Sölvesborgs kommun

Vanliga frågor och svar

Här kan hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi brukar få om att köpa kommunal villatomt i Sölvesborg.

Det kostar 1000 kronor att ställa sig i kö, både för ett område där tomterna är klara för försäljning och för ett kommande område (men du kan inte ställa dig i kö för ett planerat område där det ännu inte upprättats en tomtkö). För varje år du väljer att stå kvar i tomtkön kostar det sedan 200 kronor. Fakturan på engångsavgiften får du i samband med att du anmäler dig till tomtkön. Fakturan på den årliga avgiften för att stå kvar i tomtkön kommer i februari varje år.

  • Sölve 400 kr/m²
  • Norje 300 kr/m²
  • Sandbäck 200 kr/m²

I tomtpriserna ingår inga anslutnings- eller anläggningsavgifter.

För aktuella avgifter när det gäller bredband via fiber med mera, kontakta Sölvesborg energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När det gäller anslutning till elnätet, kontakta Sölvesborg Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för centrala Sölvesborg, E.ON Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Listerlandet och Olofströms kraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för de norra delarna av kommunen. På Sölvesborg energis hemsida finns en kartbild över nätområdena i kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cirka fyra veckor, räknat från att du registrerat dig i tomtkön, förutom för Rapsvägen i Norje som har planerad försäljningsstart våren 2023.

Om det står att en tomt är bokad innebär det att någon har visat intresse för den och sagt att de vill köpa den, men ännu inte undertecknat köpeavtal. Om de som bokat tomten ångrar sig kan den bli tillgänglig för försäljning igen.

Om det står “ej tilldelad” på en tomt kan det betyda att den är ledig, till salu och att du får ett tomterbjudande efter att du registrerat dig i tomtkön. Det kan också vara så att det är flera intressenter i kön som fått erbjudande om att köpa tomten, men att de ännu inte svarat. I det senare fallet får du ett tomterbjudande för den aktuella tomten om de som står före dig i kön tackar nej.

Du måste betala dina fakturor i tid, annars stryks du ur kön. Du får under fem år inte överlåta tomten till någon annan utan tillstånd från kommunen, och du måste ha byggt ett bostadshus på tomten inom fem år.

Erbjudande om tomt sker i turordning efter tomtkön.

Du kan bara ha en plats i kön för varje område. Det är alltså inte tillåtet för en person att anmäla sig till tomtkön för ett område flera gånger. Däremot kan du stå i flera köer, för olika områden. Du betalar 1000 kronor i engångsavgift och 200 kronor per år för varje område du vill stå på kö för. Du kan tacka nej till ett erbjudande om en tomt och ändå behålla din plats i kön för eventuella nya erbjudanden om tomter i samma område. Du kan byta din plats i en tomtkö, till en plats i kön för ett annat område, men du hamnar i så fall sist i den nya kön. Om du tackar ja till ett erbjudande om tomt stryks du ur tomtkön för det området.

Din plats i tomtkön är personlig och kan bara överlåtas till den person du är gift eller sambo med. Om du är gift eller sambo kan ni ställa er i tomtkön var för sig, eller tillsammans. Ni får i så fall själva komma överens om vem av er som får platsen i kön om ni skulle separera.

Det varierar, tomten säljs i befintligt skick.

Om det står flera personer i kö, skickas erbjudande till flera samtidigt och du får då rangordna önskemål om tomt. Du har fyra veckor på dig att lämna ditt besked (datum anges i erbjudandet). Då du blivit tilldelad en tomt, skickas köpekontrakt till din postadress. Båda exemplaren skrivs under och skickas tillbaka till oss. Vi måste ha kontrakten senast efter två veckor (datum anges i följebrevet), annars erbjuds tomten till nästa person i kön. När kommunen skrivit under och skickat tillbaka ditt exemplar av köpekontraktet ska köpeskillingen betalas inom 30 dagar. När köpeskillingen kommit in skickar vi ett köpebrev i två exemplar till dig, som du ska underteckna och skicka tillbaka till oss. När vi skrivit på skickar vi ett av exemplaren tillbaka till dig. Ditt exemplar av köpebrevet ska du behålla.

Du ansöker själv om och betalar lagfarten. Att ansöka om lagfart innebär att du registreras som ägare för din tomt. Det behöver du göra inom tre månader från att du köpt tomten.

I köpekontraktet står när du får tillträde till tomten.

När det ska upprättas en ny tomtkö, beslutas det av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). KSAU bestämmer även datum och klockslag för när tomtkön ska öppnas. Informationen delges lokalmedia senast två veckor innan tomtkön öppnar och finns på kommunens hemsida.

Det är olika beroende på område, du hittar byggbestämmelserna under lediga villatomter.

Det beror på hur, var och när du vill bygga. För en villa mellan 130 och 199 kvadratmeter kostar bygglov och planavgift år 2020 i Sölvesborgs kommun cirka 34 000 kronor för planenligt förslag – ett förslag som inte avviker från detaljplanen. En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett område ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Tillkommer gör kostnad för nybyggnadskarta, från cirka 5500 kronor. En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta läge och mått och andra uppgifter, till exempel befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator och höjdangivelser. En annan kostnad som tillkommer är utsättningsavgiften på cirka 5500 kronor. Utsättning betyder att du anlitar någon som sätter ut måtten så att du säkert vet att du bygger enligt bygglovet.

Det kan även tillkomma andra kostnader – det är ofta svårt att bedöma ett ärendes storlek innan ansökan om bygglov kommit in. Avgifterna beräknas med hjälp av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige, och som är knuten till ett grundbelopp baserat på prisindex för kommunal verksamhet. Indexet uppdateras årligen.

Vanligtvis fyra veckor, förutsatt att dina inlämnade handlingar är kompletta.

Ja, när du köper en kommunal villatomt bygger du i egen regi.

Som tidigast fyra veckor efter kungörelsen om verkställan publicerats på Bolagsverkets hemsida, under Post- och Inrikestidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver inte göra någonting för att ditt beslut om godkänt bygglov ska kungöras på Bolagsverkets hemsida, det sker automatiskt. Du behöver också ha fått ditt startbesked från kommunen.

Du måste ha fyllt 18 år för att ställa dig i tomtkön och köpa en tomt.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). Du medger att information du lämnat får lagras och bearbetas i register av kommunstyrelsen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse. Om du ändrar din adress eller ditt namn måste du så snart som möjligt meddela oss, så att vi kan uppdatera dina uppgifter.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut