Sölvesborgs kommun

Tilläggsbelopp

Sölvesborgs kommuns riktlinjer och ansökningar om tilläggsbelopp avser förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola.
Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan och elever i förskoleklass, fritidshem eller skola som har ett omfattande behov av särskilt stöd för att vistas i förskolan eller fullgöra utbildningen. Tilläggsbelopp bestäms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. Tilläggsbelopp kan också betalas ut för modersmålsundervisning eller lovskola.

Barn och elevers rätt till stöd i utbildningen

Skollagen (SFS 2010:800) 3 kap. 3§ stadgar att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det är rektors ansvar att se till att de resurser, över vilka skolan förfogar, fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 10§). Det är elevens behov, så som det kommer till uttryck i undervisningssituationen, som avgör vilka former av stöd som kan vara aktuella.

Grundbelopp

Enligt skollagen 2 kap. 8b ska kommuner fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det innebär att såväl kommunala som fristående verksamheter ska kunna anpassa sin organisation så att hänsyn tas till barns och elevers behov.

Förskolor, skolor och fritidshem ska tilldelas tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser. För fristående enheter fördelas resurserna i form av grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet bestäms av kommunen utifrån det budgetanslag som kommunfullmäktige tilldelat barn- och utbildningsnämnden. Ett grundbelopp betalas för varje barn och elev i de olika fristående skolformerna för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. För elever i gymnasieskolan eller den anpassade gymnasieskolan tillämpas programpriser.

Grundbeloppet för förskola och fritidshem avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Grundbeloppet för förskoleklass och grundskola avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Det grundbelopp enheter mottar för varje barn och elev utgör den huvudsakliga finansieringen av verksamheten. Det är emellertid barns och elevers olika förutsättningar och behov som är styrande för hur resurserna ska användas inom skolenheten och som ligger till grund för hur rektor väljer att organisera verksamheten. Fördelningen kan alltså komma att skilja sig väsentligt, vad gäller hur mycket resurser som kan komma att behöva avsättas för olika barn och elever.

Av förarbetena till skollagen framgår att en fristående förskola inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet barn. Den fristående förskolan ska på samma sätt som en kommunal förskola kunna anpassa sin organisation och undervisning så att hänsyn tas till barnens behov och förutsättningar. Utifrån den grundläggande principen om likabehandling bör vid utbildning i en fristående förskola extra resurser tilldelas för ett barn vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva extra resurser om barnet hade gått i hemkommunens förskola (jfr prop. 2008/09:171 s. 42).

Skolans skyldighet att ge extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som behöver det, ska som huvudregel finansieras genom grundbeloppets kostnadsposter för pedagogisk verksamhet, undervisning respektive lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning.

Möjligheterna att begära tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd ska därför ses som mycket begränsade.

Tilläggsbelopp

Regelverket kring tilläggsbelopp tillämpas när ett barn eller en elev visar svårigheter som inte kan mötas med enhetens ordinarie organisation och resurser. Tilläggsbelopp tillämpas mycket restriktivt eftersom förskolor och skolor har en grundläggande skyldighet att anpassa utbildningen till barns och elevers olika förutsättningar.

Tilläggsbelopp kan beviljas för barn och elever i samtliga skolformer, dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och för annan pedagogisk verksamhet i skollagens 25:e kapitel.

Tilläggsbelopp ska sökas särskilt och varje ansökan bedöms av centrala barn- och elevhälsan (CBEH). Tilläggsbelopp kan inte erhållas för omfattande behov av särskilt stöd som kan hänföras till undervisningssituationen. Kostnader som räknas till undervisningen eller pedagogisk verksamhet finansieras genom grundbelopp.

Sölvesborgs kommun är inte skyldiga att bevilja tilläggsbelopp för ett barn eller en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd om det medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg