Sölvesborgs kommun

Författningssamling

Här kan du ta del av den författningssamling som finns i Sölvesborgs kommun. En författningssamling är en samling av lagar och andra regler som gäller i kommunen.Innehållsförteckning
1.


Allmänt1.1


Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sölvesborg , 349.8 kB, öppnas i nytt fönster.1.2Partistöd , 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2.Reglementen för styrelser och nämnder samt kommittéer
2.1


Reglemente för kommunstyrelsen , 290 kB, öppnas i nytt fönster.


2.1.1


Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskott , 165.4 kB, öppnas i nytt fönster.


2.1.3


Instruktion för kommunstyrelsens näringslivsutskott , 134.1 kB, öppnas i nytt fönster.


2.2


Reglemente för valnämnden , 246.2 kB, öppnas i nytt fönster.


2.3


Reglemente för barn- och utbildningsnämnden , 221.3 kB, öppnas i nytt fönster.


2.4Reglemente för samhällsbyggnads-, fritids- och kulturnämnden , 229.3 kB, öppnas i nytt fönster.
2.5


Reglemente för byggnadsnämnden , 197 kB, öppnas i nytt fönster.


2.6


Reglemente för vård- och omsorgsnämnden , 208.2 kB, öppnas i nytt fönster.


2.6.2


Reglemente för Pensionärs- och funktionshinderrådet i Sölvesborgs kommun , 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.2.7


Reglemente för överförmyndarnämnden , 197.4 kB, öppnas i nytt fönster.


2.8


Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Sölvesborg , 365.5 kB, öppnas i nytt fönster.


2.9


Reglemente för Sölvesborgs kommuns revisorer , 391.7 kB, öppnas i nytt fönster.


2.10Reglemente för Sölvesborgs kommuns krisledningsnämnd , 365.9 kB, öppnas i nytt fönster.


2.11


Reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden , 237.7 kB, öppnas i nytt fönster.
3.Bolag och stiftelser samt kommunalförbund
3.1


Företagspolicy för Sölvesborgs kommun , 470 kB, öppnas i nytt fönster.


3.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag , 458.4 kB, öppnas i nytt fönster.


3.3


Ägardirektiv för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag , 540.7 kB, öppnas i nytt fönster.


3.6


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag , 436.4 kB, öppnas i nytt fönster.


3.6.1


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi Aktiebolag , 367.4 kB, öppnas i nytt fönster.


3.6.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag , 367.5 kB, öppnas i nytt fönster.


3.7


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag , 174.2 kB, öppnas i nytt fönster.


3.7.1


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi Aktiebolag , 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.


3.7.2


Ägardirektiv för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag , 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.


3.8


Bolagsordning för Sölvesborgshem Aktiebolag , 369.3 kB, öppnas i nytt fönster.


3.8.1


Ägardirektiv för Sölvesborgshem Aktiebolag , 152 kB, öppnas i nytt fönster.


3.12


Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst , 387.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3.12.2

Revisionsreglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst , 135.8 kB, öppnas i nytt fönster.3.13


Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge , 230 kB, öppnas i nytt fönster.

3.13.2

Revisionsreglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge , 150.2 kB, öppnas i nytt fönster.3.14


Förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling , 212.3 kB.


3.14.1

Reglemente för direktionen i Cura Individutveckling , 234.9 kB.


3.14.2

Revisionsreglemente för Cura Individutveckling , 175.6 kB.3.16


Förbundsordning Sölvesborg Bromölla kommunalförbund , 128.3 kB, öppnas i nytt fönster.

3.16.1 , 71 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Direktionen i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund , 71 kB, öppnas i nytt fönster.


3.16.2

Revisionsreglemente för revisorerna i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund , 145.3 kB.


3.16.3

Avtal Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund , 239.8 kB.3.17


Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB , 167.6 kB, öppnas i nytt fönster.

3.17.1

Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB , 177.2 kB, öppnas i nytt fönster.3.18


Förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM) , 121.6 kB.4.Bestämmelser om intern organisation och administration o.dyl.
4.1


IT-reglemente , 356.2 kB, öppnas i nytt fönster.


4.3


Kommunalt arkivreglemente , 263.9 kB, öppnas i nytt fönster.


4.4


Reglemente för skolskjuts, elevresor och inackordering , 233.6 kB, öppnas i nytt fönster.


4.5


Regler vid köp av kommunal småhustomt , 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.


4.7


Regler för omfördelning, kassation och försäljning av inventarier, material och it-utrustning , 493.7 kB, öppnas i nytt fönster.4.8


Regler vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus , 136.3 kB, öppnas i nytt fönster.


4.9


Riktlinjer för serveringstillstånd , 559.2 kB, öppnas i nytt fönster.


4.10


Regler för kommunalt kulturpris , 88.7 kB, öppnas i nytt fönster.


4.12


Regler för kommunalt miljöpris , 365 kB, öppnas i nytt fönster.


4.13


Säkerhetspolicy , 450.4 kB, öppnas i nytt fönster.


4.14


Säkerhetsinstruktion IT för användare , 442.2 kB, öppnas i nytt fönster.


4.15


Reglemente för barnomsorg och skolbarnomsorg , 236.5 kB, öppnas i nytt fönster.


5.Bestämmelser för förtroendemän och arbetstagare
5.1


Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda , 355.5 kB, öppnas i nytt fönster.


5.5


Policy mot mutor och korruption , 76.1 kB, öppnas i nytt fönster.


5.6


Regler för Sölvesborgs kommuns hedersgåva , 111.8 kB, öppnas i nytt fönster.


5.8


Riktlinjer för bidrag till fritidsstudier , 91.7 kB, öppnas i nytt fönster.


6.Lokala förordningar
6.1


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun , 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.


6.2


Lokala ordningsföreskrifter för torghandel m.m. i Sölvesborgs kommun , 796.9 kB, öppnas i nytt fönster.


6.3


Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sölvesborgs kommun , 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.


BILAGA , 250 kB, öppnas i nytt fönster.


6.5


Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. inom Sölvesborgs kommun , 368.8 kB, öppnas i nytt fönster.


6.7


Föreskrifter för avfallshantering för Sölvesborgs kommun , 504.9 kB, öppnas i nytt fönster.


6.7


Avfallsplan för Sölvesborgs kommun , 689.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 , 917.3 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 2 , 927.2 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 3 , 484.6 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 4 , 279.6 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 5 , 139.5 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 6 , 125.2 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 7 , 177 kB, öppnas i nytt fönster.7.Avgiftsnormer och taxor
7.1


Kopieringstaxa , 596.2 kB, öppnas i nytt fönster.


7.2


Taxa för allmän platsmark, offentlig plats, torgplatser m m, inkl bilago , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.r7.3


Taxa för bygg-, plan- och kartverksamheten , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


7.4


Taxa för allmänna vatten- och avloppsan­läggningen inom Sölvesborgs kommun , 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.


7.5


Renhållningstaxa för Sölvesborgs kommun , 73.3 kB, öppnas i nytt fönster.


7.6


Felparkeringsavgifter i Sölvesborgs kommun , 119.8 kB, öppnas i nytt fönster.


7.11


Taxa för omsorg , 75.6 kB, öppnas i nytt fönster.


7.12


Taxa för plats i barnomsorg och skolbarnomsorg , 297 kB, öppnas i nytt fönster.


7.13


Taxor och avgifter – Allmänna regler - Lokaler- Anläggningar - Bibliotek – Musikskola – Övrigt , 255.9 kB, öppnas i nytt fönster.


7.15


Taxor och avgifter för Medborgarkontorets service , 468 kB, öppnas i nytt fönster.


7.17


Taxa för uthyrning av förskole- och skollokaler , 234.8 kB, öppnas i nytt fönster.


7.20


Priser vid försäljning av kommunala småhustomter, tomter för flerfamiljsbostäder och företagsmark , 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.


7.21Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde , 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.
7.23


Hyror i särskilda boende , 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.


7.24


Taxa för dispensgivning avseende långa, breda och tunga trans­porter , 448.8 kB, öppnas i nytt fönster.


7.27


Taxa för uthyrning av sammanträdesrum , 473.6 kB, öppnas i nytt fönster.


7.30


Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen , 610.5 kB, öppnas i nytt fönster.


7.31


Taxor Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


7.32


Taxa för Räddningstjänsten Västra Blekinge , 132 kB, öppnas i nytt fönster.


7.34Taxor för arrenden och andra nyttjanderätter , 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
8.Bestämmelser om kommunala bidrag
8.1


Normer för kommunal bidrag till ungdomsorganisationernas och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet , 336.3 kB, öppnas i nytt fönster.

8.2


Normer för kommunala bidrag till Studieförbundens lokala verksamhet , 200.8 kB, öppnas i nytt fönster.
8.10


Bestämmelser för omhänderhavande av eller bidrag till enskilda vägar , 362.9 kB, öppnas i nytt fönster.


8.12


Regler för bidragsgivning till föreningar vars verksamhet ligger nära individ- och familjeomsorgskontorets verksamhet , 400.5 kB, öppnas i nytt fönster.


9.Ekonomi
9.1


Reglemente för kontroll av verifikationer , 390 kB, öppnas i nytt fönster.


9.1.1


Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer , 389.4 kB, öppnas i nytt fönster.


9.2


Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning , 535.6 kB, öppnas i nytt fönster.


9.3


Finanspolicy för Sölvesborgs kommun ink. bilagor , 438.5 kB, öppnas i nytt fönster.


9.4


Reglemente för hantering av kommunens borgensåtagande , 171.5 kB, öppnas i nytt fönster.


9.5


Fakturerings- och kravreglemente , 394.5 kB, öppnas i nytt fönster.


9.6


Internkontrollreglemente , 162.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Matris för bedömning av risk- och väsentlighet i internkontrollarbetet- bilaga , 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.10.Övrigt
10.1


Allmänna bestämmelser för brukande av den all­männa vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun , 577 kB, öppnas i nytt fönster.


10.3


Regler för flaggning på kommunala byggnader i Sölvesborgs kommun , 375.5 kB, öppnas i nytt fönster.


10.4


Regler för kemisk ogräsbekämpning , 356.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga policies och riktlinjer


Text

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik