Sölvesborgs kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2024

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Sölvesborgs kommuns budget för 2024. Det är en återhållsam budget som får konsekvenser för samtliga nämnder och som även innehåller en rad sparkrav inom i huvudsak kommunledningsförvaltningen. Fokus för styret, Framtid Sölvesborg, har varit att undvika besparingar i budgeten som drabbar skola, vård och omsorg.

Kommunfullmäktige har nu tagit beslut om budgeten för 2024. Budgeten utgår från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutade i september och berättar vilka prioriteringar respektive nämnd ska göra kommande år. Budgeten är en mål- och resultatbudget som även innehåller mål för kommunens nämnder och styrelser.

Budget för 2024

2024 års budget omsätter cirka 1 237 miljoner kronor och har ett prognostiserat resultat på ca 8 miljoner kronor.

Den ökade inflationen med sina stigande kostnader gör att kommunens kostnader ökar markant 2024. Fokus från det politiska styret har varit att undvika besparingar som drabbar skola, vård och omsorg.

Budgeten innehåller därför besparingar inom bland annat kommunledningsförvaltningen som får en minskad budget vilket påverkar både personal- och driftbudget.

Övriga nämnder som om inte fått minskningar i sin budget kan ändå komma att behöva genomföra förändringar då deras budgetar inte fullt ut kompenserar de ökade kostnaderna.

Utredningsuppdrag

I budgetbeslutet ligger även en rad utredningsuppdrag som ska genomföras under 2024. Det handlar bland annat om energieffektiviseringar, utredning av möjligheten till samordning av vissa serviceresurser, en skolutredning samt andra organisatoriska utredningar.

Nämndernas budget 2024

Siffran inom parentesen anger differensen jämfört med budget 2023

  • Kommunfullmäktige - cirka 6,7 miljoner kronor (ökning med 996 tkr)
  • Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen - cirka 84 miljoner kronor (minskning med 2,9 mkr)
  • Kommunalförbunden - cirka 21,5 miljoner kronor (ökning med 194 tkr)
  • Byggnadsnämnden - 700 000 kronor (byggnadsnämndens budget består huvudsakligen av mötes- och årsarvoden) (ökning med 13 tkr)
  • Barn- och utbildningsnämnden - cirka 484 miljoner kronor (ökning med 1,6 mkr)
  • Arbete- och välfärdsnämnden - cirka 228 miljoner kronor (ökning med 3,3 mkr)
  • Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden - cirka 101 miljoner kronor (ökning med 2,4 mkr)
  • Vård- och omsorgsnämnden - cirka 311 miljoner kronor (ökning med 1,4 mkr)

Investeringar 2024

Kommunens investeringar under 2024 är på cirka 163 miljoner kronor. Av dessa beräknas cirka 32 miljoner kronor finansieras av intäkter från extern part. De största posterna i investeringsbudgeten för nästa år är en ny förskola på Markgatan, lekplatser samt underhållsinvesteringar.

Kommunfullmäktige antog Framtid Sölvesborgs budgetförslag

Budgeten för 2024 som antogs av en majoritet i kommunfullmäktige var Framtid Sölvesborgs budgetförslag.

Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna la alla egna budgetförslag.

Vill du se budgetdebatten och beslutet i kommunfullmäktige i efterhand är sändningen tillgänglig via webb-tv.

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-tv, du hittar sändningen via den här länken

Senast uppdaterad:

Skriv ut