Sölvesborgs kommun

Digikvällar var ett nytt sätt att nå ut med kunskap och stöd i områden som berör ungdomar

Fem ungdomar ler mot kameran

Digikvällar gav många lärdomar. Foto: Unsplash

Under hösten 2021 genomförde Sölvesborgs kommun pilotprojektet Digikvällar med syfte att ge viktiga vuxna med ungdomar i sin närhet kunskap och stöd i områden som berör ungdomar. Nu är slutrapporten klar och det var många som tog del av inspelningarna och tipsen kopplade till varje ämne, men desto färre som svarade på enkäten om digital träff var lika bra som en fysisk inom området.

Under hösten 2021 genomförde Sölvesborgs kommun för första gången digitala kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Vi genomförde Digikvällar för att sprida kunskap inom de noga utvalda ämnena inom ANDTS-området i ett digitalt format för att få lärdomar om tekniska lösningar är lika effektiva som fysiska träffar med kunskapshöjande insatser.

Slutrapporten för ”Digikvällar – ett vuxet perspektiv för trygga barn” är färdig och du hittar den som relaterat dokument längst ner på sidan.

Alla som såg Digikvällar hade möjlighet att svara på en digital enkät under pågående kväll och två veckor till efter det via kommunens webbplats. Genom enkätsvaren skulle vi få svar på om Digikvällar varit framgångsrikt och lyckats öka kunskapen i nytt format, men med få antal svar går det inte att validera om projektets syfte och mål uppnåtts.

Maria Torstensson, projektledare för Digikvällar och Sölvesborgs kommuns folkhälsostrateg och ANDTS-samordnare kommenterar projektet:

Vi hade fått resultatet av Lupp-enkäten och ville proaktivt arbeta främjande för ungas hälsa inom de områden som hade tendenser till negativ utveckling. Att anpassa oss till en ny situation i pandemin, prova ett nytt arbetssätt och utvärdera det som en validerad metod har gett oss många lärdomar.

Digitala kunskapshöjande insatser kan ha ett värde framöver

Även om projektets slutrapport inte kan ge svar på om digitala former för kunskapshöjning inom ANDTS-område är likvärdigt fysiska träffar har det gett lärdomar kring digitala insatser som arbetssätt. Statistiken visar att många nåddes av informationen om Digikvällar både inför, under och efter genomförd kväll. På kommunens webbplats kunde man ta del av bra tips för både vuxna och unga inom området efter varje tillfälle.Slutrapporten visar även att många tog del av det inspelade materialet av Digikvällar i efterhand i större utsträckning än under livesändningen.

Maria Torstensson, projektledare för Digikvällar och Sölvesborgs kommuns folkhälsostrateg och ANDTS-samordnare säger:

Att så många tog del av inspelningen i efterhand kan mycket väl resultera i att vi använder förinspelade kunskapshöjande insatser inom området framöver. Även om vi inte kan validera resultatet tycker jag det är fantastiskt att vi nådde så många med projektet och att de som tog del av det utan att svara på enkäten känner att de fick med sig mer kunskap och verktyg för vardagen samt vem de ska prata med inom kommunen om de önskar mer stöd.

Om projektet

Digikvällar var gratis att delta i och gick att ta del av både live och i efterhand. Deltog man live hade man möjlighet att chatta med den lokala panelen om kvällens ämne.

Deltagarna fick ta del av externa föreläsare som är specialister på sina områden som gav faktabaserade föreläsningar med information, metoder och verktyg som är tillämpbara i vardagen. Den lokala panelen bestod av representanter från olika verksamheter i kommunen, men även Polis och Region Blekinge deltog.

Ämnena var noga utvalda efter analys av resultatet från LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som besvarades av ungdomar i ålder 13- 19 år under 2020. Resultatet pekade på negativa trender kopplat till ANDTS-området. I ett led att vända trenden, och samtidigt skapa trygghet och verka förebyggande inom området i kommunen, var detta projekt viktigt att genomföra.

Sölvesborgs kommun genomförde projektet genom medfinansiering av Folkhälsomyndigheten. Studenter på Högskolan Kristianstad ansvarade för utvärderingen, under handledning av kommunens folkhälsostrateg och ANDT-samordnare.

Senast uppdaterad:

Skriv ut