Centrala barn- och elevhälsan

Den centrala barn- och elevhälsan är en förvaltningsövergripande enhet, som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja förskolechef, rektor, specialpedagog, pedagoger och arbetslag. Det görs genom att bidra med spetskomptetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala barn- och elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kuratorer. Genom en samlad organisation kan de specifika yrkesgrupperna utbyta erfarenheter, nyttja varandras kompetenser, utvärdera och utveckla arbetsmetoder för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Den centrala barn- och elevhälsan har en strategisk funktion. Den ska bidra till:

  • Bättre samverkan och överblick av barn- och elevhälsoinsatser.
  • Likvärdighet över förskolor och skolor vad avser barn- och elevhälsoinsatser.
  • Hög kvalitet på kompetensutveckling inom området barn- och elevhälsa.
  • Att leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom barn- och elevhälsoområdet.

Centrala barn- och elevhälsan ska också utgöra en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga. De har även som uppgift att samordna den lokala elevhälsan. Denna består av elevhälsoteam som finns på var skola och som leds av skolans rektor. För förskolan finns det ett gemensamt team.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Utbildning och barnomsorg