Sölvesborgs kommun

Strandskydd

Stränderna vid havet och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter inåt land och ut i vattnet.

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt.

Din ansökan

Hur omfattande en dispensansökan behöver vara beror på vad som ska göras på det strandskyddade området. Om ansökan exempelvis gäller en byggnad krävs vanligtvis följande handlingar:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Beskrivning av åtgärden i text och bild.
  • Beskrivning av påverkan på strandskyddets syften. Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen idag, respektive efter planerade åtgärder samt påverkan på växt- och djurlivet skall beskrivas noggrant och detaljerat. Eventuellt behöver extern biolog- eller ekologkompetens anlitas.
  • De särskilda skäl som skulle kunna ge möjlighet att godta en dispens från bestämmelserna om strandskydd i enligt 7 kap 18 c–d §§ miljöbalken.
  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som visar tomplatsavgränsning, tänkt åtgärd och området som avses att tas i anspråk, samt område där allemansrätten släcks ut. Det är viktigt att en sådan omfattning och skala väljs så att det går att bedöma åtgärdens läge i förhållande till strandlinjen och omgivande fastigheter. Skalstock och norrpil ska redovisas.
  • Placering och principiell utformning av byggnader och anläggningar på karta, nuläge och framtid. Principritningar i skala 1:200. Ange även vilka ytor som idag är öppna utan vegetation och i vilken omfattning borttagning av vegetation kommer att utföras. Komplettera gärna din ansökan med förtydligande fotografier och figurer och kartor som kan förbättra beslutsunderlaget.

För att få bygga nära vatten krävs i allmänhet dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ansökan om dispens skickar du in till din kommun, men om det rör sig om exempelvis naturreservat, naturminnen eller vattenskyddsområden, ska ansökan skickas till Länsstyrelsen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut