Barn- och elevhälsa

Elev blir ompysslad av skolsköterska.

Elev blir ompysslad av skolsköterska.

Alla elever och barn möter under sin tid i skolan eller i förskolan vuxna som ingår i elevhälsan. Framför allt är det kanske skolsköterskan men de möter även specialpedagoger, kurator, skolpsykologer och skolläkare.

Elevhälsans uppdrag är att stödja barnen och eleverna så att de når utbildningens mål. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Behöver ditt barn stöd kontaktar du din skola eller förskola .

Skolsköterska och skolläkare

Varje skola har en skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök och kan utföra enklare sjukvårdsinsatser. Hälsosamtal innebär att skolsköterskan pratar med eleverna om deras hälsa, skolsituation och livssituation.

Specialpedagog och speciallärare

På förskolan och i skolan finns tillgång till specialpedagoger och/eller speciallärare som arbetar med enskilda barn och elever eller i grupp. Specialpedagoger handleder också kollegor.

De arbetar för att kartlägga hinder och möjligheter i förskolan och skolan samt bidrar med att genomföra pedagogiska utredningar och utföra åtgärdsprogram. Vid behov görs extra anpassningar eller ges särskilt stöd.

Skoldatatek

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IKT (informations- och kommunikationsteknik) sätts i centrum. Skoldatatek vänder sig till skol- och förskolepersonal som undervisar barn/elever i behov av särskilt stöd och syfte är att:

  • Vara en naturlig del i kommunens barn- och elevhälsa.
  • Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för barn och elever så att de blir delaktiga i sitt lärande.
  • Ge skol- och förskolepersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för barn/elever.
  • Erbjuda skol- och förskolepersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp.
  • Utvärdera nyheter och sprida information om IKT i lärandet för målgruppen.
  • Samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt specialpedagogiska skolmyndigheten, skolverket samt vid behov med landstingets hjälpmedelsverksamhet.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med enskilda elever, olika elevgrupper samt hjälper till i frågor kring skolutveckling. Skolkuratorns arbete syftar till att stödja elever genom att arbeta kring värdegrundsfrågor samt arbeta mot diskriminering tillsammans med skolans övriga personal.

Psykolog

Psykologerna arbetar på uppdrag av förskolor och skolor. De handleder, ger konsultation och bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska utredningar av barn och elever.

Läs mer 

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Utbildning och barnomsorg