Sölvesborgs kommun

Ung i Sölvesborg

Ungdomar blir sminkade i Equal Park.

Ungdomar blir sminkade i Equal Park. Foto: Pär Johansson

Sölvesborgs kommun ska arbeta med FN:s barnkonvention som bas för att garantera alla barn och ungdomar god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor samt delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är viktiga och utgör en helhet men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Ett sätt för Sölvesborgs kommun att arbeta med implementeringen av FN:s barnkonvention och Sveriges ungdomspolitik är ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för Sölvesborg.

Målet med Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomspolitiken föreslås vara förvaltnings- och organisationsövergripande och att alla insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv.

Ungdomar har olika identiteter, viljor och intressen, denna mångfald ska uppmuntras, tillsammans ska vi undanröja hinder och skapa goda förutsättningar. En optimal jämställdhet ska alltid råda i Sölvesborg.

Syftet med ett ungdomspolitiskt handlingsprogram är att skapa ett program som möjliggör överblickbarhet, effektivitet, öppen kommunikation samt att konkretisera olika ansvarsområden.

Under hösten 2018 kommer en Ungdomssamordnare att anställas som får i uppdrag att bilda nya former för inflytande och delaktighet för alla ungdomar i Sölvesborg. Hen kommer också få ansvar för Sölvesborgs Ungdomspolitiska handlingsplan vilket ni finner under länken nedan.

Ta del av den ungdomspolitiska planen här , 521.9 kB.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra