Regler och styrande dokument

Här kan du ta del av den förtaffningssamling som finns på Sölvesborgs kommun. En författningssamling är en samling av lagar och andra författningar.

Innehållsförteckning

1.

Allmänt

1.1

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sölvesborglänk till annan webbplats

1.2

Partistöd

2.

Reglementen för styrelser och nämnder samt kommittéer

2.1

Reglemente för kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

2.1.1

Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskottlänk till annan webbplats

2.1.2

Instruktion för kommunstyrelsens personalutskottlänk till annan webbplats

2.1.3

Instruktion för kommunstyrelsens näringslivsutskottlänk till annan webbplats

2.2

Reglemente för valnämndenlänk till annan webbplats

2.3

Reglemente för barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

 

2.4

Reglemente för fritids- och kulturnämndenlänk till annan webbplats

2.5

Reglemente för byggnadsnämndenlänk till annan webbplats

2.6

Reglemente för omsorgsnämndenlänk till annan webbplats

2.7

Reglemente för överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats

2.8

Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Sölvesborglänk till annan webbplats

2.9

Reglemente för Sölvesborgs kommuns revisorerlänk till annan webbplats

2.10

Reglemente för Sölvesborgs kommuns krisledningsnämndlänk till annan webbplats

3.

Bolag och stiftelser samt kommunalförbund

3.1

Företagspolicy för Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

3.2

Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.3

Ägardirektiv för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.6

Bolagsordning för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.6.1

Bolagsordning för Sölvesborgs Energi Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.6.2

Bolagsordning för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.7

Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.7.1

Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.7.2

Ägardirektiv för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.8

Bolagsordning för Sölvesborgshem Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.9

Ägardirektiv för Sölvesborgshem Aktiebolaglänk till annan webbplats

3.12

Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge Västlänk till annan webbplats

3.13

Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekingelänk till annan webbplats

3.15

Avtal Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbundlänk till annan webbplats

3.16

Förbundsordning Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbundlänk till annan webbplats

3.17

Bolagsordning för Västblekinge Miljö ABlänk till annan webbplats

3.21

Revisionsreglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Västlänk till annan webbplats

3.22

Revisionsreglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekingelänk till annan webbplats

4.

Bestämmelser om intern organisation och administration o.dyl.

4.1

IT-reglementelänk till annan webbplats

4.2

Upphandlings- och inköpspolicy för Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

4.3

Kommunalt arkivreglementelänk till annan webbplats

4.4

Reglemente för skol- och förskoleskjutsninglänk till annan webbplats

4.5

Regler vid köp av kommunal småhustomtlänk till annan webbplats

4.7

Regler för omfördelning, kassation och försäljning av inventarier, material och it-utrustninglänk till annan webbplats 

4.8

Regler vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshuslänk till annan webbplats

4.9

Riktlinjer för serveringstillståndlänk till annan webbplats

4.10

Regler för kommunalt kulturprislänk till annan webbplats

4.12

Regler för kommunalt miljöprislänk till annan webbplats

4.13

Säkerhetspolicylänk till annan webbplats

4.14

Säkerhetsinstruktion IT för användarelänk till annan webbplats

4.15

Regelverk för barnomsorg och skolbarnomsorglänk till annan webbplats

5.

Bestämmelser för förtroendemän och arbetstagare

5.1

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevaldalänk till annan webbplats

5.4

Personalpolitiskt program för Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

5.5

Sölvesborgs kommuns regler avseende mutorlänk till annan webbplats

5.6

Regler för Sölvesborgs kommuns hedersgåvalänk till annan webbplats

5.8

Regler till fritidsstudierlänk till annan webbplats

6.

Lokala förordningar

6.1

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

6.2

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel m.m. i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

6.3

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

6.5

Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. inom Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

6.7

Renhållningsordninglänk till annan webbplats - gamla kärlen

6.7

Renhållningsordninglänk till annan webbplats - nya kärlen

6.7

Bilaga: Avfallsplan för Sölvesborgs kommun (pdf)länk till annan webbplats

7.

Avgiftsnormer och taxor

7.1

Kopieringstaxalänk till annan webbplats

7.2

Taxa för torghandel och marknader samt övrig upplåtelse av offentlig platslänk till annan webbplats

7.3

Taxa för bygg-, plan- och kartverksamheten (pdf)länk till annan webbplats

7.4

Taxa för allmänna vatten- och avloppsan­läggningen inom Sölvesborgs kommun (pdf)länk till annan webbplats

7.5

Renhållningstaxa för Sölvesborgs kommun (pdf)länk till annan webbplats

7.6

Felparkeringsavgifter i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

7.11

Taxa för omsorglänk till annan webbplats

7.11.1

BILAGA. Avgiftskonstruktion avseende omsorgsnämndens verksamheterlänk till annan webbplats

7.12

Taxa för plats i barnomsorgenlänk till annan webbplats

7.13

Taxor och avgifter – Allmänna regler - Lokaler- Anläggningar - Bibliotek – Musikskola – Övrigtlänk till annan webbplats

7.15

Taxor och avgifter för Medborgarkontorets servicelänk till annan webbplats

7.17

Taxa för uthyrning av skollokalerlänk till annan webbplats

7.20

Priser vid köp av kommunal småhustomtlänk till annan webbplats

7.21

Avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsområdelänk till annan webbplats

7.22

Taxa för hemsjukvårdlänk till annan webbplats

7.23

Månadsavgifter i särskilda boendelänk till annan webbplats

7.24

Taxa för dispensgivning avseende långa, breda och tunga trans­porterlänk till annan webbplats

7.27

Taxa för uthyrning av sammanträdesrumlänk till annan webbplats

7.28

Taxa för prövningar inom grundskolanlänk till annan webbplats

7.30

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagenlänk till annan webbplats

7.31

Taxor Miljöförbundet Blekinge Västlänk till annan webbplats

7.32

Taxa för Räddningstjänsten Västra Blekingelänk till annan webbplats

7.33

Priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshuslänk till annan webbplats

 

7.34

Taxor för arrenden och andra nyttjanderätterlänk till annan webbplats

8.

Bestämmelser om kommunala bidrag

8.1

Normer för kommunal bidrag till ungdomsorganisationernas och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhetlänk till annan webbplats

8.10

Bestämmelser för omhänderhavande av eller bidrag till enskilda vägarlänk till annan webbplats

8.12

Regler för bidragsgivning till föreningar vars verksamhet ligger nära individ- och familjeomsorgskontorets verksamhetlänk till annan webbplats

9.

Ekonomi

9.1

Reglemente för kontroll av verifikationerlänk till annan webbplats

9.1.1

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationerlänk till annan webbplats

9.2

Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrninglänk till annan webbplats

9.3

Reglemente för penninghantering i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

9.4

Reglemente för hantering av kommunens borgensåtagandelänk till annan webbplats

9.5

Fakturerings- och kravreglementelänk till annan webbplats

9.6

Internkontrollreglementelänk till annan webbplats


10.


Övrigt

10.1

Allmänna bestämmelser för brukande av den all­männa vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

10.2

Kommunens annonseringlänk till annan webbplats

10.3

Regler för flaggning på kommunala byggnader i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

10.4

Regler för kemisk ogräsbekämpninglänk till annan webbplats

Övriga policies och riktlinjer

Arbetsmiljöpolicylänk till annan webbplats
Drogpolicylänk till annan webbplats
Friskvårdspolicylänk till annan webbplats
Jämställdhetspolicylänk till annan webbplats
Jämställdhetsplan 2016-2018länk till annan webbplats
Ledarskapspolicylänk till annan webbplats
Riktlinjer för ledarskap - medarbetarskaplänk till annan webbplats
Lönepolicylänk till annan webbplats

Policy för etnisk mångfaldlänk till annan webbplats
Policy för sexuella trakassarierlänk till annan webbplats
Policy för kränkande särbehandlinglänk till annan webbplats
Policy för arbetsanpassning och rehabiliteringlänk till annan webbplats
Rese- och fordonspolicylänk till annan webbplats

Riktlinjer för exploateringsavtal i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats
Riktlinjer för markanvisning i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckninlänk till annan webbplatsg
Riklinjer för sjöbodar i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats
Riktlinjer för styrdokument i Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats
Riktlinjer för upphandlinglänk till annan webbplats samt checklista för direktupphandlinlänk till annan webbplatsg
Bredbandsstrategi Sölvesborgs kommun 2015-2020»länk till annan webbplats

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sölvesborgs kommun 2016-2020länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.