Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktige sammanträder 2019-03-25, kl.18:30 i Furulundsskolans aula.
Dagordning:

1

Sammanträdets öppnande

2

Information från de kommunala bolagen

3

Revisionsberättelse avseende år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet; Sölvesborgs kommun

4

Årsredovisning 2018; Sölvesborgs Kommun

5

Revisionsberättelse avseende år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet; Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

6

Revisionsberättelse avseende år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet; Räddningstjänsten Västra Blekinge

7

Kris- och beredskapssamordnare - inrättande av tjänst

8

Detaljplan för Sölvesborg 4:5, del av, och Polstjärnan 10 (Markgatans förskola)

9

Förslag om införande av vattenskyddsområde Östra Listerlandet

10

Ansökan i miljömål - ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för Taggen Vindpark, mål nr M 1242-18

11

Grönplan och ekosystemtjänster inom Sölvesborgs tätort

12

Revidering av reglemente för kommunalt kulturpris, FFS 4:10

13

Revidering av bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, FFS 5.1

14

Revidering av Taxa för plats i barnomsorgen, FFS 7.12

15

Revidering av Priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus; FFS 7.33

16

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige m fl kommunala uppdrag

17

Avsägelse som revisor i Sölvesborgs kommun

18

Fyllnadsval - Revisor i Sölvesborgs kommun

19

Fyllnadsval av revisor till Cura Individutveckling

20

Fyllnadsval av revisor till Räddningstjänsten Västra Blekinge

21

Avsägelse som ledamot i Byggnadsnämnden

22

Fyllnadsval av ledamot i Byggnadsnämnden

23

Avsägelse som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

24

Fyllnadsval av ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

25

Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Omsorgsnämnden

26

Fyllnadsval av ersättare i Omsorgsnämnden

27

Avsägelse som ersättare i Valnämnden

28

Fyllnadsval av ersättare i Valnämnden

29

Motion om inköp av trehjulade cykelmodeller för äldre och funktionshindrade

30

Motion om solenergi i kommunens verksamheter

31

Motion - Andelsägd solcellspark

32

Motion - För ett Sölvesborg fritt från sexuella trakasserier

33

Motion - Källsortering i all kommunal verksamhet

34

Motion - Säker skolväg i Kylinge

35

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående informationsinsats avseende brott mot äldre

36

Meddelanden

Arne Bogren Ann-Louise Cato
ordf Kommunfullmäktige sekreterare

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Datum då anslaget publicerats

2019-04-01

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Datum då anslaget publicerats

2019-03-19

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Datum då anslaget publicerats

2019-03-19

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Datum då anslaget publicerats

2019-02-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsens personalutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-14

Datum då anslaget publicerats

2019-02-19

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, personalkontoret

Underskrift

Malin Dahlqvist

Länk till anslag/bevis


 

Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-11

Datum då anslaget publicerats

2019-04-16

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-01

Datum då anslaget publicerats

2019-04-02

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Datum då anslaget publicerats

2019-04-16

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-29

Datum då anslaget publicerats

2019-04-01

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-13

Datum då anslaget publicerats

2019-03-18

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-26

Datum då anslaget publicerats

2019-03-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-26

Datum då anslaget publicerats

2019-04-02

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-19

Datum då anslaget publicerats

2019-03-20

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Christin Sundin

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Datum då anslaget publicerats

2019-04-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-11

Datum då anslaget publicerats

2019-04-17

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Datum då anslaget publicerats

2019-04-02

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

 

Revisionen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Datum då anslaget publicerats

2018-11-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja


Sölvesborgs Kommunföretag AB

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum då anslaget publicerats

2018-11-16

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Datum då anslaget publiceras

2019-02-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden

Underskrift

Ida Svensson

Länk till anslag/bevis

Valnämnden

Anslag/bevis


Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Datum då anslaget publiceras

2019-03-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisSkriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik