Grannars möjlighet att påverka

Som granne har du möjlighet att påverka ett beslut om bygglov, till viss del. Byggnadsnämnden fattar beslutet, men ska också ta ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallande grannehörande.

Normalt är det byggnadsnämnden som kontaktar grannarna. Grannarna har då två veckor på sig att lämna sina synpunkter. Det är nämndens skyldighet att se till att berörda grannar får tillfälle att yttra sig.

Har det kommit in grannyttranden ska den sökande informeras om detta och få en möjlighet att ändra i ansökan. Sökande kan välja att gå vidare till nämnden med sin ursprungliga ansökan och ritningar eller att gå grannarna till mötes.

Grannar ska få möjlighet att yttra sig när ansökningen avviker från gällande planbestämmelser eller områdesbestämmelser. Vid ansökan utanför detaljplanerat område som gäller nybyggnationer, större tillbyggnader, större komplementbyggnader och ändrad användning av mark eller hus.

De grannar som ska höras är de kända sakägarna, hyresgästerna och boende som berörs. Som grannar räknas dem med gemensam tomtgräns samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar. Samtliga lagfarna ägare till fastigheten ska också höras.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 08 maj 2020

Skriv ut