Sölvesborgs kommun

Mur och plank

Bygglov krävs för att uppföra plank, murar och stödmurar. Det är viktigt att plank och mur ska placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det ska med andra ord ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande och som är lämplig för dess omgivning.


Vid gathörn eller vid utfarter anses inte skymmande föremål som är högre än 0,8 m från vägbanan godtagbara. I korsningar på bostadsgator bör en sikttriangel med sidorna 10 meter räknat från vägbanans kant vara fri från skymmande föremål. Vid utfart från tomtmark bör sikttriangelns sidor vara 2,5 meter. Observera att riktlinjerna alltså även gäller siktskymmande häckar och buskage. Du som fastighetsägare har ansvar för att sikten vid din utfart är god.

Byggnadsnämndens riktlinjer

Eftersom det inte finns någon nationell definition för vad som skiljer plank från staket, tillämpar byggnadsnämnden följande riktlinjer:

Normala staket och grindar kräver inte bygglov. Som staket bedömer byggnadsnämnden att ett staket ska ha en genomsiktlighet på 50 %.

Ett plank har är sammansatt och är tätare än ett normalt staket.

En mur är bygglovspliktig, dock finns några undantag. För mer information ta kontakt med Bygglovsavdelningen.

Goda råd

Förutsättningarna för hur du ska avgränsa dig mot omvärlden är olika beroende på var i Sölvesborg du bor. Plank och höga murar ger ett stadsmässigt intryck och passar bättre i staden än i exempelvis ett villaområde eller i Västra Näs fiskeläge. Vid bedömning av en ansökan om nybyggnation av plank eller mur läggs därför särskild vikt vid vilken inverkan åtgärden har på bebyggelsemiljöns karaktär och på hur förslaget har anpassat till områdets byggnadsstil. Låt dina tankar om materialval, färgsättning, höjder och dimensioner synas i ansökan.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut