Sölvesborgs kommun

BRÅ-stöd stärker arbetet kring trygghet, säkerhet och folkhälsa

Personer rör sig över sölvesborgsbron i skymning.

Uppföljning är viktigt för att lyckas med utveckling av ett tryggare Sölvesborg. Foto: Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun har fått ekonomiskt stöd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att utvärdera sitt brottsförebyggande arbete. Sedan 2022 har vi haft en ny konstellation för arbetet med trygghet, säkerhet och folkhälsa och vårt arbetssätt ska nu utvärderas av studenter från Linnéuniversitetet för att få kunskap om framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter.

Ny lagstiftning mot brott ger nya möjligheter

I juli 2023 trädde en ny lag i kraft som ökar kommunernas ansvar i det lokala brottsförebyggande arbetet. Syftet med lagen är att stärka det lokala systematiska brottsförebyggande arbetet.

Med anledning av den nya lagen har landets kommuner kunnat söka ekonomiskt stöd från BRÅ för lokalt brottsförebyggande arbete. Vi i Sölvesborg är en av 61 kommuner som har fått ekonomiskt stöd, något som vi kommer att använda för att främja utvecklingen av kunskapsbaserade åtgärder.

Linnéuniversitetet kommer ge oss värdefulla insikter för framtida arbetssätt

Enheten trygghet, säkerhet och folkhälsa kommer att utvärderas på alla nivåer av sitt brottsförebyggande arbete. Det innebär att studenterna tittar på strategiska beslut, taktisk planering och praktiskt genomförande.

Utvärderingen leds av kriminologiprofessor Robert Andersson tillsammans med engagerade studenter på Linnéuniversitetet. Deras arbete kommer att ge oss värdefulla insikter och möjligheter till förbättringar i verksamheten.

Arbetet påbörjas under hösten 2023 och avslutas i början av 2024.

Enheten är förväntansfulla på utvärderingen

Henrik Johnsson, säkerhetschef och ansvarig för enheten ser fram emot utvärderingen:

Redan i Sölvesborgs kommuns förarbete som ledde fram till enheten Område trygghet, säkerhet och folkhälsa identifierades behovet av ökad samverkan och samordning kopplat till det drog- och brottsförebyggande arbetet. När lagstiftningen ”Kommuner mot brott” beslutades tidigare i år linjerar den lagstiftningen ytterst väl med vårt arbetssätt och det vill vi låta en objektiv part kvalitetssäkra. Uppföljning är en viktig del i allt utvecklingsarbete. Vår enhet har sedan uppstarten stått för transparens och öppenhet och jag känner nu både en förväntan och ödmjukhet i att en extern och ytterst kompetent part utvärderar verksamheten.

Hur vi arbetar med det drog- och brottsförebyggande arbetet i Sölvesborgs kommun

Att tidigt identifiera riskfaktorer kopplat till brott och droger, ha en god samverkan mellan kommunens alla verksamheter och andra viktiga aktörer samt genomföra insatser utifrån vår lokala lägesbilden som ger kunskap om var de gör mest nytta är nyckelelement i hur vi arbetar med det drog- och brottsförebyggande arbetet i Sölvesborgs kommun.

Sedan sommaren 2022 har enheten Område trygghet, säkerhet och folkhälsa funnits i Sölvesborgs kommun. I den ingår säkerhetschef, brottsförebyggande samordnare, folkhälsostrateg/ANDTS-samordnare samt sex trygghetsvärdar. Tillsammans spänner de över hela spektrumet från strategi till praktiskt arbete inom sitt område.

Senast uppdaterad:

Skriv ut