miljöförbundet som hanterar detta.

Luft

Kommunens kontroll av luftkvalitet i Blekinge län sker inom ramen för Blekinge Kustvatten- och Luftvårdsförbund, genom en samverkansgrupp som består av Blekinges samtliga fem kommuner och en representant för Länsstyrelsen i Blekinge. Kommunerna har skrivit ett samverkansavtal för att gemensamt utföra luftkvalitetsmätningar och eventuellt även modellberäkna luftkvaliteten i länet.

Mätning sker enligt ett framtaget program och i Sölvesborg mäts för närvarande kvävedioxid, NO2. Kvävedioxid används ofta som indikator på avgaser då mätmetoden är enkel jämfört med att mäta avgaspartiklar. Orsaken till utsläpp av kvävedioxid är framförallt användning av diesel i fordon.

Diagram över utsläpp av kvävedioxid i länets fem kommuner mellan 2020 till februari 2022.

Diagram över utsläpp av kvävedioxid i länets fem kommuner mellan 2020 till februari 2022.

Bildtext: Diagram över utsläpp av kvävedioxid i länets fem kommuner mellan 2020 till februari 2022.

Kommunens mätstation av kvävedioxid finns i gaturum centralt i fyrvägskorsning med trafikljus. Mätning av luft sker enligt regler som är framtagna av IVL, Svenska miljöinstitutet. Årsdygnstrafiken genom Sölvesborg centrum är ca 6000 fordon varav cirka 8 procent är tyngre trafik.

För att minska halterna behövs en förändring av hur transporter genomförs, både person- och godstransporter.

Vatten

Av kommunens totala areal är cirka 79 procent vatten. Sölvesborgs kustlinje är cirka 179 kilometer varav 101 kilometer omfattar fastlandet och resten landareal runt kommunens 37 öar och skär. En del av kommunens kustvatten omfattas av skydd i form av Natura 2000 och/eller naturreservat. Framförallt finns värdefulla rev, grunda mjukbottnar och strandängar. Detta var för sig eller tillsammans utgör värdefulla miljöer för växter och djur.

Kommunen är delaktig i Vattenrådet för Blekingekusten som är en ideell förening och som omfattar hela Blekinges kust från Valjeviken i väster till Brömsebro i öster samt Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund där verksamhetsutövare med miljöpåverkan samordnar sin kontroll av påverkan i recipienterna. Sölvesborg är också medlem i Skräbeåns vattenvårdsförbund då en ytterst liten procent vatten finns inom kommunens gräns.

Dricksvatten

Dricksvatten i Sölvesborg kommer från grundvatten. För att skydda grundvattnet finns sedan tidigare äldre vattenskyddsområden inrättade. Områdena inrättades enligt dåtidens kunskaper och bestämmelser. Områden förändras över tid och så även markanvändningen. Detta kan innebära nya aspekter att ta ställning till vad gäller grundvattenskyddet. Sölvesborgs Energi och Vatten AB, som är kommunens VA-bolag, arbetar med att ta fram nya och uppdaterade föreskrifter och vattenskyddsområden för att skydda grundvattnet som används som dricksvatten. Drygt 90 procent av hushållen i Sölvesborg är anslutna till kommunens allmänna VA.

Avfall

Västblekinge Miljö AB, VMAB, har uppdraget att hantera det kommunala avfallet. Bolaget hanterar även Karlshamn och Olofströms avfall och ägs tillsammans av de tre västblekingska kommunerna. Gemensamt finns en Renhållningsordning som består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter, länk.

Avfall som omfattas av producentansvar hanteras av privata aktörer som förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Ansvaret för återvinningsstationerna har FTI. VMAB har ansvar för återvinningscentralen i Sölve.

Länk till Sölvesborgs kommuns författningssamling

Biogas

Kommunernas matavfall omvandlas till biogas på Västblekinge Miljö AB, VMAB. Efter rötning av matavfallet renas biogasen så den kan användas som fordonsgas. EON köper den renade gasen och distribuerar ut den till olika tankställen. Kommunernas sopbilar går på biogas. Tankställe för biogas i kommunen finns på Kämpaslättsområdet.

Kommunens kök

Måltidsservice ansvarar för måltider till förskola, skola och äldreomsorg inom kommunen. Sedan hösten 2015 är måltidsservice KRAV certifierad och är för närvarande uppe i 25 procent ekologiska livsmedel. Gemensamt för måltidsservice är att man i så stor utsträckning som möjligt använder sig av bra råvaror och tillagar maten från grunden. Tanken är också att det ska vara så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering. Måltidsservice arbetar också mycket med att förhindra matsvinn genom planerad servering.

Hälsoskyddsföreskrifter

Kommunen har gemensamma hälsoskyddsföreskrifter Länk till annan webbplats. med Karlshamn och Olofström. Tillsynsmyndighet för hälsoskyddsföreskrifterna är Miljöförbundet Blekinge Väst, som är en gemensam tillsynsmyndighet för de tre västblekingska kommunerna.

Naturreservat och Natura 2000 områden

Inom Sölvesborgs gränser finns 15 naturreservat Länk till annan webbplats. (Länk till annan webbplats). och 18 Natura 2000 områden Länk till annan webbplats. (Länk till annan webbplats).. Syftet med Natura 2000 områden är att de ska få ett starkare skydd i form av naturreservat. Natura 2000 områden skyddas inte genom föreskrifter. Vid planerat ingrepp i ett Natura 2000 område ska samråd med Länsstyrelsen hållas. För naturreservat finns regler i form av föreskrifter som är juridiskt bindande. Vid avvikelse från dessa regler ska kontakt tas med länsstyrelsen för eventuell dispens via ansökan

Hjalmar Sterns Park

Sölvesborgs kommun har den 24 april 2023, med stöd av 7 kap 4§ miljöbalken, beslutat att bilda naturreservatet Hjalmar Sterns Park samt att meddela föreskrifter. En skötselplan har i enlighet med 3§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. upprättats i samband med naturreservatets bildande. Reservatet omfattar fastigheten Sissebäck 1:4. Naturreservatet är 4,033 ha stort och är centralt belägen i angränsning till Valje.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose behov av område för friluftslivet.


Friluftsplan

I Sölvesborg finn stor möjlighet för rekreation. Kommunen har tagit fram en friluftsplan Länk till annan webbplats. , 2.3 MB, (öppnas i nytt fönster), som även finns som enklare kartapp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) att använda i mobilen. Områden för friluftsliv finns både tätortsnära, ex Sölvesborgsviken, men även utanför tätorten, ex. Skinsagylet. Friluftsplanen beskriver lite om området och intilliggande område, var man kan parkera, toalettmöjligheter, grillmöjligheter, vandringsleder och liknande.

Grönplan och ekosystemtjänster

Sölvesborg har tagit fram en Grönplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 2.3 MB, (öppnas i nytt fönster). och ekosystemtjänster Länk till annan webbplats. (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). inom Sölvesborgs tätort. Syftet är att ge en bild av Sölvesborgs tätorts större sammanhängande grönområden och samtidigt öka kunskapen om dess värde. Grönplanens tanke ska också vara ett dokument som sätter fokus på de gröna frågorna i den framtida fysiska planeringen. Planen redovisar stråk och värdekärnor som är viktiga sammanhållande grönkorridorer som kan fungera som spridningskorridorer.

I Grönplanen finns beskrivet ekosystemtjänster inom utvalda områden. Ekosystemtjänster handlar om samspelet mellan människan och naturen. Det beskriver de nyttor som människan får av naturen och dess ekosystem. Vi är beroende av naturens ekosystemtjänster och ser dem oftast som självklara. Rent vatten, mat, energi, råvaror, vind, skugga och bekämpning av skadedjur är exempel på tjänster som naturen hjälper oss med. Ekosystemtjänster delas in i olika kategorier beroende på vad har för ändamål.

Klimatanpassning

Sölvesborg tog fram en klimatanpassningsplan , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. 2,7 MB (öppnas i nytt fönster) 2017 delvis för att uppfylla de regionala och lokala miljömålen. Klimatanpassningsplanen innehåller en beskrivning av de klimatförändringar som väntas ske i Sölvesborg, hur dessa kan påverka kommunens olika områden och som kan vara sårbara samt förslag på åtgärder som kan minska sårbarheten vid klimatförändringar.

Tidshorisonten för klimatfaktorerna som beskrivs i arbetet är 2100 på grund av att det är den tidshorisont som forskningens scenarier sträcker sig till. Längre tidshorisont kan innebära för många antaganden.

Kommunen är representerad i den regionala Klimatsamverkansgruppen som drivs av Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen finns representanter i ledningsposition från offentliga aktörer och från utvalda branscher inom näringslivet. I tjänstemannagruppen samarbetar representanter från länets alla kommuner, företagsnätverket NetPort Energikluster, Region Blekinge, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen.

Earth Hour

Kommunen släcker varje år del av kvarter vid Hästtorget eller Stortorget under Earth Hour. Beroende på resurser sker även andra evenemang.

Trafikantveckan

Den Europeiska trafikantveckan återkommer årligen mellan den 16-22 september. Kommunen brukar informera om cykling, kollektivtrafik, energi och liknande på en lördag i anslutning till trafikantveckan.

Agenda 2030

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030 omfattar 17 mål för hållbar utveckling både globalt, regionalt och lokalt. Målen syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Sölvesborgs kommun har tagit fram en nulägesanalys i Agenda 2030 arbetet, länk.

Kommunen är också med i Glokala Sverige som är ett gemensamt kommunikationsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Nulägesanalys för Agenda 2030

Naturvårdsrådet

2020

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20190527 Protokoll.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-01 12.10
20190527 Kartor Sölvesborg.se - Bilaga.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2019-10-01 12.10

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20180322 Protokoll.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2019-10-01 12.57
20180529 Protokoll.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2019-10-01 12.57
20180927 Protokoll.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2019-10-01 12.57
20181127 Protokoll.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2019-10-01 12.57

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20170314 Protokoll.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2019-10-01 12.58
20170613 Protokoll.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2019-10-01 12.58
20171005 Protokoll.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2019-10-01 12.58
20171205 Protokoll.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2019-10-01 12.58
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö