Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa Kommunfullmäktige sammanträde blir 2020-10-19 i Furulundsskolans aula, klockan 17:30.

Mötet är öppet för allmänheten, men för att bromsa smittspridningen av Covid19 uppmanar vi våra åhörare att ta del av sammanträdet digitalt hellre än fysiskt.

Kommunfullmäktige sänds i Sölvesborgs Närradio, 92,0 MHz. Länk att lyssna på http://www.solvesborg.se/lyssnapakommunfulmäktige

Sölvesborg


Arne Bogren
Borgmästare
Kommunfullmäktige

Ansökan om bygglov

Till byggnadsnämnden i Sölvesborg har det kommit in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 m högt torn med en teknikbod på fastigheten Hosaby 17:5. Dnr 2020/439.

Enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att yttra sig över förslag som strider mot gällande detaljplan.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och på stadsarkitektavdelningen (stadshuset) i Sölvesborgs kommun.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 12 oktober 2020. Synpunkter skickas till: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se eller Sölvesborgs kommun, stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg.

Meddelande om antagandebeslut om reviderad översiktsplan 2020, Sölvesborgs kommun

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 27 april 2020 rubricerad översiktsplan. Justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 30 april 2020.

Beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Överklagandet kan dock sändas till:
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsens kansli, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Ange i er skrivelse vilket beslut ni överklagar genom att ange översiktsplanens rubrik eller paragraf i protokollet. Ange vilken ändring ni begär och bifoga handlingar och annat som ni anser stödjer er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om ni anger ombud ska fullmakt bifogas.
Skrivelsen måste ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då protokollet har tillkännagetts enligt ovan. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen det och handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Dan Janérus på tel 0456-816361 eller e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Detaljplan för Norje 55:1 och del av 6:37, Norje, Sölvesborgs kommun

Ett förslag till detaljplan för rubricerade område är utställt för granskning på stadshuset samt på www.solvesborg.se/planerlänk till annan webbplats fr o m 2020-06-22 t o m 2020-08-16.

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bostäder och handel. Marken inom planområdet är i privat och kommunal ägo.

Synpunkter på planförslaget får framföras skriftligen senast den 16/8 till Stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg eller per e-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter före granskningstidens utgång kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av Dan Janérus, tel. 0456-81 63 61, e-post dan.janerus@solvesborg.se.

Sölvesborg 2020-06-11

Byggnadsnämnden

Ny detaljplan i Sölvesborg för antagande

En detaljplan för del av fastigheten Sölvesborg 5:1 m.fl. i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun, har upprättats av stadsarkitektavdelningen.

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde och skola kan uppföras strax norr om centrala Sölvesborg. Området angörs genom två nya anslutningar från Blekingevägen.

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen 2020-02-06 § 05 och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande. Antagandet kommer tidigast att ske vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2020.

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detta, samt övriga handlingar i ärendet, finns tillgängligt på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3) och på kommunens hemsida. Upplysningar i ärendet lämnas av Anna Terning, 0456-81 60 51 eller anna.terning@solvesborg.se

Läs mer om detaljplanen.

Kungörelse om laga kraft – Ny detaljplan i Sölvesborg

Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020 att anta detaljplanen för Finland 19, Cirkustomten, Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Beslutet fick laga kraft den 17 juni 2020.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Byggnadsnämnden

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunfullmäktiges anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Anslaget publiceras: 2020-09-11
Anslaget avpubliceras: 2020-10-02


Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Krisledningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-08-19
Anslaget publiceras: 2020-08-20
Anslaget avpubliceras: 2020-09-11


Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-08-25
Anslaget publiceras: 2020-08-27
Anslaget avpubliceras: 2020-09-17


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-09-22
Anslaget publiceras: 2020-09-24
Anslaget avpubliceras: 2020-10-16


Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Näringslivskontoret. Länk till Kommunstyrelsens Näringslivsutskotts anslag/bevis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum: 2020-09-22
Anslaget publiceras: 2020-09-29
Anslaget avpubliceras: 2020-10-14


Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Personalkontoret. Länk till Kommunstyrelsens Personalutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-09-10
Anslaget publiceras: 2020-09-15
Anslaget avpubliceras: 2020-10-06


Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningskontoret. Länk till Barn- och utbildningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-09-16
Anslaget publiceras: 2020-09-17
Anslaget avpubliceras: 2020-10-09

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Anslaget publiceras: 2020-09-07
Anslaget avpubliceras: 2020-09-29

Sammanträdesdatum: 2020-09-02
Anslaget publiceras: 2020-09-03
Anslaget avpubliceras: 2020-09-25


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Individ- och familjeomsorgens kontor. Länk till Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-09-16
Anslaget publiceras: 2020-09-17
Anslaget avpubliceras: 2020-10-09

Sammanträdesdatum: 2020-08-02
Anslaget publiceras: 2020-08-08
Anslaget avpubliceras: 2020-09-29


Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevis och protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-08-27
Anslaget publiceras: 2020-09-01
Anslaget avpubliceras: 2020-09-22

 

Fritids- och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Fritidskontoret.
Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats

Sammanträdesdatum: 2020-09-10
Anslaget publiceras : 2020-09-15
Anslaget avpubliceras: 2020-10-07


Omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-06-16
Anslaget publiceras: 2020-06-18
Anslaget avpubliceras: 2020-07-09


Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis.

Sammanträdesdatum: 2020-09-10
Anslaget publiceras: 2020-09-15
Anslaget avpubliceras: 2020-10-07


Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Revisionens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-06-12
Anslaget publiceras: 2020-06-24
Anslaget avpubliceras: 2020-08-16


Sölvesborgs Kommunföretag

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs Kommunföretag AB's anslag/bevis.öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum: 2020-06-02
Anslaget publiceras: 2020-06-05
Anslaget avpubliceras: 2020-06-26

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till Överförmyndarnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum: 2020-05-23
Anslaget publiceras: 2020-06-04
Anslaget avpubliceras: 2020-06-26

Senast uppdaterad: 25 september 2020

Skriv ut
Kommun och politik