Sölvesborgs kommun

Visselblåsning

Sölvesborgs kommun har en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Sölvesborgs kommuns förvaltningar eller i det kommunala bolaget Sölvesborg Energi.

Läs igenom informationen nedan om när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan. Länk till tjänsten för att göra en anmälan hittar du längst ner på denna sida.

Varför har Sölvesborgs kommun en visselblåsarfunktion?

Syftet med funktionen för visselblåsning är att du som medarbetare i Sölvesborgs kommun/Sölvesborg Energi eller har annan arbetsrelation till kommunen/bolaget kan rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet.

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Vår förhoppning är att alla anställda i Sölvesborgs kommun och Sölvesborg Energi upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Visselblåsarfunktionen kan användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Sölvesborgs kommun eller kommunens bolag Sölvesborg Energi har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Sölvesborgs kommun/Sölvesborg Energi som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Funktionen kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker som till exempel:

  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Allvarliga tjänstefel
  • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
  • Läckande av känslig information
  • Muta eller korruption

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Sölvesborgs kommun eller bolaget Sölvesborg Energi.

När det gäller enhetschefer generellt ska frågan hanteras i första hand längre upp inom den egna organisationen.

Hur skyddas visselblåsare?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

  • Anställda och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Sölvesborgs kommun/Sölvesborg Energi att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kommunens e-tjänst för detta.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningar som kommer in till kommunen diarieförs och hanteras sedan av en intern utredningsgrupp. Gruppen bedömer anmälan och tar fram förslag för vidare hantering. Anmälan som inte bedöms som visselblåsning går vidare till berörd förvaltning/bolag för vidare utredning och åtgärd.

Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

Anmälan är en allmän handling.

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

Gör anmälan via e-tjänsten för visselblåsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik