Sölvesborgs kommun

Strandskydd

Stränderna vid havet och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter inåt land och ut i vattnet.

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt.

Bakgrund

Sedan 1950-talet är stränderna längs hav, sjöar och vattendrag skyddade mot bebyggelse för att främja friluftslivet. Sedan 1994 även för att bevara goda livsvillkor för djur och växter i och vid våra vatten.

Omfattning

Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter och generellt 100 meter från strandlinjen in över land och 100 m ut i vattnet från strandlinjen. Inom vissa området är strandskyddet utökat till 300 meter.

Vad gäller

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att:

 • Bygga nya byggnader
 • Ändra befintliga byggnader till ett annat användningssätt
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnation
 • Upprätta anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten, exempelvis bryggor, parkeringar eller på annat sätt privatisera
 • Upprätta anläggningar eller anordningar som väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur, exempelvis bryggor, småbåtshamn, parkering eller andra åtgärder.
 • Skada växt- och djurliv, som exempelvis fälla träd, gräva eller gödsla.

För att få utföra något av förbuden ovan krävs en dispens från strandskyddet innan de utförs.

En strandskyddsdispens kan ges om man uppfyller något av de särskilda skäl som finns inskrivet i miljöbalken.

Vid en dispens måste man ändå lämna en fri passage närmast vattnet. När man fattar beslut om man ska ge dispens från strandskyddet eller inte tar man alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativ på olika sätt.

Särskilda skäl

I miljöbalkens 7 kapitel 18 § c står det att det bara finns sex godtagbara skäl för att ge dispens, se nedan.

 1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller
 6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, det vill säga att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Undantag

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet.

 • Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötsel omfattas av undantaget. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad eller någon annan användning. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, utan kräver dispens från strandskyddet.

Laga kraft

En dispens från strandskyddet får inte verkställas (påbörja arbeten) innan det att dispensen vunnit laga kraft. Dispensen är laga kraftvunnen efter att länsstyrelsen har tagit ställning till om den ska omprövas. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att besluta om detta efter kommunens beslut.

Observera även att åtgärden inte får påbörjas om den är lov- eller anmälningspliktig före det att du har fått ett startbesked.

Avgift

En avgift tas ut för ansökan om dispens från strandskyddet. Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet enligt beslut i kommunen.

Åtgärder i vatten

Åtgärder som görs i vatten, som till exempel att anlägga en brygga, pir och att muddra, kräver anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen.

Din ansökan

Hur omfattande en dispensansökan (länk till ansökan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. behöver vara beror på vad som ska göras på det strandskyddade området. Om ansökan exempelvis gäller en byggnad krävs vanligtvis följande handlingar:

 • Beskrivning av åtgärden i text och bild.
 • Beskrivning av påverkan på strandskyddets syften. Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen idag, respektive efter planerade åtgärder samt påverkan på växt- och djurlivet skall beskrivas noggrant och detaljerat. Eventuellt behöver extern biolog- eller ekologkompetens anlitas.
 • De särskilda skäl som skulle kunna ge möjlighet att godta en dispens från bestämmelserna om strandskydd i enligt 7 kap 18 c–d §§ miljöbalken.
 • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som visar tomplatsavgränsning, tänkt åtgärd och området som avses att tas i anspråk, samt område där allemansrätten släcks ut. Det är viktigt att en sådan omfattning och skala väljs så att det går att bedöma åtgärdens läge i förhållande till strandlinjen och omgivande fastigheter. Skalstock och norrpil ska redovisas.
 • Placering och principiell utformning av byggnader och anläggningar på karta, nuläge och framtid. Principritningar i skala 1:200. Ange även vilka ytor som idag är öppna utan vegetation och i vilken omfattning borttagning av vegetation kommer att utföras. Komplettera gärna din ansökan med förtydligande fotografier och figurer och kartor som kan förbättra beslutsunderlaget.

För att få bygga nära vatten krävs i allmänhet dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ansökan om dispens skickar du in till din kommun, men om det rör sig om exempelvis naturreservat eller naturminnen ska ansökan skickas till Länsstyrelsen.

Relaterade kontakter

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut