Sölvesborgs kommun

Diskriminering och kränkande behandling

Barn håller varandra i händerna foto: Scandinav bildbyrå

Barn håller varandra i händerna foto: Scandinav bildbyrå

Om skolorna i Sölvesborgs kommun ska lyckas att nå sina mål gällande skolbarnen, behöver alla elever känna att de mår bra av att gå i skolan. Skolorna i Sölvesborgs kommun har som vision att alla elever skall känna trygghet, glädje och trivas i skolans verksamheter. Därför arbetar skolorna i Sölvesborgs kommun med plan mot diskriminering och kränkande behandling. Varje år upprättas eller revideras planerna.

Sölvesborgs kommun har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Alla elever och skolpersonal ska våga se orättvisor och olikabehandling, de ska våga säga ifrån och våga bry sig om varandra. Varje incident av diskriminering och kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Att upprätta planer är en del i värdegrundsarbetet. Ändamålet är att främja barns och elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering på grund av

  • kön, könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionshinder
  • ålder
  • tillgänglighet

Mobbning

Ordet mobbning är ett begrepp som ofta används när ett barn eller en elev trakasseras eller blir kränkt. Det kan vara när någon kränks fysiskt eller psykiskt. Det kan också vara att bli utesluten, bli kallad för nedsättande saker eller bli utsatt för våld. Mobbning är när något av detta är återkommande.

Att jobba förebyggande

I förskolornas och skolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs arbete som är förebyggande.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg