Avgifter, taxor

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

I avgiften ingår till exempel kostnaden för:

  • Prövning av bygglov
  • Hörande av grannar i vissa fall
  • Delgivning för laga kraft
  • Tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Platsbesök
  • Slutsamråd

Storleken på avgiften beror på vad som behöver göras och hur pass komplicerat det är.

Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt, som exempelvis när förslaget avviker från gällande plan då tillkommer en extra kostnad. Det innebär också att grannar måste höras när förslaget avviker vilket medför en extra kostnad.

Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma!

Vad kostar det?

Exempel på avgifter som tas ut vid ny- och tillbyggnad:

Bygglov enligt respektive åtgärd, se taxa: Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart och mättaxa

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018