Sölvesborgs kommun

Friluftsliv

Man vandrar längs kusten

I Sölvesborg finns fina möjligheter till friluftsliv. Foto: Wayoutbros

I Sölvesborg har du alltid nära till ett innehållsrikt friluftsliv. Närheten till både hav och skog gör variationen oändlig. Besök våra fantastiska stränder och småbåtshamnar eller ströva omkring i vår fina natur, antingen till fots, på cykelsadeln eller på hästryggen.

Friluftsliv i Sölvesborgs kommun

Här hittar du information om alla vackra natur- och rekreationsområden som Sölvesborg har att erbjuda. Varför inte göra det till en utmaning att besöka alla områden? Om du har några frågor eller vill ha underlag i form av kartor och dylikt är du välkommen att kontakta Sölvesborgs turistbyrå.

Naturfilm från Sölvesborgs kommun. Filmen är producerad av André Julinder, Sölvesborgs kommun. Musiken i filmen är hämtad på Royalty free music by Bensound.

Naturkartan – en friluftsguide för webb och mobil

Vill du upptäcka mer av Sölvesborgs vackra naturområden? Då vill vi tipsa om Naturkartan, ett modernare alternativ till papperskartor och broschyrer. Naturkartan är en modernt utvecklad friluftsguide för webb och mobil, som inspirerar och vägleder dig till ett rikare friluftsliv. Vill du vandra, besöka ett naturreservat, cykla eller bada, då hittar du information om Sölvesborgs naturområden i Naturkartan. Ladda ned appen till din telefon, eller öppna friluftsguiden på webben.

Naturkartan

Naturkartan är Sveriges största friluftsguide. Sök efter leder, naturreservat med mera i Sölvesborgs kommun.

Gå till naturkartan.se

Natur- och rekreationsområden i Sölvesborgs kommun

Naturreservatet ligger i den västra delen av kommunen cirka 2,5 km från Sölvesborgs centrum. Via Herrgårdsvägen svänger man vänster in på Brötalyckevägen för att nå reservatet. I anslutning till reservatet passerar Sölvesborgsleden och 700 meter norr om ligger Valje naturreservat.

Brötalyckornas naturreservat är cirka 2 hektar stort och består till största delen av bokskog. Även ek och ädellövskog finns i området och skapar tillsammans förutsättningar för den rika biotop som finns i området. Andra växter som återfinns här är vitsippa, murgröna och storrams. Lavfloran är rik i området och här återfinns de rödlistade arterna grå skärelav, rosa skärelav och stiftklotterlav. Här finns också rödlistade insektsfauna som är beroende av den rådande naturbiotopen.

Naturreservatet har en lång kulturhistorisk bakgrund som har format landskapet under historien och bidragit till att skapa en unik miljö för flora och fauna i området. Idag fortsätter samma kulturhistoriska plats att bevara och stärka den biologiska mångfalden genom flera rödlistade och utrotningshotade arters miljöer. Död ved och döda träd av olika sorter och storlekar utgör grunden för den gynnsamma livsmiljön i området.

Här hittar du

Parkering
Sölvesborgsleden
Vandringsled, motionsspår, camping

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelled Listerlandet utgår från Sölvesborgs stad och ger möjlighet att på ett lätt sätt besöka Listerlandets vackra landskap och skiftande miljöer. Här kan man uppleva och njuta av stora bokskogar, öppna vyer, bördiga åkrar, charmiga fiskelägen och fina vita sandstränder. Leden passerar flera vackra rekreationsområden och naturreservat längs sträckningen.

Ledens totala sträckning är cirka 45 km och det finns möjligheter till flera avstickare och genvägar. Det går också bra att använda något naturreservat som utgångspunkt för mindre turer. Cykelled Listerlandet gör det möjligt att på ett lätt och tillgängligt sätt uppleva friluftslivet och dess varierande fauna och flora.

Cykelled Listerlandet passerar östra och västra Torsö där det finns en välbevarad bystruktur då området var ett fiskeläge för moderbyn Istaby. I anslutning till Istaby passerar leden bland annat arkeologiska platser från bronsåldern där man bland annat funnit den kända Istabystenen. Området vittnar om en bystruktur med fåtal klungbyar. Framme i Hällevik finns möjlighet att besöka Hälleviks fiskemuseum som man finner längs Strandvägen. I höjd med Tocken, cirka 1,3 km från cykelled Listerlandet finns ett före detta fisk- och kaj för lastning och lossning för Mjällby och utgör en unik kulturhistorisk miljö för området.

Längs sträckningen finns tillgång till både service och anordningar för att underlätta för dem som befinner sig längs leden.

Rekreationsområden längs Cykelled Listerlandet

Hjärthalla naturreservat
Sillnäs naturreservat
Stiby Backe naturreservat
Listershuvud naturreservat
Spraglehall naturreservat
Kråkenabben
Hanö
Sandviken
Västra Torsö
Hällevik
Hörvik

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ön ligger strax öster om Nogersund och Listershuvud på Listerlandet. Rekommenderad vägbeskrivning är via E22:an avfart 47 mot Mjällby längs Hälleviksvägen tills man kommer fram till Nogersund. Därifrån tar man färjan ut till Hanö. Hanö har en lång historia och har flera myter och legender om sig. Varje år besöks ön av cirka 30 000 besökare och är en viktig del av besöksnäringen i området.

Norra delen av ön består av mager moränmark, bevuxen med sammetslent böljande gräs. På ön finner man också den engelska kyrkogården som är ett vemodigt och vackert minne från Napoleonkrigets tid. Längs kusten kan man hitta badplatser och här finns också flera vandringsleder, varav några är tillgänglighetsanpassade. För dem som stannar längre tid finns det möjlighet till övernattning på vandrarhemmet och det finns även en restaurang sommartid. Vandringsleden Hanö är på cirka 5,1 km och uppskattas ta cirka 3h då större delen av sträckningen är svårframkomlig. Det finns flera sevärdheter på ön varav en är Hanö fyr, där man får en unik utsikt åt alla väderstreck.

Här hittar du

Vandringsleder
Badplatser
WC, restaurang, vandrarhem, museum

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parken ligger norr om Blekingevägen intill Valje via Berghällsvägen. Längs Berghällsvägen finner man parkeringsplats till parken. Utanför parken passerar den forntida kungavägen ”Via regia” där flera konungar har passerat på sin resa mellan Skåne och Blekinge. I anslutning till Hjalmar Sterns park går den 8 km långa Sölvesborgsleden.

Parken uppkom 1926 då Amy Rosin donerade ett 4 hektar stort bokskogsområde till Sölvesborgs stad. Tanken var att ge stadens invånare tillgång till den vackra naturen och samtidigt bevara områdets ursprungliga och naturliga skönhet för framtida generationer. Toppen i parken kallas ”Klinta” varifrån man har en fin utsikt över Valjeviken innan löven slår ut. I parken har man också funnit resterna av husgrunder, bland annat en vindmölla som bönderna brukade för att mala mjöl. Amy valde att parken skulle uppkallas efter en närstående vän, Hjalmar Stern, vars namn finns inristat på tre stenar i parken. Hjalmar Stern uppskattade den fina bokskogen som parken utgjorde.

Här hittar du

Parkering
Sölvesborgsleden

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gigantiska stora träd breder ut sina grenverk i en nyutsprucken bokskog.

Hjärthalla.

Hjärthalla naturreservat är beläget på Listerlandets södra del och är ett naturskönt rekreationsområde. I sydväst angränsar naturreservatet till cykelled Listerlandet. Hjärthalla ligger 7 km från Sölvesborgs centrum.

Området är bevuxet med bokskog och vid sidan av reservatets berg finns artrika naturbetesmarker. Den stora tillgången på olika naturmiljöer bidrar med hög biologisk mångfald för området. Området har mycket skyddsvärd fauna och flora och domineras av ädellövskog. Markens näringsvärde varierar kraftigt och utgör möjligheter för flera olika arters överlevnad. Omkullblåsta träd är en viktig del för att flera sorters svampar skall frodas inom området. Även gammal död ved som finns där är viktig för att olika insekter skall trivas och överleva i området. Torrängar och hedmark hyser också flera arter som behöver dessa typiska biotoper för att överleva. Naturreservatets varierande natur skapar förutsättningar för en god mångfald både för fauna och flora. Området har en bra miljö för rekreation och är ett besöksmål väl värt att besöka.

Hjärthalla naturreservat innehar en rik kulturhistoria som sträcker sig tillbaka till 2 400 f.Kr. Inom naturreservatet finns registrerade stenåldersboplatser från den tidiga bondestenåldern. Området låg en gång vid strandnära läge vid Littorinahavet som numera ligger 10 meter över havet. På bergets topp finns en stensättning från bronsåldern eller tidig järnålder, cirka 500 år f.Kr. Marken nyttjades under flera århundraden och spår syns än idag efter bland annat topphuggning av vissa gamla ädellövträd som finns i området.

Här hittar du

Cykelled Listerlandet
Sevärdheter

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Söder om Nogersund finner man den karga landtungan Kråkenabben som är ett av traktens strövområden. Landskapet består av stenig och kalkrik betesmark med områden med buskvegetation av en, hagtorn och slån. Under vår- och försommaren står ängsmarks-orkidéerna i full blom i området. Området är också en känd fågellokal med över 255 registrerade arter. Området har cirka 45 regelbundet häckande arter. Några tillfälliga arter som kan nämnas är snatterand, rapphöna, småtärna och skärpiplärka. För att nå fram till området skall man svänga av från E22:an vid avfart 47 Sölvesborg och följa väg 123 mot Nogersund. Strax innan Nogersund samhälle viker man höger in på Talmansvägen. Cirka 600 m längre fram ligger parkeringen för området.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Listerlandet
Fågellokal

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Listershuvud är Blekinges största naturreservat till ytan och utgörs av ett 450 hektars stort området i den östra delen av Listerlandet. Naturreservatet är beläget söder om Hörvik och norr om Nogersund. Det finns tre rekommenderade parkeringar för naturreservatet, den ena ligger i norra delen av Listershuvud längs Huvudhallavägen. Den andra parkeringen ligger i mitten av reservatet söder om Getabjär vid en väg som ansluter till Markasträtet och den tredje parkeringen ligger i anslutning till Nogersund. Listershuvuds naturreservat kan nås genom cykelled Listerlandet som passerar väster om reservatet.

Listershuvuds naturreservat har betydande naturkvalitéer för flora och fauna. Främst gäller detta geologiskt, biologiskt och ekologiskt då dessa naturkvaliteér utgör grunden till den rika mångfald som finns i området. Geologin är en viktig del av forskningen kring Östersjöns historia då man studerar den rådande geologin för att kartlägga vad som hänt i området under historiens gång. De biologiska och ekologiska värdena återfinns i storleken av den sammanhängande ädellövskogen som finns i området. Skogen består främst av avenbok, bok och ek och är en viktig plats för både fauna och flora. Reservatets storlek bidrar inte enbart till ett rikt djur- och växtliv i själva reservatet utan påverkar även de ekologiska värdena för omgivningen. Då vegetationen varierar i området ger det upphov till naturlig mångfald för fauna och flora som annars skulle ha svårt att klara sig någon annanstans.

Naturreservatet har en tilltalande land­skapsbild, kulturhistoriska värden och en stor betydelse för friluftslivet. Listershuvud högsta punkt finns 84 meter ovanför havet och har intressanta geologiska strukturer. I området har man skiljt ut 29 stycken strandvallar som löper genom landskapet. Den lägst liggande strandvallen kallas Litorinavallen och sträcker sig längs kusten på cirka 9 meters höjd. Genom Listershuvuds geologiska struktur har berget urholkas och gett upphov till ett av Sveriges största naturliga grottsystem. Inom reservatet finns flera vandringsleder som tillgängliggör stora områden inom naturreservatet. Sträckningarna går mellan Hörvik i norr och Nogersund i söder och där emellan ligger flera andra områden. Områden som finns är bland annat Utterskärvet, Engelska källan och Listershuvuds utskicksplats. Inom reservatet finns markerade ridleder som möjliggör rekreation från hästryggen.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Listerlandet
Grillplats, restaurang, utsiktsplats, vandringsled, ridled

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ryssbergets naturreservat är beläget vid den norra sidan av E22:an mellan avfart 45 och 46. Ryssbergsstugans parkering finner man cirka 900 meter efter avfarten från Blekingevägen till Ryssbergsvägen. Man når också naturreservat till fots eller med cykel. Avståndet från centrum är cirka 2,7 km via Harstigen från Hjortakroken. Cirka två kilometer väster om Ryssbergets södra del finns Siesjös naturreservat och i anslutning till den Banvallsleden. Här mellan saknas markerade vandrings- och cykelled men till fots eller cykel finnas möjligheten att röra sig mellan Ryssbergsvägen i öster och Ynde byväg i väster.

På Ryssberget finns ett av Sveriges största sammanhängande bokskogsområden som är en mycket viktig biotop för fauna och flora. Inventering av området har visat att här finns flera ovanliga växter och lavar. Kärlväxter som gaffelbräken och svartvide återfinns bland annat i området. Det finns också rödlistade arter av lavar i området bland annat lunglav och bokvårtlav. Genom sin varierande tillgång på flora och fauna hålls Ryssberget levande året runt. Skiftningarna mellan sommar och höst av framförallt trädens färgskiftningar är mycket vackert och skapar en attraktiv rekreationsmiljö för besöksnäring och friluftsliv.

Utöver naturreservatet sträcker sig Ryssberget vidare genom land­skapet i nordvästlig riktning. Ryssbergsstugan ligger cirka 1,7 km norrut från parkeringen via Ryssbergsvägen, alternativt kan man följa en av flera leder från parkeringen. Skåne/Blekingeleden från parkeringen är cirka 3 km och går delvis genom naturreservatet. Härifrån kan man välja att fortsätta längs Blekingeleden norrut genom landskapet. Cirka 7 km norrut från Ryssbergsstugan ligger Ryssbergets stugby i anslutning till Bjärarydsvägen. Från Ryssbergets södra parkering utgår ytterligare ett antal leder som är färgkodade efter gul, blå och vit markering. Den gula leden är cirka 5,5 km, den blå 2,7 km och den vita 2,7 km. Dessa tre leder möjliggör rörlighet och tillgänglighet för rekreation inom och utanför Ryssbergets naturreservat. Utöver lederna finns flera andra vägar och stigar i området som används till flera olika friluftsaktiviteter som bland annat ridning, cykling och löpning. Lederna och den goda tillgången på alternativa vägar och stigar gör att det finns en stor variation av alternativa sträckningar genom området.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Listerlandet, Vesan runt, Sydostleden, Blekingeleden, Skåneleden
Grillplats, vandringsleder, utsiktsplats

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 1980-talet började intresset för fritid, natur och miljö att locka människor ut i naturen. Detta möjliggjorde anläggandet av Ryssbergets stugby. Idag finns både permanent- och fritidsboende i området och området har en samfällighetsförening.

Ryssbergets stugby är belägen i kommunens västra del cirka 11 km från centralorten. Från söder når man stugbyn via E22:ans avfart 46 mot Gammaltorpsvägen. Efter 6,4 km svänger man vänster mot Bjärarydsvägen och följer den i 3,2 km innan man svänger vänster mot Granitvägen och når stugbyn. Kommer man från väg 15 tar man av vid Kylinge mot Bjärarydsvägen. Efter 5,6 km i södergående riktning når man Granitvägen norrifrån.

Ryssbergets stugby och dess marker har väckt intresse bland folk då som nu. Under historiens gång har området brukats. Här kunde ved och virke produceras, kor och svin kunde beta och jakt och mindre odlingar förekom. I området finner man idag gamla husgrunder, betesmarker, vattenkällor och före detta åkermarker. Man har röjt fram stengärdsgårdar, jordkällare och stenlagda diken.

Området domineras av ek och bok, medan granen som förekommer är inplanterad och ger en inblick i kulturhistoriens påverkan av landskapet. Runt minnen från forntidshistorien och natur har man byggt ut vandringsleder som möjliggör promenader genom det vackra landskapet. Stugbyn har tre slingor som är markerade som A, B och C. A slingan är 2650 meter, B är 2100 meter och C är 1300 meter. Lederna är markerade med undantag från en delsträcka längs slinga C. Det finns också tillgänglighetsanpassade delar inom området.

Här hittar du

Parkering
Vandringsled

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotograf spejar ut med kamera över vassen.

Siesjö.

Siesjö är beläget i kommunens sydvästra del cirka 2,7 km från Sölvesborgs central. Genom att använda sig av cykelleden som går längs Kämpaslättsvägen kan man korsa E22:an och nå Ynde byväg och på så sätt nå fram till parkeringen för Siesjö. Härifrån kan man sedan påbörja sin vandring runt Siejös vandringsleder. Tillgängligheten längs vandringslederna är varierande och enbart 1000 meter är tillgänglighetsanpassad och resterande 2100 meter är vandringsled.

Från Siesjö kan man färdas cirka två kilometer öster ut och nå Ryssbergets naturreservat där man kan fortsätta sin vandring. Även Banvallsleden som sträcker sig från Sölvesborg till Olofström passerar förbi i kontakt med naturreservatet. Leden ger möjligheten att ta cykeln från Sölvesborg i söder till Olofström i norr. På sin 29 km långa resa passera Banvallsleden Näsum och Jämshög innan den slutligen når Olofström. I anslutning till Siesjö finns både Naturskolans utomhuspedagogiska verksamhet och Yndegårdens vandrahem.

Siesjö naturreservat är rikt på flora och fauna. Här kan man bland annat se rördromen, gråhägg, vigg och sothöna. Under vintertid finns det även möjligt att se havsörn i området. Det finns också en stor växtrikedom i sjön med bland annat kärrfräken, svärdslilja och kabbeleka. Större delen av sjön kantas av vass och kaveldun. Området består både av aldominerande strandskog, ädellövskog och öppna marker. Då området är rikt på djur- och växtliv finner man här flera rödlistade arter. Cirka 750 meter från Siesjös naturreservats parkering ligger Ynde by som är en välbevarad 1800-talsby med kopplingar till Trolle Ljungby gods.

Här hittar du

Parkering
Cykelled, Banvallsleden
Grillplatser, utsiktstorn, vandringsleder

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cirka 3,3 km sydöst från Sandviken når man Sillnäs naturreservat som ligger på Listerlandets södra del. En rekommenderad väg är cykelled Listerlandet från Sandviken. Följ leden i cirka 2,8 km i östlig riktning till Sillnäsvägen, sväng sedan höger och fortsätt i cirka 350 meter tills man når gränsen för naturreservatet. Rekommenderad vägbeskrivning med bil är via Torsövägen från Istaby i södergående riktning. Efter cirka 1,3 km tag av vid Sillnäsvägen och följ den i 1,8 km. Man finner parkering i anslutning till reservatet.

Sillnäs naturreservat har varierande naturmiljö med bokskogar, våtmarkspartier, trädbärande och öppna hagmarker. Här finns också havstrandängar, buskmarker och kustvattenområden som utgör grunden för den biotopiska mångfalden inom reservatet. De olika naturmiljöerna ger upphov till en riklig fauna och flora varav flera arter är rödlistade och utrotningshotade. Ädellövskogen har ett högt naturvärde och är en bidragande faktor till den fauna och flora som finns i området. Sillnäs läge utgör en viktig punkt för häckande och rastande fåglar. Våtmarkspartierna är en viktig livsmiljö för bland annat groddjur.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Listerlandet
Fågellokal, badplats

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I den norra delen av Ryssberget ligger Skinsagylets naturreservat som består av en brant sprickdal. För att nå Skinsagylet kör man E22:an mot Pukavik och tar av mot Olofström, väg 15. Efter cirka 5 km i nordgående riktning, vid Kylinge, kör man vänster mot Gammalstorp via Bjärarydsvägen. Efter cirka 200 meter tar man av höger mot Näsum och följer den vägen i 2 km. Reservatet ligger på höger sida. Parkering finns i reservatets sydvästra del.

Naturreservatet är bevuxet med ek, bok och avenbok och här finner man en riklig biotop med både fauna och flora. Kärlväxter som återfinns här är bland annat liljekonvalj, lundstarr, murgröna, vitsippa, skogskornell och vildkaprifol. I den biologiska mångfalden återfinns vitmossa, starr, tranbär, sileshår och kärrviol. I reservatet har man också funnit ett stort antal vedsvampar som uppkommit i de orörda områdena, samt ett flertal arter av skalbaggar.

Reservatet kan fungera som en utgångspunkt om man vill fortsätta sin vandring- eller cykeltur söderut då slingan Vesan runt går förbi längs Bjärarydsvägen. Genom att följa Bjärarydsvägen och sedan Rydalsvägen i 19 km når man Sölvesborgs centrum och station. Härifrån kan man sedan välja mellan flertalet utflyktsmål.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Vesan runt
Vandringsled

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slottsudden är en grön oas i Sölvesborgs centrala del och ligger i Sölvesborgsvikens nordvästra del i anslutning till Sölvesborgs slott. Avståndet från centralstationen är cirka 1,3 km. Längs vägen passerar man fyra årstiders park och Sölvesborgsbron. Slottsudden ligger också i nära anslutning till cykelled Listerlandet som passerar väster om udden. I området finner man grillplatser, utsiktstorn och sittplatser. Genom en kortare promenad på cirka 950 meter når man Kaninholmen. Ön erbjuder både grillmöjligheter och en vacker utsikt över hela Sölvesborgsviken.

Här hittar du

Cykelled Listerlandet
Grillplatser, utsiktstorn

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservatet finner man direkt nordväst om Krokås och är ett av de mindre reservaten i Sölvesborgs kommun. Parkering finns cirka 500 meter från cykelled Lidsterlandet i den nordliga delen i anslutning till samhället. Härifrån kan man följa leden som går genom naturreservatet. Från Spraglehalls naturreservat kan man snabbt nå Listershuvud, reservaten ligger cirka 1,8 km från varandra via cykelled Listerlandet.

Spraglehalls naturreservat utgörs av ett mindre restberg och präglas av hällmark, kärrstråk och strandängar. Vid de plana hällarna finns också förekomsten av isräfflor. På de trädbevuxna delarna finns framförallt avenbok men andra lövträd förekommer också. I buskskiktet förekommer framförallt en. Området är lättillgängligt med vacker utsikt över Pukaviksbukten vilket gör Spraglehalls naturreservat till en tillgång för friluftslivet i området.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Listerlandet
Grillplats, utsiktsplats

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiby backe är beläget intill Hällevik på Listerlandet och har en areal på 110 hektar. I Sydväst angränsar reservatet till cykelled Listerlandet. Det finns tre parkeringar att utgå från. Den norra parkeringen till reservatet ligger cirka 2,6 km från Mjällby längs Hälleviksvägen i sydostlig riktning. Den andra parkeringsplatsen finner man längs Stibyvägen och den tredje finns vid Backsippevägen mot Listerkyrkan. Vid färd med bil rekommenderas avfart 47 från E22 vidare mot Hällevik via Hälleviksvägen mot Mjällby längs Mjällbyvägen.

Följ vägen i cirka 5,7 km till Stibyvägen och fortsätt rakt fram i cirka 400 meter och den norra parkeringen ligger på höger sida. Den sydvästra parkeringen nås genom att man tar av till höger mot Stibyvägen och följer den i cirka 1,4 km. Naturreservatet har strandvallar som ligger mellan 31-48 meter över havet. Den högsta punkten ligger på hela 70 meter och ger en fantastisk utsikt över de närliggande områdena.

Strandvallarna består huvudsakligen av sandmaterial och på östliga sidan förekommer också strandhak. De geologiska värdena och markens uppbyggnad är en viktig del för den fauna och flora som finns i området. Området består av flera olika naturtyper, såsom torrängar, ek- och bokskog och avenbokbestånd samt både hed- och ängstyp. I naturreservatet finns det bland annat rikligt med murgröna som täcker stora områden. Det finns också gulsippa, underviol, orkidéer och sårlärka. Den rika tillgången på naturtyper och naturreservatets specifika uppbyggnad gör det till en viktig plats för fauna som inte finns i andra områden. De skiftande naturtyperna, utsikten och läget i förhållande till sin omgivning gör Stiby backe till ett attraktivt rekreationsområde. Dess närhet till Hällevik och cykelled Listerlandet skapar en naturlig sevärdighet för dem som vill njuta av vacker natur. Inom naturreservatet finns vandrings- och ridleder som skapar god tillgänglighet för rekreation och friluftsliv. Områdena är markerade för att tillhandahålla information för besökare.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Listerlandet
Grillplats, utsiktsplats, vandringsled, ridled

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krokiga träd växer ned i vattenbrynet i Sölvesborgsviken.

Valje halvö

Cirka 3 km från Sölvesborgs centrum ligger Valje naturreservat som kan nås både med cykel och bil. Naturreservatet ligger i kommunens västra del. Valje naturreservat omfattar både kulturhistorik och en vacker biotop med flora och fauna. Genom sin närhet och tillgänglighet till Sölvesborgs centralort utgör reservatet och Sölvesborgsleden goda förutsättningar för rekreationsmöjligheter för allmänheten. Naturreservatets flora består av dominerande lövskog som bok och ek. Här finns också näringskrävande flora som skogsbingel, myskmadra och tandrot. Även utrotningshotade arter av lavar finns i området som bedöms viktigt ur ett vetenskapligt perspektiv. Den rikliga tillgången på fauna och flora utgör grunden för bland annat ett rikt fågelliv i området. Området har en välbevarad herrgårdsmiljö som präglat platsens fauna och flora genom åren och utgör därför en annorlunda miljö i förhållande till andra naturreservat.

Nästintill hela ledens södra del är lättillgänglig och anpassad för barnvagnar och rullatorer. Ledens tillgänglighet beror till viss del på väderförhållande och kan efter exempelvis mycket hårt regn eller mycket snö vara mindre tillgänglig. Parkeringsplatser finns längs allén i Valje som man når via Valje i anslutning till Blekingevägen.

Genom reservatet går Sölvesborgsleden som sträcker sig mot E22:an i norr och skapar sedan en vandringsled i den nordvästra utkanten av Sölvesborgs centralort. Leden är cirka 8 km lång och passerar flera sevärdheter. I den sydöstra delen finner man också motionsspåret mellan ledens södra sträckning och Blekingevägen i norr. I anslutning till den nordöstra delen av sträckningen vid E22:an finns möjlighet att passera motorvägen för att ta sig vidare mot Siesjö naturreservat och Ryssberget. Sölvesborgsleden binder ihop flera av naturreservaten och rekreationsområdena i den västra delen av kommunen.

Här hittar du

Parkering
Sölvesborgsleden
Grillplats

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sölvesborgsvikens naturreservat utgör större delen av Sölvesborgsviken (till största del av vatten) och är ett gammalt naturreservat. Området ligger i direkt angränsning till Sölvesborgs stad och görs lättillgängligt via Sölvesborgsbron och cykellederna runt viken. Ursprungligen bildades området som naturminnesmärke 1939 i syften för att skydda fågellivet, men har nu ombildats med nya föreskrifter och gränser. Vattnet runt Sölvesborg anses vara viktigt för övervintrande fåglar så som vigg och saltkrake. Områdets vass- och våtmarksområden utgör en viktig häckningsplats för ett flertal fågelarter, så som saltkraken, brun kärrhök, brunand, vigg, storkrake och sothöna. I området finner man också skyddsvärda fjärilar och groddjur. Även floran i området har skyddsvärda inslag, bland annat finner man ängsnycklar, luddfingerört och den endemiska kransalgen raggsträffse.

Här hittar du

Cykelled Listerlandet
Fågellokal

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordöst om Mjällby ligger natura 2000-området Tocken. Rekommenderad vägbeskrivning är att följa Mjällbyljungavägen öster ut i cirka 2,7 km till den anslutande Tockenvägen där man tar av till vänster mot stugområdet. Följ sedan vägen cirka 1,3 km till områdets parkering. Området är också tillgängligt via cykelled Listerlandet som ligger i anslutning med Tockenvägen. Genom att vika av från leden och följa Tockenvägen når man området efter cirka 1,1 km.

Tockens natura 2000-område utgörs av en alsumpskog och gränsar till fina strandängar intill Pukaviksbukten. Området är klassad som nyckelbiotop och ingår i Skogsstyrelsens sumpskogsinventeringen. Bohål, död ved och hackspettsspår förekommer i området. Udden täcks av buskmarker av en, slån och hagtorn. Runt udden finns vikarna Kålleviken och Toseboviken som är populära fågellokaler i området. Några exempel på häckande fåglar är gravand, småskrake, tofsvipa och stenskvätta. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv finns ett intressant område vid Tocken, en före detta fisk- och kaj för lastning och lossning för Mjällby.

Här hittar du

Parkering
Cykelled Listerlandet
Fågellokal

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vesanslätten

Området Vesanslätten, som tidigare var en sjö är idag är en bördig åkermark och ligger i kanten utmed E22:an mot Karlshamn. Sannolikt är att sjön hade ett rikt fågelliv och man har jämför den med Hornborgasjön som är en av Sveriges rikaste fågelsjöar och är med känd för att tranorna årligen dansar där. Sjön finns i Västergötland. Under 1800-talet försökte man dika ut sjön Vesan ett flertal gånger men misslyckades. Det var först under 1930-talet, med modernare metoder som man lyckades med att dika ut hela sjön. Detta gav nya bördiga åkermarker för området, vilket blev ett starkt uppsving för traktens jordbruk. Fortfarande idag pumpas stora mängder vatten med hjälp av en pumpstation för att kunna behålla jordbruksmarken. Idag kan man bland annat beskåda Gammalstorps kyrka som ligger på en ö i landskapet där den tidigare sjön fanns.

Området kring Gammalstorp innehåller flertalet fornlämningar runt Vesanslätten. Vissa av dem kan spåras tillbaka till jägarstenåldern (cirka 9 000 f.Kr. – 4 000 f.Kr.). Förutom bruks- och prydnadsföremål av varierande ålder var det också här vid Vesanslätten som man fann Stentoftenstenen från cirka 600 e.Kr. Stenen är omdiskuterad då finns en lång ramsa på den och idag finns den att beskåda i S:t Nicolai Kyrka i Sölvesborg. I området runt Vesan och Ysane finns också flera gravhögar som har legender och myter runt sig. Under utbyggnaden av E22:an mellan Sölve och Stensnäs fann man många arkeologiska fynd. Utgrävningarna var de största som gjorts i Bleking och flyttade områdets historia flera tusen år tillbaka i tiden. Vesanslättens öppna markområden erbjuder goda förutsättningar för fågelskådning. Under häckningsperioden finns här gulärla och kärrsångare men även glada, brun kärrhök och hornuggla häckar i området.

Cykelled Vesan runt

Vesan runt är en av kommunens cykelleder som sträcker sig i etapper från Sölvesborg i söder, Kylinge i norr och Norje i öster. Etapperna är indelade i tre färgkodade sträckor, blå, grön och lila för att möjliggöra ett urval av natur och kultur längs leden. Det finns också anslutning till Sydostleden via den gröna etappen i öster om man vill fortsätta sin resa mot norr eller söder. Via Sydostleden ges möjlighet till att ansluta resan till cykelled Listerlandet. En stor del av sträckorna längs Vesan runt ger möjlighet till flera besöksmål i området med fokus på natur och kultur. Ysane-Norje Hembygdsförening har kartlagt alla sevärdheter runt cykelleden.

Rekreationsområden längs Vesan runt

Ryssberget
Ryssbergets naturreservat
Vesanslätten
Ryssbergets stugby
Skinsagylet
Norje sandstrand

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservatet ligger söder om Västra Näs och kan nås antingen från Sandviken via Östra Näsnabben eller från hamnen i Västra Näs. Området är ett populärt strövområde för närboende och består av en flack udde som höjer sig några meter över havet. Här finns också höga naturvärden knutna till betesmarken som har en lång hävdkontinuitet. Det finns också en åker som under flera år används som betesmark. Strandområdet är stenigt och delvis svårframkomlig. Här finns små inslag av havstrandsängsvegetation. I fältskiktet växer 10-talet rödlistade hävdberoende växtarter som är beroende av den nuvarande miljön. Bland dessa finner man arter som luddfingerört, busktörne, backsippa, samt svamparna scharlakansvaxskivling och blåröding. Buskskiktet domineras av slån och hagtorn med inslag av apel, en och berberis.

Länk till karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Mer information om Sölvesborgs alla naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats.
» Länsstyrelsen.se – Naturreservat i Sölvesborgs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra