Sölvesborgs kommun

Såhär långt har vi kommit med den nya översiktsplanen

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

Under förra året har ett intensivt arbete pågått med att samla in kunskapsunderlag från medborgarna till kommunens nya översiktsplan, parallellt med workshops med de kommunala förvaltningarna och andra offentliga aktörer gällande till exempel behov av förskola och skola och olika typer av äldreboenden.

Det här har hänt hittills

Totalt har vi haft direktkontakt med cirka 300 medborgare, och ännu fler har sett våra inlägg i sociala medier, nyheter på kommunens hemsida, artiklar och annonser i de lokala dagstidningarna och affischer på anslagstavlor runtom i kommunen – för att nämna några exempel på var vi spridit informationen om det pågående arbetet hittills.

Öppna möten för allmänheten har hållits i centrala Sölvesborg, Hällevik, Mjällby, Norje, Hörvik, Högtofta och digitalt. Dessutom har vi haft kontakt med föreningar och företag genom utskick och presentation på nätverksträffar, och varit på besök i skolor i kommunen.

Vi har även bjudit in angränsande kommuner och alla Blekinge-kommunerna, region Blekinge och Skåne och myndigheter såsom länsstyrelsen och Trafikverket och diskuterat gemensamma frågor.

Utöver att vi genomfört flera olika typer av möten och workshops under förra året, har kommunen nyligen upphandlat en konsult som kommer att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för den nya översiktsplanen.

Hur ser arbete, boende och fritid ut i framtiden?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan kommer att ta sikte på utvecklingen fram till år 2050.

Exempel på saker som diskuterats under det här skedet är:

  • Var behövs nya bostäder, och vilken typ av bostäder?
  • Var passar det med nya eller utökade verksamhetsområden och industrimark?
  • Finns tillräcklig beredskap för förhöjda havsvattennivåer eller plötsliga kraftiga skyfall på grund av förändrat klimat?
  • Hur får vi så många som möjligt att känna sig trygga i kommunen?
  • Hur kan vi locka fler unga och barnfamiljer att vilja bo här?
  • Vad finns det för långtgående trender inom besöksnäringen som kommunen kan dra nytta av?
  • Hur kommer pandemin och den digitala utvecklingen långsiktigt att påverka hur vi arbetar, till exempel hur behovet av konferenslokaler ser ut och krav på snabbt bredband även på landsbygden?
  • Vad kommer man att vilja göra på sin fritid i framtiden?

Snart dags för samråd

Det som händer härnäst är att allt underlag från arbetet hittills ska sammanställas, för att bli en del av det samrådsförslag som kommer att presenteras nu under våren, prelimärt i maj månad. Den nya översiktsplanen förväntas tas upp i kommunfullmäktige för antagande hösten 2023.

Utöver en sammanfattning av de idéer och synpunkter som kommit in, kommer en miljökonsekvensbeskrivning finnas i samrådsversionen. Miljökonsekvensbeskrivningen är ett sätt att få in miljöfrågor tidigt i planprocessen. Vi kommer dessutom att göra en bredare hållbarhetsbedömning som tar in även ekonomiska och sociala aspekter.

Arbetet med översiktsplanen har både en ledningsgrupp bestående av tjänstepersoner, och en politisk styrgrupp, vilka som ingår i dessa kan du läsa se på länken längre ner på den här sidan.

Under de möten som genomförts inom ramen för arbetet med den nya översiktsplanen, har det funnits möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstepersoner. Eftersom vi tror att det kan vara fler som undrar samma sak, så har vi sammanställt dem på länken nedan. Frågorna och svaren är delvis omformulerade i mer allmänna ordalag, jämfört med de i vissa fall mer specifika frågorna som ställdes på möten.

Senast uppdaterad:

Skriv ut