Sölvesborgs kommun

Författningssamling

Här kan du ta del av den författningssamling som finns i Sölvesborgs kommun. En författningssamling är en samling av lagar och andra regler som gäller i kommunen.Innehållsförteckning1.


Allmänt


1.1


Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sölvesborg


1.2Partistödöppnas i nytt fönster2.Reglementen för styrelser och nämnder samt kommittéer2.1


Reglemente för kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster


2.1.1


Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskottöppnas i nytt fönster


2.1.2


Instruktion för kommunstyrelsens personalutskottöppnas i nytt fönster


2.1.3


Instruktion för kommunstyrelsens näringslivsutskottöppnas i nytt fönster


2.2


Reglemente för valnämndenöppnas i nytt fönster


2.3


Reglemente för barn- och utbildningsnämndenöppnas i nytt fönster
2.4Reglemente för fritids- och kulturnämndenöppnas i nytt fönster2.5


Reglemente för byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster


2.6


Reglemente för omsorgsnämndenöppnas i nytt fönster


2.6.2


Reglemente för Pensionärs- och funktionshinderrådet i Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


2.7


Reglemente för överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster


2.8


Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Sölvesborgöppnas i nytt fönster


2.9


Reglemente för Sölvesborgs kommuns revisoreröppnas i nytt fönster


2.10


Reglemente för Sölvesborgs kommuns krisledningsnämndöppnas i nytt fönster


3.Bolag och stiftelser samt kommunalförbund3.1


Företagspolicy för Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


3.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.3


Ägardirektiv för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.6


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.6.1


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.6.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.7


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.7.1


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.7.2


Ägardirektiv för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.8


Bolagsordning för Sölvesborgshem Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.9


Ägardirektiv för Sölvesborgshem Aktiebolagöppnas i nytt fönster


3.12


Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge Västöppnas i nytt fönster


3.13


Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekingeöppnas i nytt fönster


3.15


Avtal Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbundöppnas i nytt fönster


3.16


Förbundsordning Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbundöppnas i nytt fönster


3.17


Bolagsordning för Västblekinge Miljö ABöppnas i nytt fönster

3.20

Revisionsreglemente för revisorerna i Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund


3.21


Revisionsreglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Västöppnas i nytt fönster


3.22


Revisionsreglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekingeöppnas i nytt fönster


4.Bestämmelser om intern organisation och administration o.dyl.4.1


IT-reglementeöppnas i nytt fönster


4.3


Kommunalt arkivreglementeöppnas i nytt fönster


4.4


Reglemente för skol- och förskoleskjutsningöppnas i nytt fönster


4.5


Regler vid köp av kommunal småhustomt


4.7


Regler för omfördelning, kassation och försäljning av inventarier, material och it-utrustningöppnas i nytt fönster4.8


Regler vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus


4.9


Riktlinjer för serveringstillståndöppnas i nytt fönster


4.10


Regler för kommunalt kulturprisöppnas i nytt fönster


4.12


Regler för kommunalt miljöprisöppnas i nytt fönster


4.13


Säkerhetspolicyöppnas i nytt fönster


4.14


Säkerhetsinstruktion IT för användareöppnas i nytt fönster


4.15


Regelverk för barnomsorg och skolbarnomsorgöppnas i nytt fönster


5.Bestämmelser för förtroendemän och arbetstagare5.1


Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevaldaöppnas i nytt fönster


5.5


Sölvesborgs kommuns regler avseende mutoröppnas i nytt fönster


5.6


Regler för Sölvesborgs kommuns hedersgåvaöppnas i nytt fönster


5.8


Regler till fritidsstudieröppnas i nytt fönster


6.Lokala förordningar6.1


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


6.2


Lokala ordningsföreskrifter för torghandel m.m. i Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


6.3


Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


BILAGAöppnas i nytt fönster


6.5


Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. inom Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


6.7


Föreskrifter för avfallshantering för Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


6.7


Avfallsplan för Sölvesborgs kommun

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6, Bilaga 7


7.Avgiftsnormer och taxor7.1


Kopieringstaxaöppnas i nytt fönster


7.2


Taxa för torghandel och marknader samt övrig upplåtelse av offentlig plats


7.3


Taxa för bygg-, plan- och kartverksamhetenöppnas i nytt fönster


7.4


Taxa för allmänna vatten- och avloppsan­läggningen inom Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


7.5


Renhållningstaxa för Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


7.6


Felparkeringsavgifter i Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


7.11


Taxa för omsorgöppnas i nytt fönster


7.11.1


BILAGA. Avgiftskonstruktion avseende omsorgsnämndens verksamheteröppnas i nytt fönster


7.12


Taxa för plats i barnomsorgenöppnas i nytt fönster


7.13


Taxor och avgifter – Allmänna regler - Lokaler- Anläggningar - Bibliotek – Musikskola – Övrigtöppnas i nytt fönster


7.15


Taxor och avgifter för Medborgarkontorets serviceöppnas i nytt fönster


7.17


Taxa för uthyrning av skollokaleröppnas i nytt fönster


7.20


Priser vid köp av kommunal småhustomtöppnas i nytt fönster


7.21Avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsområdeöppnas i nytt fönster7.23


Månadsavgifter i särskilda boendeöppnas i nytt fönster


7.24


Taxa för dispensgivning avseende långa, breda och tunga trans­porteröppnas i nytt fönster


7.27


Taxa för uthyrning av sammanträdesrumöppnas i nytt fönster


7.30


Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagenöppnas i nytt fönster


7.31


Taxor Miljöförbundet Blekinge Västöppnas i nytt fönster


7.32


Taxa för Räddningstjänsten Västra Blekingeöppnas i nytt fönster


7.33


Priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshusöppnas i nytt fönster


7.34Taxor för arrenden och andra nyttjanderätter8.Bestämmelser om kommunala bidrag8.1


Normer för kommunal bidrag till ungdomsorganisationernas och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhetöppnas i nytt fönster

8.2


Normer för kommunala bidrag till Studieförbundens lokala verksamhetöppnas i nytt fönster8.10


Bestämmelser för omhänderhavande av eller bidrag till enskilda vägaröppnas i nytt fönster


8.12


Regler för bidragsgivning till föreningar vars verksamhet ligger nära individ- och familjeomsorgskontorets verksamhetöppnas i nytt fönster


9.Ekonomi9.1


Reglemente för kontroll av verifikationeröppnas i nytt fönster


9.1.1


Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationeröppnas i nytt fönster


9.2


Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrningöppnas i nytt fönster


9.3


Finanspolicy för Sölvesborgs kommun ink. bilagoröppnas i nytt fönster


9.4


Reglemente för hantering av kommunens borgensåtagandeöppnas i nytt fönster


9.5


Fakturerings- och kravreglementeöppnas i nytt fönster


9.6


Internkontrollreglementeöppnas i nytt fönster


10.Övrigt10.1


Allmänna bestämmelser för brukande av den all­männa vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


10.3


Regler för flaggning på kommunala byggnader i Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster


10.4


Regler för kemisk ogräsbekämpningöppnas i nytt fönster

Övriga policies och riktlinjer

Policies och riktlinjer som rör anställda i Sölvesborgs kommun hittar du här: Personalhandbokenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik