Sölvesborgs kommun

Invasiva främmande arter

Parkslide som blommar med vita små blommor.

Den mycket invasiva arten Parkslide. Foto: Pixabay

Invasiva främmande arter är växter och djur som inte naturligt hör hemma i svensk miljö och som kan orsaka stor skada på vår biologiska mångfald, leda till stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Men hur ska man agera om man hittar invasiva främmande arter? Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva främmande arter, tex parkslide

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Har du uppäckt en invasiv art såsom parkslide hänvisar Sölvesborgs kommun till Länsstyrelsens instruktioner och sidan Artfakta.se där det sker en nationell kartläggning av invasiva arter. På artfaktas sida kan du rapportera in dina fynd med hjälp av en mobiltelefon, kom ihåg att du behöver ta foto av växten och skaffa ett inlogg. Observera att Sölvesborgs kommun har ingen egen kartläggning eller registrering av invasiva arter utan all rapportering ska gå till Artfakta.se, du registrerar dina fynd på länken som du hittar längre ner på denna sidan.

Just när det gäller Parkslide kommer det ny lagstiftning under år 2022 och Sölvesborgs kommun avvaktar den senaste forskningen. Försök har visat att aktiv bekämpning av Parkslide kan öka spridningen av bestånden. Av den anledningen har Sölvesborgs Parkenhet fattat beslut om att endast kartlägga förekomst av Parkslide under år 2021. Kommunen tar hjälp av SLU och deras samarbete med Naturvårdsverket i arbetet med kartläggning. Bekämpning kommer att ske tidigast under 2022 i samband med att forskning utvärderats och direktiv i ny lagstiftning är fastställda.

Rapportera dina fynd

Länk >> Rapportera fynd på Artfakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Du behöver registrera dig som användare och bifoga foto av ditt fynd)

Rapporter från allmänheten är jätteviktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Vad gäller i Blekinge?

EU har en lista över invasiva främmande arter som det är förbjudet att sälja, byta och importera. Andra arter är inte med på EU-listan och därför finns inga regler om bland annat försäljning och import, men även dessa är ett hot. Vilka av dessa invasiva främmande arter finns i Blekinge? En detaljerad lista finner du på Länsstyrelsens webbplats.

Länk >> Mer information om invasiva arter på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbränning, hantera avfall från invasiva främmande växtarter

Den generella rekommendationen för att hantera avfallet från invasiva främmande växtarter är att förbränna det, åtminstone vid avfall som inte innehåller jordmassor. Avfallet ska förpackas säkert, t.ex. i dubbla sopsäckar och förslutas väl. På avfallsanläggningen ska avfallet sorteras som brännbart, inte som trädgårdsavfall/kompost. Det måste hanteras säkert så att risken för spridning minimeras. Kontakta avfallsanläggningen eller kommunens återvinningscentral för att ta reda på vilka regler som gäller för hantering av växtavfall från hushållet innan du kör dit, berätta att du har invasiva växter som du vill slänga.

Invasiva främmande arter i våra vatten

Det är viktigt att ha koll på invasiva arter även i vatten. Lär dig att känna igen invasiva växter och djur, de kan konkurrera ut våra inhemska växter och djur och sprida smitta, de utgör ett hot mot våra ekosystem. Länsstyrelsen har tagit fram en publikation där du kan läsa mer.

Länk >> Stoppa spridningen av invasiva främmande arter i våra vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film från Naturvårdsverket

Hjälp till att stoppa invasiva främmande arter. Se en film från Naturvårdsverket

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö