Sölvesborgs kommun

Lex Sarah-anmälan om otillåten begränsningsåtgärd

På ett av kommunens särskilda boenden har en brukares trygghetslarm knutits bak på rullstolen så att brukaren själv inte kunde nå det. En anhörig uppmärksammade detta till enhetschefen. Under utredningen framkom olika uppgifter om larmet var ett trygghetslarm eller ett avvikelselarm. Detta väckte misstanke om otillåten begränsningsåtgärd. Sölvesborgs kommun har utrett det inträffade enligt lex Sarah och händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Att inte kunna ha tillgång till sitt trygghetslarm hade kunnat medföra att brukaren blir utan hjälp i en situation då hen inte kan påkalla hjälp på annat sätt. Det finns inget som tyder på att det har hänt. Om larmet inte är ett trygghetslarm utan ett avvikelselarm som larmar när brukaren lämnar ett visst område och brukaren inte har gett sitt samtycke till åtgärden kan brukarens integritet ha kränkts. Tvångs- och begränsningsåtgärder är enligt gällande regelverk inte tillåtet inom vård och omsorg.

Under utredningen har lägesbilden förändrats, vilket är orsaken till att anmälan till IVO har dröjt. När vård- och omsorgsförvaltningen konstaterade att det inträffade är allvarligt beslutade förvaltningen samtidigt att anmälan till IVO ska göras.

Vi eftersträvar en trygg och säker omsorg för Sölvesborgs kommuns brukare. Min bedömning är att den upprepade händelsen är ett allvarligt missförhållande och är därför anmäld till IVO säger Annelie Kjellström förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Åtgärder har satts in

Både omedelbara och långsiktiga åtgärder planeras inom verksamheten.

Under utredningen har enhetschefen beslutat om att avinstallera avvikelselarmet och istället har brukaren fått tillbaka ett trygghetslarm.

Medarbetarna kommer bland annat att få förstärkt och kontinuerlig utbildning om tvångs- och begränsningsåtgärd.

En viktig del i vår interna utredning är att granska att vårt kvalitetsledningssystem fungerar. Det gör vi genom att säkerställa att våra rutiner är förankrade i verksamheten och att de följs. Förvaltningens mål är att ge god vård och omsorg till våra brukare säger Annelie Kjellström, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att medarbetarna i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kontakt

Annelie Kjellström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut