Sölvesborgs kommun

Saneringen av olja från den drabbade kustremsan måste ske varsamt för att inte skada naturen

Bild

Oljesaneringen sker varsamt för att undvika mer skada än nödvändigt på den känsliga naturen. Foto: Sölvesborgs kommun

Saneringen av olja från vår drabbade kustremsa kommer och måste få ta tid. Detta för att den känsliga naturen inte ska skadas mer än nödvändigt. En del i saneringsprocessen är även att låta naturen få göra sitt jobb och återhämta sig i sin egen takt.

Saneringsinsatsen är komplex och det går inte på förhand att säga hur processen kommer att se ut och när man kan räkna med att ett område är färdigsanerat.

Sölvesborgs kommun har stöd i saneringsarbetet av flera specialister, bland annat Miljöförbundet Blekinge Väst och Ingrid Håstad, expert inom oljesanering på Sweco. Ingrid har arbetat med många olika saneringsprojekt efter akuta oljeutsläpp genom åren, bland annat i Havs- och vattenmyndighetens oljejour. Sweco är en av de största aktörerna inom samhällsbyggnad i Europa med ett stort fokus på miljö och hållbarhet.

Syftet med en saneringsinsats efter ett oljepåslag är att ta bort och omhänderta olja som förorenat eller hotar att förorena ekologiskt känsliga platser och skada skyddsvärda arter. Det är även viktigt att ta hand om olja som riskerar att komma lös och därmed kan leda till sekundär nedsmutsning. Olja som klibbar, och som därför riskerar att skada djur och växter samt kleta ned människor, ska tas omhand.

Saneringen ska inte göra mer skada än nytta

Erfarenheter från tidigare oljeutsläpp visar att för hård sanering, det vill säga att man tar bort för mycket strandmaterial när oljan tas bort, medför att naturmiljön återhämtar sig långsammare än i områden som har sanerats varsamt och fått återhämta sig i sin egen takt.

För hårda saneringsinsatser kan göra att miljön steriliseras och ger upphov till långtgående skador på miljön.

Det kan därför vara bättre, ur ekologisk synpunkt, att lämna kvar en viss mängd olja. Naturens egen förmåga att bryta ner olja på stranden är effektiv om tillräckligt mycket olja tagits bort.

Detta är något som kan vara svårt för allmänheten att acceptera då man såklart vill att naturen ska se ut som den gjorde innan oljepåslaget, säger Ingrid Håstad, oljesaneringsexpert Sweco. Det går aldrig att fullständigt återställa ett oljeskadat strandparti till oskadat skick bara genom sanering och rengöringsinsatser, även om det görs enligt konstens alla regler. Men på flera års sikt kommer inte oljepåslaget att märkas om en förnuftig saneringsinsats gjorts.

Hur går saneringsprocessen till?

Saneringen ska syfta till att sanera oljedrabbade områden tillräckligt för att ge naturen en rimlig chans att själv kunna bryta ner den återstående oljan.

Tjockolja bland stenar och tång

Om oljan är klibbig ska så mycket som möjligt tas bort för att undvika risk för sekundärkontaminering. Det är dock inte realistiskt att uppnå helt klibbfria områden efter en saneringsinsats. I områden där olja inte kan tas bort i önskad grad kan man lägga ut bark/torv eller helst naturligt strandmaterial som exempelvis tång eller vass som sedan arbetas in med borstar för att undvika sekundär kontaminering.

I vissa fall kan mindre mängder oljeförorenat grus, sten och natursand på naturstränder lämnas kvar för att inte saneringen ska medföra mer skada än nytta, framförallt för att det ofta är omöjligt att ersätta sanden på naturliga stränder. På sådana ställen kan krattning göras för att påskynda luftning och därmed nedbrytningen av oljan.

Saneringsinsatsen består av olika faser och beslut om saneringen tas stegvis, det vill säga efter att grovsanering gjorts tas beslut om nästa steg beroende på den gällande situationen.

Grovsanering innebär att man tar bort de största mängderna olja som hamnat på land. Efter att ett område är grovsanerat kan man lämna det och låta naturen göra jobbet ett tag, vind, vatten och is bearbetar oljan mekaniskt medan sol och mikroorganismer bryter ner oljan biologiskt. Efter en tid går man tillbaka till området för att se hur naturen tagit hand om oljan. Därefter tas beslut om finsanering, det vill säga om mer olja behöver tas bort för att säkerställa att oljan kan brytas ned naturligt.

Saneringen kommer ta tid

Saneringen längs Sölvesborgs kustremsa kommer och måste få ta tid. Vår ambition är att vi ska göra en grovsanering för att tillräckligt med olja ska tas bort innan vintern så att vågor, is, snö, vind och sol kan hjälpa till att finfördela den olja som finns kvar för att påskynda den biologiska nedbrytningen.

Till våren görs en besiktning för att se hur naturen har tagit hand om oljan. Bedöms det som nödvändigt gör man då en finsanering.

Det är viktigt att förstå att områden som drabbats av oljepåslag inte kommer se ut som innan direkt efter avslutad sanering. Vi har en lång process framför oss där naturen måste få göra sitt avslutar Ingrid.

Vistelseförbud

Länsstyrelsen har beslutat om vistelseförbud längs den drabbade kuststräckan. Det kan vara så att vistelseförbudet kommer vara kvar på nästan alla strandpartier där oljepåslag skett tills området bedömts som färdigsanerat.

Vistelseförbudet finns av flera orsaker

  • För att förhindra att oljan sprids till rena områden genom människor och husdjur som trampar i oljan.
  • För att skydda människor och djur, att få olja på hud eller päls/tassar är skadligt och kan orsaka irritation och förgiftningssymptom (exempelvis på en hund som slickar ren sin päls och sina tassar). Om du får olja på huden eller om ditt djur får olja på päls eller tassar, börja med att torka av oljan med en trasa eller papper. Tvätta sedan ordentligt med såpa eller diskmedel.

Vem fattar beslut om när ett område är färdigsanerat?

Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet och de som besiktigar ett område och beslutar om och när ett område är färdigsanerat. Till stöd i sin tillsyn och bedömning finns Ingrid Håstad som är expert på sanering efter akuta oljeutsläpp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut