Sölvesborgs kommun

Förändringar i nämndstrukturen och i ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sölvesborgs kommun

I december tog Kommunfullmäktige beslut om en ny nämndstruktur för Sölvesborgs kommun, då togs även beslut om förändringar i ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Framtid Sölvesborg, en politisk koalition bestående av S, M, C och SoL styr sedan årsskiftet i Sölvesborgs kommun. Birgit Birgersson-Brorsson som representerar Socialdemokraterna är Kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborgs kommun. Kith Mårtensson från Moderaterna är vice ordförande. Birgit och Kith är vad man i vardagligt tal brukar kalla kommunalråd.

I december beslutade Kommunfullmäktige om den nya Kommunstyrelsen. På samma sammanträde beslutades även om förändringar i nämndstrukturen och ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sölvesborgs kommun. Denna information beskriver vilka förändringar som görs och vad de innebär.

Ny nämndstruktur

Utökning av ledamöter och ersättare i vissa nämnder

Vi utökar vissa nämnder med fler ledamöter och ersättare som ett sätt att låta fler partier bli delaktiga i nämndarbetet. Det ökar den demokratiska insynen och ger även möjlighet till yngre förtroendevalda att få en plats i en nämnd, vilket på sikt kan säkra demokratin.

Arbete-och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden får fler ledamöter och ersättare. Båda nämnderna går från 11 ledamöter och 11 ersättare till 13 ledamöter och lika många ersättare.

Även Byggnadsnämnden blir fler och får nu 9 ersättare mot tidigare 5 ersättare. Antal ledamöter förblir oförändrade.

Ny nämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare inte haft någon egen nämnd utan det politiska ansvaret för merparten av deras frågor har Kommunstyrelsen haft. För att kunna ge mer fokus till arbetet inom samhällsbyggnadsområdet bildar vi en ny nämnd som har detta område som sin huvudfråga.

Tillsammans med tidigare Fritid- och kulturnämnden bildar vi nu Samhällsbyggnads, fritid- och kulturnämnden. Den nya nämnden får ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och fritid- och kulturfrågor. Ansvaret för vissa strategiska frågor inom samhällsbyggnadsområdet kommer fortsatt ligga på Kommunstyrelsen.

Nämnden kommer bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Tidigare Fritid- och kulturnämnden bestod av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Den nya nämndstrukturen kommer även påverka tjänstemannaorganisationen men det är inte helt klart hur verksamheternas kommer organisera sig än.

Personalutskottet läggs ner

Beslutet innebär även att Personalutskottet läggs ner eftersom det visat sig att det flesta frågor och beslut som rör personalpolitiken ändå har tagits upp på Kommunstyrelsen eller tilldelats kommunens chefer och att det är få ärenden som har hanterats i Personalutskottet. Ansvars- och beslutsområden för utskottet flyttas över till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förändringarna i ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Politiker får betalt för sitt arbete i kommunen, det görs via arvoden som är en ersättning till de förtroendevalda för sina uppdrag. Det finns både årsarvoden och sammanträdesarvoden.

Årsarvoden betalas ut på olika procent beroende på uppdragets storlek och ansvarsgrad.

Inför 2023 har Kommunfullmäktige beslutat om förändringar i ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Till följd av ökat ansvar för Kommunstyrelsen ökar Kommunstyrelsens vice ordförandes uppdrag från 20 procent till 100 procent. I de procenten ingår förutom vice ordföranderollen i Kommunstyrelsen även uppdraget som ledamot i ksau och gruppledarrollen. Uppdraget som ledamot ligger på 16 procent och uppdraget som gruppledare ligger på 7 procent, dessa uppdrag låg tidigare utanför de 20 procent som utgick till Kommunstyrelsens vice ordförande.

Arvodet för Kith Mårtensson som vice ordförande i Kommunstyrelsen ökar alltså från 43 procent 2022 till 100 procent 2023. (20 procent + 16 procent +7 procent =43 procent)

Andre vice ordförande i Kommunstyrelsen (företräder oppositionen) har också ett årsarvode på 36 % av grundarvodet (dvs. arvodet till Kommunstyrelsens ordförande). Detta årsarvode är oförändrat från 2022.

Förändringen innebär även att inget särskilt arvode för gruppledarrollen utgår för Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, om det är en och samma person som delar på å ena sidan ordförande/vice ordförande-uppdraget och å andra sidan gruppledaruppdraget. För övriga partiers gruppledare utgår ett årsarvode om 7 % av grundarvodet.

Förändrade kostnader

Förändringarna innebär en total utökning på drygt 7,96 procent jämfört med 2022.

Tabellen nedan visar 2022 års budget för samtliga förtroendevalda och 2023 års budget för samtliga förtroendevalda. Procentsiffran längst ner i tabellen visar den totala utökningen från år 2022 till år 2023.

Befintlig budget för samtliga förtroendevalda 2022 innan förändringar

8 343 007

Budget samtliga förtroendevalda efter förändringar

8 786 980

Uppräkning av grundarvodet med 2,51 %*

220 543

Summa budgeterade arvoden 2023 efter uppräkning**

9 007 523

Total procentuell förändring jämfört med 2022 års nivå


7,96 %

* En procentuell uppräkning av grundarvodet sker årligen från och med 1 januari 2016. Det procentuella påslaget beräknas efter den genomsnittliga löneökningen för samtliga kommunalt anställda under året före.

** Inklusive avdrag med 73 466 kr för uteblivet gruppledararvode till Liberalerna eftersom de inte sitter med i Kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026.

Tabellen har kompletterats 2023-02-09 med siffror om den årliga uppräkningen och information om uteblivet gruppledararvode.

Beslut om den nya nämndstrukturen och förändringar i de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda beslutades på Kommunfullmäktige 19 december 2022 med 27 röster mot 22.

Länk till sida för kallelser och protokoll.

Senast uppdaterad:

Skriv ut