Sölvesborgs kommun

ANDTS-arbete

 Här kan du läsa om hur Sölvesborgs kommun jobbar med förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel och är levnadsvanor som har stor betydelse för sin hälsa. ANDTS-arbetet är en del av kommunens övergripande folkhälsoarbete som har som mål att skapa god hälsa och livsvillkor.

Det drog- och brottsförebyggande arbetet är prioriterat

Barn och unga vuxna är i fokus för det drog- och brottsförebyggande arbetet i Sölvesborgs kommun och det är ett prioriterat område.

Utifrån vår lokala lägesbild arbetar vi tillsammans med olika aktörer för att på olika sätt möta de samhällsutmaningar som finns kopplat till ANDTS inom hela kommunen.

I det förebyggande arbetet utgår man från skydds- och riskfaktorer. Riskfaktorer är faktorer som kan öka risken för att börja använda narkotika, medan skyddsfaktorer är faktorer som kan skydda från att börja använda narkotika eller få narkotikarelaterade problem. Skyddsfaktorer kan vara en meningsfull fritid, närvarande vuxna eller trygg och genomförd skolgång.

Arbetet utgår från nationell och regional ANDT-strategi

Arbetet utgår från regeringens nationella ANDT-strategi 2022- 2025 samt en regional strategi om det drogförebyggande arbete i Blekinge län 2022- 2026 som är framtagen av det länsgemensamma forumet Blekingesamverkan mot droger.

Läs den nationella ANDTS-strategin på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blekingesamverkan mot droger

Blekingesamverkan mot droger är ett länsgemensamt nätverk där Länsstyrelsen, Polisen, Regionen, Tullen och länets fem kommuner ingår. Forumet ger ett samhällsövergripande perspektiv på de utmaningar som finns regionalt kopplat till drog- och brottsförebyggande arbete.

I nätverket delas kunskap och erfarenheter inom fältet och man genomför gemensamma insatser som följs upp och utvärderas årligen. Aktiviteterna väljs utifrån de prioriteringar som finns i den länsgemensamma strategin om drogförebyggande arbete i Blekinge län 2022- 2026.

Läs den regionalla drogförebyggande strategin på Länsstyrelsen Blekinges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur arbetar vi förebyggande i våra verksamheter?

För att nå kommunens övergripande mål om att ingen ungdom ska hamna i missbruk arbetar vi aktivt och förebyggande inom många av kommunens verksamheter.

Barn och unga

Barn, ungdomar och unga vuxna är i fokus för kommunens förebyggande ANDTS-arbete och vi arbetar aktivt i många arenor för att skapa skyddsfaktorer för barn och unga.

Det drogförebyggande arbetet handlar om att ge stöd för en god hälsa och förmedla kunskap om olika drogers skadlighet så att barn och ungdomar kan fortsätta vara friska.

Drogfria ungdomsmiljöer

Vi arbetar för ett samhälle fritt från droger och alkohol, med särskilt fokus på de miljöer där barn och unga befinner sig.

Skolans personal har kunskap om ANDT-området och arbetar för att förebygga, upptäcka och agera för en drogfri skola.

Fritidsgårdarna och fältarbetarna är andra viktiga verksamheter inom kommunen som arbetar för drogfria ungdomsmiljöer.

Ungas levnadsvanor i Sölvesborgs kommun

Utöver det dagliga förebyggande arbetet är det viktigt att även se på mer långsiktiga trender och utveckling kopplat till folkhälsa och ANDTS. Barn och ungas egna röster och upplevelser kring sitt liv och sin hälsa är viktiga.

Vi samlar in fakta kring ungdomars levnadsvanor, hälsa, upplevda livsvillkor genom olika enkäter och frågefomulär.

Nyttiga länkar om tonåringar, alkohol och droger

Som vuxen är du ett mycket viktigt stöd för din ungdom och du har stora möjligheter att påverka tonåringens attityd till alkohol och droger visar forskning inom området. Att ha kunskap om ämnet, tydliga regler och dialog med ungdomen kan göra stor skillnad. Vi har samlat information, tips och länkar till dig som är förälder och anhörig var du kan få stöd och rådgivning.

Elevhälsa

Stöd till barn och ungdomar via individ- och familjeomsorg (IFO)

SKR om fem skäl att avstå narkotika (pdf) Öppnas i nytt fönster.

Tonårsparlören – för dig som viktig vuxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CAN, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxna

Till individ- och familjeomsorgen, IFO, kan du vända dig både för stöd i förebyggande syfte eller vid ett missbruk eller beroende hos dig själv eller en anhörig.

En del av de förebyggande insatserna är beviljade som ett bistånd, vilket innebär att du måste ansöka om hjälp, få ditt ärende utrett och därefter fått beviljat bistånd utifrån dina enskilda behov. Det finns även andra förebyggande insatser som du kan få hjälp med, utan att du behöver skicka in en ansökan om beviljat bistånd.

Läs mer om vår öppenvård här

Läs mer om det stöd vi erbjuder familjer, barn och ungdomar här

Sölvesborgs kommun som arbetsgivare

Kommunen arbetar sedan 2019 utifrån en tydlig drog- och alkoholpolicy för sina medarbetare. Vi ska vara en fullständigt nykter arbetsplats.En arbetsmiljö fri från alkohol och narkotika ökar säkerheten och tryggheten i våra verksamheter, främjar hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Vi arbetar förebyggande med:

  • Kunskapshöjande insatser om risker med alkohol och drogbruk för att tidigt kunna upptäcka riskbeteende och tidiga signaler vid risk/bruk
  • Ha en kultur och attityd på våra arbetsplatser att vara hjälpande samtidigt som vi tar avstånd från droger och alkohol
  • Att alla anställda ska våga söka hjälp och få möjlighet till stöd och behandling
  • Att hjälpa medarbetare som har ett alkohol- och drogberoende till en fullgod funktion i arbetslivet
  • Att hjälpa och stötta den som lever som medberoende

När vi ska förstå otrygghet och arbeta förebyggande för ökad trygghet behöver vi som i all problemlösning förstå anledningarna till varför, när och hur den uppstår.

Vår lokala lägesbild skapas utifrån information från våra samverkande aktörer exempelvis:

  • Medborgardialog
  • Samverkan i kommunens förvaltningar och kommunala bolag
  • Näringslivet
  • Räddningstjänst
  • Polis

Denna samlade bild är hela tiden i förändring och ligger till grund för det trygghetsskapande arbetet. Det är detta vi benämner lägesbild eller lägesbildsarbete.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd