Sölvesborgs kommun

Lex Sarah-anmälan om bristande omsorg och tillsyn

 På ett av kommunens särskilda boenden med demensinriktning blev en boende lämnad i sitt badrum i cirka fyra timmar trots behov av stöd i samband med toalettbesök. Nattpersonalen hittade personen på golvet. Den boende har inga fysiska skador efter händelsen. Sölvesborgs kommun har anmält incidenten enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Brukaren, som är i behov av stöd vid toalettbesök, fick hjälp till badrummet av två medarbetare på kvällen. Där blev personen lämnad i cirka fyra timmar innan hens frånvaro uppmärksammades av nattpersonalen. Brukaren låg då på golvet i badrummet. Brukaren har inga fysiska skador efter händelsen men det går inte att utesluta att händelsen medfört psykiska följder.

Incidenten skedde fredag 10 juni och har nu anmälts enligt lex Sarah för brist i omsorg och tillsyn. Anhöriga är informerade om händelsen.

Vi eftersträvar en trygg och säker omsorg för Sölvesborgs kommuns brukare, vilket vi har brustit med att ge brukaren vid denna händelse. Min bedömning är att händelsen innebar ett allvarligt missförhållande och är därför anmäld till IVO, säger Annelie Kjellström, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Åtgärder har satts in

Både omedelbara och långsiktiga åtgärder planeras inom verksamheten. Arbetsrättslig utredning pågår parallellt.

Vård- och omsorgsförvaltningens metodutvecklare kommer att vara på plats på berört boende som en direkt åtgärd för att ge stöd i att säkerställa arbetssätt och rutiner samt för att bidra till framtagandet av ytterligare åtgärder. Enhetschefen på boendet kommer att ha regelbundna uppföljningar med berörd brukare för att följa upp personens mående. Brukarens genomförandeplan ska uppdateras omgående då det upptäckts att den inte är aktuell. I genomförandeplanen ska brukarens behov om när och hur personen ska få stöd och hjälp finnas dokumenterat.

Granskning och åtgärder genomförs för att hitta bakomliggande orsaker och förhindra att en liknande händelse ska kunna ske igen.

En viktig del i vår interna utredning är att granska att vårt kvalitetsledningssystem fungerar. Det gör vi genom att säkerställa att våra rutiner är förankrade i verksamheten och att de följs. Detta för att förvaltningen ska ge god vård och omsorg till brukarna, säger Annelie Kjellström, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Senast uppdaterad:

Skriv ut