Sölvesborgs kommun

Ny rådsstruktur för trygghet, säkerhet och folkhälsa

Sölvesborgs kommun vidgar perspektiven och skapar synergieffekter med ny rådsstruktur. Från och med 1 juli 2022 bildas rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa. Fram tills nu har det funnits två olika råd för dessa frågor.

Sedan årsskiftet arbetar Sölvesborgs kommun utifrån ett helhetsperspektiv i en och samma enhet med frågor som rör trygghet, säkerhet och folkhälsa.

Som ett led i detta arbete förändras nu strukturen för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Folkhälsorådet och optimerats till Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa från och med 1 juli 2022. Detta beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet måndagen den 20 juni.

Den nya organisationen, dess grundläggande uppdrag och dess utredning genomsyras alla av begreppen samordning och samverkan och det utökade behovet av dessa. En naturlig synergieffekt från utredningsarbetet är därför att föreslå en optimering av den berörda politiska styrningen gällande de aktuella områdena, säger Henrik Johnsson, säkerhetschef.

Beslutet att sammanföra de två rådsstrukturerna till ett gemensamt råd, Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa, ger främst stora vinster i form av samordning och effektivisering. Det skapar även goda förutsättningar för ökad delaktighet och en faktabaserad lägesbild i alla led. Kvaliteten på det lokala arbete och det sätt som vi avlämnar samt inhämtar information i frågorna höjs.

De frekvent förekommande beröringspunkterna mellan det brottsförebyggande- och drogförebyggande arbetet, som ryms under folkhälsoarbetet, visar på behovet av att hantera dessa två områden gemensamt, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDTS-samordnare. Det brotts- och drogförebyggande perspektivet ligger även som gemensamt grund till vårt lokala lägesbildsarbete.

Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa kommer sammanträda vid sex tillfällen per år.

Det nybildade rådet kommer precis som BRÅ och Folkhälsorådet bestå av politiska representanter och tjänstepersoner.

Senast uppdaterad:

Skriv ut