Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun har tillsammans med polisen tecknat nytt medborgarlöfte för 2022-2023

Två personer från polisen och två personer från kommunen utomhus framför grönska.

Daniel Riedel, kommunpolis, Louise Englund, lokalpolisområdeschef, Henrik Johnsson, säkerhetschef och Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande presenterar medborgarlöftet för 2022-2023.

Sölvesborgs kommun och polisen tar fram medborgarlöften för att tydligt visa vilka prioriterade områden man avser fokusera på gällande det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under 2022-2023 består medborgarlöftet av tre fokusområden.

Sölvesborgs kommun och lokalpolisområde Karlshamn har slutit en samverkansöverenskommelse som ska gälla från 2022 till 2026.

Samverkansöverenskommelse anger de yttre ramarna för samverkan kring den trygghetsskapande och brottsförebyggande verksamheten. Arbetet utgår från den lokala lägesbilden som kommunen upprättar tillsammans med polisen. Lägesbilden grundar sig på den helhetsbild som framkommer i samverkansarbetet.

Lägesbilden och lägesbildsarbetet är centralt i vårt arbete och vår ambition är att arbeta med en så aktuell, rättvisande och detaljerad lägesbild som möjligt, säger Henrik Johnsson, säkerhetschef.

Samverkansområden

Tillsammans har kommunen och polisen identifierat och enats om ett antal primära samverkansområden. Det handlar om gemensamt lägesbildsarbete och kommunikation. Fokus på förebyggande arbete och insatser mot barn och unga. Förebyggande arbete inom ANDTS (alkohol, doping, tobak och spel). Samt det trygghets- och brottsförebyggande arbetet.

Det känns skönt att vi äntligen har nytt medborgarlöfte och en ny samverkansöverenskommelse på plats. Genom dessa blir det nu mycket konkret vilka fokusområden vi gemensamt identifierat som angelägna att jobba med framöver, menar Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande.

Min övertygelse är att samarbetet med polisen bara kommer att bli bättre och bättre, inte minst då det nu finns en riktig säkerhetsavdelning i kommunen som mer strategiskt och långsiktigt kan samverka med polisen.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet ingår som en del i samverkansöverenskommelsen och beskriver närmare de prioriterade områden kommunen och polisen primärt kommer fokusera på gällande det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under 2022-2023 kommer fokusområdena vara:

  1. Minskad tillgång till- och konsumtion av alkohol, narkotikaklassade läkemedel och droger
  2. Minskad tillgreppsbrottslighet
  3. Ökad trafiksäkerhet

Det är oerhört glädjande att vi kommit så pass långt att vi nu har skapat nya löften vilket känns hoppfullt för samarbetet och samverkan framöver, säger Louise Englund lokalpolisområdeschef.

Minskad tillgång till och konsumtion av alkohol och droger

Genom en minskad tillgång och konsumtionen av alkohol, narkotikaklassade läkemedel och droger kan också brottsligheten minska och tryggheten för boende i Sölvesborgs kommun öka.

Sölvesborgs kommun ska tillsammans med polisen arbeta utifrån nationell ANDTS-strategi samt de regionalt prioriterade mål- och handlingsplaner med fokus på förebyggande insatser för barn och unga vuxna.

Minskad tillgreppsbrottslighet

Tillgreppsbrotten är en stor brottskategori vilken innehåller många olika typer av överträdelser. Här ryms allt från snatteri och fickstölder till biltillgrepp, inbrott i bostäder, affärslokaler samt lokaler för offentlig verksamhet till personrån och grövre rån. Det är med andra ord en brottstyp som drabbar stora delar av näringslivet och myndighetssfärer samt många privatpersoner.

Sölvesborgs kommun och polisen ska arbeta gemensamt mot denna problematik både förebyggande och reaktivt. Detta genom bland annat medborgardialog, grannsamverkan, närvaro och synlighet.

Ökad trafiksäkerhet

Trafik och infrastruktur är en viktig del i samhället. Oavsett färdsätt eller färdmedel ska framfart kunna ske på ett säkert sätt som känns tryggt för kommunens medborgare.

Det förebyggande arbetet bör främst riktas mot trafiksituationer där olyckor kan ske och där trafikmiljöer upplevs som otrygga.

Senast uppdaterad:

Skriv ut