Sölvesborgs kommun

Ärende om folkinitiativets krav på folkomröstning tas upp på kommunfullmäktige den 30 oktober

Listan med namnteckningar som folkinitiativet lämnat in har nu granskats och kontrollerats enligt de lagar som finns att förhålla sig till gällande kommunala folkomröstningar. Granskningen visar att antalet korrekta initiativtagare inte når upp till 10 % av de röstberättigade vilket innebär att en folkomröstning inte kan äga rum. Ärendet ska upp till beslut på kommunfullmäktige den 30 oktober.

Den 19 januari 2023 skickade Louise Erixon, oppositionsråd, in ett skriftligt folkinitiativ till Sölvesborgs kommun. Folkinitiativets syfte var att inom ett halvår samla in minst 10 % av de röstberättigades namnunderskrifter med målsättning att få till en lokal folkomröstning om arvodeshöjningen för vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Den 18 juli 2023 lämnade Louise Erixon (SD), tillsammans med Robert Manea (KD) och Emelie Pilthammar (MED) in en namnlista till Sölvesborgs kommun bestående av 1 891 undertecknare av initiativet med krav på en kommunal folkomröstning i den aktuella frågan. Undertecknarna benämns som initiativtagare.

De uppgifter som initiativtagarna uppgett i det inlämnade initiativet har nu granskats och kontrollerats med utgångspunkt i de rättsregler som gäller för kommunala folkomröstningar och ärendet ska tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 30 oktober.

Lagar och kriterier för kommunala folkomröstningar

De lagar som finns att förhålla sig till gällande kommunala folkomröstningar är Kommunallagen, Lag om kommunala folkomröstningar, Regeringsformen och Vallagen.

Kommunallagen

Kommunallagen berättar vad som gäller för att en folkomröstning ska kunna genomföras. Den säger att initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan, innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Den säger även att det endast är de initiativtagare som skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet som ska räknas. I detta fall tiden mellan 19 januari 2023 till 18 juli 2023.

Två andra kriterier som behöver vara uppfyllda är att den som skrivit på initiativet ska vara kommunmedlem samt röstberättigad. Den som skrivit under ska ha fyllt 18 år, eller fyller 18 år, på undertecknandedagen och det är även undertecknandedagen som gäller när man tittar på folkbokföringsorten.

Övriga krav

Precis som vid allmänna val har en person en röst vilket innebär att en initiativtagare endast kan godkännas en gång.

Sölvesborgs kommun har utöver detta även utfört stickprovskontroll för att säkerställa att överensstämmelsen i initiativet stämmer överens med initiativtagarens egna uppgifter.

Granskning och bedömning

Av de 1 891 initiativtagare som finns på listorna som lämnats in är 1 325 initiativtagare korrekta. Övriga har inte uppfyllt de kriterier som måste uppfyllas enligt lag.

Folkinitiativet når inte upp till 10 % av de röstberättigade

Antalet godkända initiativtagare ska enligt lag vara minst 10 % av de röstberättigade i kommunen. Denna siffra varierar från dag till dag och enligt Valmyndigheten tas endast dessa uppgifter fram inför allmänna val. Därför utgår Sölvesborgs kommun från det fastställda antal röstberättigade vid senaste valet till kommunfullmäktige 2022-09-12 vilket var 14 259 personer. 10 % av 14 259 personer är 1 426 personer.

Utifrån lagens kriterier och med ovan antal röstberättigade i Sölvesborgs kommun räcker inte 1 325 initiativtagare för att folkinitiativet ska få igenom en folkomröstning i den aktuella frågan i kommunfullmäktige.

Bedömning

  • Egenhändig namnteckning – 105 initiativtagare saknar korrekt uppgift
  • Uppgifter om när namnteckningen gjorts – alla initiativtagare har godkänts
  • Namnförtydliganden– 161 initiativtagare har inte uppgett både för och efternamn eller har gjort det oläsligt.
  • Personnummer– 104 initiativtagare har uppgett ofullständigt personnummer.
  • Uppgift om initiativtagares adress – 60 initiativtagare saknar korrekt adressuppgift.
  • Krav på medlemskap i kommunen och att vederbörande har rösträtt – 28 initiativtagare finns inte i det kommunala invånarregistret. Samtliga initiativtagare är röstberättigade.
  • En person, en röst – 347 initiativtagare förekommer mer än en gång.
  • Granskning av överensstämmelsen i initiativet mot förekommande initiativtagarens egna uppgifter - 60 stycken stickprovskontroller. 47 svarade och samtliga bekräftade sitt deltagande i folkinitiativet samt sina lämnade uppgifter.

Totalt har de inlämnade listorna 805 felaktigheter i olika omfattning fördelade på 566 initiativtagare.

Följ beslutsprocessen

Ärendet ska upp på KsAu den 10 oktober, kommunstyrelsen den 17 oktober och slutligen kommunfullmäktige den 30 oktober.

Ärendet om en folkomröstning är ett komplext ärende med flera avgörande faktorer. Det är viktigt för Sölvesborgs kommun att informera våra kommuninvånare om hur processen gått till samt att resultatet av granskningen gjorts med stöd av de lagar vi har att förhålla oss till.

Lars Ericsson, kommunchef

Tjänsteskrivelsen med tillhörande bilagor kommer att finns tillgänglig på vår hemsida när kallelsen till kommunstyrelsen skickas ut.

Det slutliga beslutet i ärendet tar kommunfullmäktige måndag den 30 oktober. Du kan följa ärendet via webb-tv.

Kontakt

Lars Ericsson, kommunchef
lars.ericsson@solvesborg.se
0456-81 61 91

Senast uppdaterad:

Skriv ut