Sölvesborgs kommun

Projekt isbana på Stortorget avbryts

Bild

Stortorget med skulpturen Ask och Embla.

På grund av rådande energisituation i Sverige och omvärlden har Kommunfullmäktige beslutat att budgetmedel för den planerade isbanan på Stortorget ska omfördelas och läggas på utrustning till lekplatser istället.

Måndag 26 september hölls det sista kommunfullmäktigesammanträdet för de förtroendevalda för mandatperioden 2018-2022. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade då att avbryta projekt isbana på Stortorget och de förberedelsearbeten som inte genomförts än. Bakgrunden är den rådande energisituationen med både stigande elpriser och risk för elbrist i vinter.

Beslutet om budgetmedel för en isbana på Stortorget fattades i november 2021. Sedan dess har samhällsekonomin förändrats drastiskt vilket nu har gjort att kommunfullmäktige beslutat att omfördela avsatta budgetmedel för isbanan.

I 2022 års budget finns 700 000 kr avsatta för hyra av isbana med placering på Stortorget. En del av summan kan behöva betalas i ersättning till leverantören som redan påbörjat arbetet med isbanan. Den budget som finns kvar ska gå till andra åtgärder som främjar handel- och restaurangverksamheten vid Stortorget.

I årets budget finns även en investering på 1,5 miljoner för markarbete och andra förberedelsearbeten för isbanan, men även för belysning och utsmyckning av Stortorget i samband med detta. Den del av investeringsbudgeten som frigörs när projekt isbanan stoppas omfördelas och går istället till inköp av lekplatsutrustning till de lekplatser som är i behov av det.

När vi nu ger förvaltningarna i uppdrag att hitta möjliga vägar att spara energi på så kan det inte anses försvarbart att gå vidare med projektet oaktat att viss besvikelse bland kommuninvånarna kan förekomma.
Kith Mårtensson, kommunalråd

Det är bra att kommunen går i bräschen för att spara energi. Ett riktigt beslut av KF.
Birgit Birgersson-Brorsson, oppositionsråd

Protokollet från kommunfullmäktige justeras torsdagen den 29 september och kommer från och med 30 september finnas tillgängligt på Sölvesborgs kommuns hemsida, via länken till sidan för möten, kallelser och protokoll.

Titta eller lyssna på kommunfullmäktige i efterhand

Hela kommunfullmäktige går att titta på i efterhand via den här länken till webbsändningen.

Det går också att lyssna i efterhand via länken till ljudsändningen.

Bakgrund projekt isbana

Samstyrets handlingsprogram

Isbanan och andra insatser för att göra Stortorget till en levande samlingsplats återfinns som en punkt i Samstyrets handlingsprogram för 2019-2022;

  1. Insatser ska genomföras för att göra torget till en mer livskraftig mötesplats och ett nav för handel. Kommunen bör t.ex. tillhandahålla bodar till näringsidkare som vill bedriva torghandel och verka för frekventa arrangemang med t.ex. musik och servering på torget sommartid. För vintersäsongen bör möjligheten att tillhandahålla isbana för skridskoåkning undersökas.

Med detta som utgångpunkt har en projektgrupp med medarbetare från stadsarkitektavdelningen, tekniska avdelningen och Sölvesborg Energi under ledning av Ann-Louise Bolin, handels- och näringslivsutvecklare, arbetat med utredningen som resulterade i beslut om budgetmedel för isbanan 2022.

Isbana på Stortorget kan bli aktuellt igen när kommunfullmäktige beslutar om det.

Senast uppdaterad:

Skriv ut