Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommuns hantering av festivalpass till Sweden Rock Festival

Med anledning av den senaste tidens artiklar och inslag i press och media gällande Sölvesborgs kommuns festivalpass till Sweden Rock Festival vill vi här förtydliga kommunens hantering av biljetterna.

Uppdatering

Ärendet i det misstänka mutbrottet gällande kommunens hantering av festivalpass till Sweden Rock Festival är nedlagt. Förundersökningen visar att inget brott begåtts.
Läs mer » Inget mutbrott kring Sölvesborgs kommuns hantering av festivalpass till Sweden Rock Festival

Uppdaterad 2024-01-17

Det finns ett nyttjanderättsavtal mellan Sölvesborgs kommun och Sweden Rock Festival och har funnits sedan 1999. Det gällande avtalet för 2022-2031 har beslutats enhälligt i Kommunstyrelsen.

» Länk till möten, kallelser och protokoll

Avtalen som skrivits under åren finns diarieförda och vem som helst kan begära ut dem.

I nuvarande avtal framgår tydligt köp av marknadsföring där kommunen bland annat köper 50 festivalpass för marknadsföring och bemanning. Utöver det ingår ackreditering för tjänstgörande personal från Sölvesborgs kommunkoncern.

Marknadsföringsvärdet för biljetterna enligt avtalet är 157 900 kr.

Festivalpass används som ett arbetsredskap

Tjänstepersoner som har uppdrag och arbetsuppgifter på festivalen behöver ett festivalpass för att få tillträde till området. Detta är att räkna som ett arbetsredskap.

Det är till exempel medarbetare som arbetar som ambassadörer och bemannar kommunens eventvagn, fotografer, krissamordnare, kriskommunikatörer, vigselförrättare, vigselsamordnare, turistbyråmedarbetare.

Eftersom kommunen anordnar aktiviteter vid eventvagnen behöver även externa samarbetspartners som har uppdrag på festivalen festivalpass. 2023 var det frisörer och spelare från Mjällby AIF.

Ett antal festivalpass har erbjudits förtroendevalda enligt beslut av Kommunstyrelsens ordförande. Detta med anledning av studiebesök samt ökad insyn i hur festivalen fungerar i olika avseenden (till exempel föreningsmedverkan, hållbarhetsarbete, säkerhetsarbete, arrangemang).

Polisanmälan

Det har kommit till kommunens kännedom att det finns en polisanmälan som rör misstänkt mutbrott och som just nu hanteras av Polisens nationella anti-korruptionsgrupp. Vi har i dagsläget inga uppgifter om vem eller vilka anmälan rör.

Sölvesborgs kommun samarbetar med Polismyndigheten och kommer lämna ut de handlingar och uppgifter som de behöver.

Sweden Rock Festival är betydelsefull för regionen

Sweden Rock Festival är Skandinaviens största hårdrocksfestival.

Festivalen har stor betydelse för Sölvesborgs kommun, Blekinge och hela närregionen. 2019 uppgav Sweden Rock att den totala turistekonomiska omsättningen, utöver intäkterna från själva biljetterna, ligger på ett par hundra miljoner kronor.

Utöver de turistekonomiska perspektiven bidrar också festivalen till att sprida en positiv bild av Blekinge, vilket stärker vårt varumärke.

Frågor och svar

Har kommunen fått festivalpass från Sweden Rock?

Nej kommunen har betalat för festivalpassen, det regleras i ett marknadsföringsavtal mellan kommunen och Sweden Rock Festival. Marknadsföringsavtalet ingår i ett nyttjanderättsavtal som Kommunstyrelsen tog beslut om 2022-03-15.

Vilka har tagit del av festivalpassen?

Tjänstepersoner som har uppdrag på festivalen erhåller festivalpass som ett arbetsredskap. Festivalpass krävs även för externa samarbetspartners som har uppdrag genom kommunen.

Ett antal festivalpass har erbjudits förtroendevalda enligt beslut av Kommunstyrelsens ordförande med anledning av studiebesök samt ökad insyn i hur festivalen fungerar i olika avseenden (till exempel föreningsmedverkan, hållbarhetsarbete, säkerhetsarbete, arrangemang).

2023

Medarbetare och externa samarbetspartners

 • Ambassadörer - medarbetare med uppdrag i kommunens eventvagn på festivalområdet och dylikt
 • Vigselsamordnare
 • Vigselförrättare
 • Fotograf
 • Kriskommunikatörer med beredskap
 • Krisberedskapssamordnare
 • Turistbyråmedarbetare
 • Medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Medarbetare på näringslivskontoret
 • Vinnare i 2022 års marknadsföringstävling bland festivaldeltagarna
 • Frisörer
 • Spelare från Mjällby AIF (enligt samarbetsavtal)

Förtroendevalda

 • Birgit Birgersson Brorsson (S) tillika vigselförrättare
 • Kith Mårtensson (M)
 • André Svensson (SD)
 • Ulf Svensson (C)
 • Stefan Welander (SoL)
 • Diana Sjöström (M)
 • Benny Karlsson (SD) tillika vigselförrättare
 • Susanne Fransson (M)
 • Karolina Widerberg (SD)
 • Harald Olsson (SD)
 • Christina Hedenram (S)
 • Lina Jörnkrans (S)
 • Anders Fransson (M)
 • Petra Johansen (S)

Har festivalpassen använts som muta?

En muta är en gåva, tjänst eller annan förmån som en tjänsteperson eller förtroendevald fått/tagit emot gratis av en motpart som vill vinna någon fördel.

Festivalpassen har inte använts i syfte att Sweden Rock Festival ska få någon fördel från Sölvesborgs kommun. Det finns ett tydligt avtal som reglerar de festivalpass kommunen köper för att utföra arbetsuppgifter på festivalen.

Hur väl förenat är marknadsföringsavtalet och festivalbanden med kommunens policy och riktlinje för mutor och korruption?

Marknadsföringsavtalet är förenat med kommunens policy och riktlinjer för mutor och korruption då varken tjänstepersoner eller förtroendevalda fått/tagit emot något gratis av en motpart som vill vinna någon fördel. Det har heller inte funnits någon drivkraft från Sweden Rocks sida att otillbörligt påverka någon befattningshavare eller anställd.

Länk till policy och riktlinjer mot mutor och korruption i Författningssamlingen

Vilka har använt sina festivalpass?

Sölvesborgs kommun har endast uppgifter om vilka som ackrediteras biljetter, inga uppgifter finns om vilka som använt sina band.

Är det VIP-biljetter som kommunen tillhandahåller?

Festivalpassen som ingår i marknadsföringsavtalet är fyradagars-biljetter och Sölvesborgs kommun beslutar själva vilken access respektive biljett ska ha. Det görs utifrån varje persons funktion och uppdrag. Inga VIP-biljetter med merchandise (profilprodukter) ingår.

Tjänstepersoner som arbetar på festivalen tilldelas access 1 vilket är en arbetsaccess som även möjliggör tillträde till området innan festivalen börjar.

Festivalband som benämns som VIP-biljetter i media är fyradagars-biljetter med tillträde till hela festivalområdet och innehåller inga merchandise (profilprodukter).

Behövs en 4-dagarsbiljett för tjänstemän/politiker för att kunna utföra sitt arbete eller göra studiebesök?

Det är de festivalpass Sölvesborgs kommun köper genom vårt avtal och därmed de biljetter som vi har att förfoga över och kan fördela på tjänstepersoner och förtroendevalda politiker. Ur ett administrativt perspektiv har det varit positivt med 4-dagars festivalpass då det underlättar vid personalbemanning för våra tjänstepersoner. Vissa jobbar flera eller enstaka dagar, men ibland behöver personalen byta arbetspass och då behöver de ha möjligheten att komma in på festivalområdet fler dagar.

För våra förtroendevalda politiker har Kommunstyrelsens ordförande gjort bedömningen att det är rimligt med ett 4-dagars festivalpass för att ge dem en allsidig möjlighet att kunna medverka på studiebesök på dagar och tider som passar i deras arbetsscheman.

Vad görs på ett studiebesök på Sweden Rock Festival?

Under studiebesöken görs en rundvandring på festivalområdet tillsammans med en guide från Sweden Rock Festivals personal. Guiden visar festivalens olika områden och berättar till exempel om festivalens infrastruktur, uppbyggnad/nedmontering, de utvecklingar som gjorts och vilka önskemål som finns från festivalbesökare inför framtiden. Det är ett mycket uppskattat och viktigt studiebesök för att skapa förståelse för festivalen.

Vad är mutbrott (tagande av muta)?

Mutbrott kan vara att någon person i tjänsten, för egen eller för någon annans vinning, får ekonomisk ersättning eller någon annan förmån av en person som vill få en fördel av något slag.

Vad är bestickning (givande av muta)?

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare.

Det är olagligt att både ge och ta emot mutor.

Kontakt

Lars Ericsson, kommunchef
lars.ericsson@solvesborg.se
0456-81 61 91

Senast uppdaterad:

Skriv ut